نوشته های علمی ، سیاسی ، تاریخی و اشعار

درباره افغانستا ن وجهان

امپرعبد الر حمن خان دست پرورده روس در خدمت انگلپس


سيد احمد شاه د ولتي فاريابي                                                                                                                       ***************************************
                                                                                                                                       عبد الرحمن خان دست پرورده روس د رخدمت انگليس                                                                            *********************************************************************
وقتي د رماه جون سال۱۸۶۳ ميلادي امير د وست محمد خان پسر پاينده محمد خان د رهرات فوت كرد شيرعلي خان يكي از۲۷پسرش كه وليعهد خوانده شده بود د ر۱۲جون ۱۸۶۳زمام امور كشور را بد ست گرفت كه افضل خان پسر د يگرامير دوست محمدخان د ربلخ مركز توركستان بحيث رئيس تنظيمه كار مينمود كه شبرغان وميمنه نيز زير فرمانش بود ، عبدالرحمن خان پسرافضل خان والی تخار وبدخشان و براد رافضل خان يعنی محد اعظم خان والی پكتيا بود كه برای تشيع. جنازه ومراسم خاك سپاری امير دوست محمد خان د رپهلوی ساير برادران واقران به هرات جمع شده بود ند شير علی خان بعد ازختم مراسم تعزپه داری به كابل عزيمت نمود محمد اعظم خان كه نمی خواست شيرعلی خان زمام مملكت را بدست بگيرد ازهرات براي افضل خان نامه نوشت وتقاضا نمود كه از شيرعلي خان اطاعت نكند اماافضل خان به امير شيرعلي خان بيعت نامه ارسال نموده امارت را به وي تبريك گفت و به وظيفه اش ادامه داد۰ امامد تی بعد ، ازدادن عوايد سرشار ماليات توركستان به حكومت اميرشيرعلی خان خود داری نمود ،   محمد سرور پسرمحمد اعظم خان وجلال الد ين پسر وزيرمحمد اكبرخان توطئه قتل اميرشيرعلی خان را براه انداختند اين توطئه افشاگرد يد هر د وی آنها به بلخ وزرمت تبعيد شد ند بنا به د ستور اميرشيرعلی خان برای اجرای عمليات تصفيوی به زرمت سوقيات نظامی صورت گرفت د رهمين زمان بود كه محمد اعظم خان به قلمرو هند برتانوی فرار نموده  تحت حمايه انگليس ها قرار گرفت و مبلغ سه هزار كلدار معاش ماهانه برايش ازطرف استخبارات انگليس تعين شد ه با دادن آموزش های لازم  باتار ورسن شبكه جاسوسی دست وپای اورابستند ۰ اميرشيرعلی خان د رسال ۱۶۶۴م به بلخ لشكر كشی نمود تا با افضل خان رئيس تنظيمه توركستان كه ازدادن ماليه خود داری كرده بود تصفيه حساب بنمايد افضل خان كه بحيث رئيس تنظيمه با انصراف ازجنگ به براد رش اميرشيرعلی خان تسليم شده بود اورا حكم حبس داد عبدالرحمن خام  والی تخار وبدخشان به بخارافرار نموده  طرف الطاف اميربخارا قرار گرفته به آموزش علوم متداوله آنزمان واداشته شد۰ محمدعليخان براد رديگر امير شيرعلي خان  كه والي قندهار بود نسبت بي اطاعتي از امير براي جنگ ماده گي گرفت ، د رسال۵ ۱۸۶م بين د وبراد ر جنگ آغاز گرديد بگفته مرحوم غبار مؤرخ مشهور افغانستان بخاطر تصفيه حساب دوبراد ر ۸۰۰۰  نفر بقتل رسيد ،محمد علي نام پسر امير شيرعلي خان نيز كشته شد ۰  ناامني هاهنوز فروكش نكرده بود كه انگليس ها نسبت داشتن رابطه هاي مخفي سازمان يافته باعبدالرحمن خان ، تصميم گرفت اورا ازبخارا خواسته بجاي امير شيرعلي خان كه خلاف ميل انگليس كار مينمود به قدرت برساند محمد اعظم خان معاش خور انگليس مؤظف گر  د يد بهمكاري تعدادي ازمعتمد ين هند برتانوي ازراه چترال وارد بد خشان شده باعبدالرحمن خان رابطه بر قرارنمايد و دساتير حكومت انگليس رابه وي برساند .اعظم خان به اجرای دساتير انگليس مؤفق گرد يد ، عبد الرحمن خان بمجرد اخذ دستورباا ستفاده ازروابطی كه  پدرش بامردم توركستان داشت ازبند ر كلفت وارد جوزجان شد وتبليغات رابراه انداخت كه برا ي جهاد عليه كفارآ مده است ، ازهمين سبب بزرگان اقوام بد ور او جمع گشتند وبه اتفاق محمد اعظم خان كاكايش باحمايت  هشت هزا ر مردان مسلح كه همه آن جوانان اوزبيك ها و تركمن ها بو دند بصوب كابل حركت نمود ند، وقتي به كابل رسيد ند محمد ابراهيم خان پسر امير شيرعلي خان را كه وليعهد بود   د رحرم سرا يش توقيف كرده كابل رااشغال كرد ند ، د رهمين اثنا۶۰۰۰  افراد مسلح قوم قزلباش كه تورك تبار هستند به ايشان پيوستند به قصد غزني وقندهار براه  افتاد ند كه طبق نوشته حقيقت التوا ريخ  د رمنطقه قره باغ غزني بالشكر چهل هزار نفري امير شيرعلي خان مواجه گشتند كه د رنتيجه جنگ خونين پنجهزار نفر ازطرفين كشته و۱۶۰۰  نفر زخمي ومعلول شد ند د رماه می سال ۱۸۶۶غزنی ازقبضه اميرشیرعلی خان خارج گشت  هنوز جنگ پايان نيافته بود كه بزرگان اقوام د رغزني افضل خان پد ر عبدالرحمن خان را كه برا درش امير شيرعلي خان محبوس ساخته بود آزاد نموده اورا پاد شاه اعلام  كرد ند ۰ افضل خان به كابل آ مده تاج پوشي نمود حكومت انگليس بلاد رنگ امارت افضل خان را برسميت شناخت زيراكه  با پسرش عبدالرحمن خان وبرادرش محمد اعظم خان رابطه هاي محكم سري داشت پس ازغزنی قندهار نيز بدست جنگجويان افضل خان افتاد۰اميرشير علی خان به هرات رفت وازآنجا به بلخ آ مد باكسب حمايت ازمردم توركستان همراه بافيض محمد خان رئيس تنظيمه توركستان د رسال ۱۸۶۷بسوي كابل لشكر كشيد عبدالرحمن خان برای مقابله با آنهابا افراد مسلح خو يش حركت نمود ،د روادی پنجشير جنگ خونين اين دو لشكر آغازگرد يد ، يكهزاروهفتصد نفر بشمول فيض محمد خان د ر اپن جنگ كشته شد ند۰ ،اميرشيرعلی خان عقب نشينی نموده به هرات رفت محمد افضل خان د رماه اوكتوبر سال۱۸۶۷پدرود حيات گفت ، انگليسهاكه بالاي عبد الرحمن خان سرمايه گذاري نموده توسط محمد اعظم خان اورا رهنمائي ميكرد بعد از د رگذشت پد رش عبدالرحمن خان مصمم بود كه خود زمام امور رابدست بگيرد اما شايد به اشاره مقامات امپراتوري انگليس خود راعقب كشيد ، محمد اعظم خان معاش خور انگليس ، امير افغانستان اعلام گر د يد ۰ محمداعظم خان امير عبدالرحمن خان را براي تنظيم امور توركستان به شمال افغانستان اعزام نمود ۰ عبد الرحمن خان كه آدم كشي را تمرين مينمود بقول مرحوم غبار ۲۵۰۰  نفررابه بهانه هاي مختلف د رتوركستان اعدام كرد ازهمين سبب نام اورا قتال گذاشتند كه معني اش كشنده افراد زياد ميباشد ۰ عبدالرحمن خان كه براي شكار مخالفينش ازبلخ به شبرغان وبعد آ به ميمنه مركز ولا يت فار ياب امروزين رفته بود ازطرف امير محمد اعظم خان فرمان رسيد كه اورا به كابل خواسته بود تا بالشكر وفادار به اميرشير علي خان مقابله نمايد ۰ عبدالرحمن خان بلاتوقف به كابل رفت بين طرفداران كاكايش اميرشيرعلي خان شب نامه پخش نموده ازآ نها خواست تا  ازاميرمحمد اعظم خان حمايت نمايند اماسران لشكر وفادار به اميرشيرعلي خان به جواب شب نامه اش شبنامه ديگري پخش نمود ند كه د ران نوشته شده بود : محمد عزيزخان پسر محمد اعظم خان يك عروس راكه به خانه داماد برده ميشد ازراه براي خود گشتانده است ،اميرمحمداعظم خان به مردم ظلم بيحد نموده است ۰ يك ملا كه د رمنطقه زمين داورهلمند يك عسكر را بخاطرتجاوزبالاي زنش، بعنوان دفاع از ناموس به قتل رسانيده بود  محمد عمرپسرديگر محمد اعظم خان  ا ين ملا را به دهن توب بسته به توپ پراند ۰ اين شبنامه بدست هرشخص كه رسيد برعليه محمد اعظم خان تحريك گرد يد به صف طرفداران اميرشيرعلي خان پيوست ۰ ازهمين سبب وقتي بين هواداران امير شيرعلي خان وامير محمد اعظم خان آ تش جنگ مشتعل گر د يد با اينكه محمد اعظم خان وعبدالرحمن خان ازحمايت انگليسها برخوردار بود ند شكست خورد ند وثابت گرد يد كه :             مورچه گان گربكنند اتفاق + شيرژيان رابدرارندپوست ،   كاملادرست بوده است۰محمد اعظم خان وعبد الرحمن خان بعد ازشكست به قلمرو هند برتانوي رفتند مد تي د روزيرستان ومناطق قبايل مانده برای اجرای پلان ديگر   هرد و بسوي مشهد حر كت نمود ند ۰ محمد اعظم  خان مصمم بود به نزد شاه فارس رفته باجلب حمايت او خود را به جنگ ديگر بمقابل اميرشيرعلي خان آماد ه كند ممكن دستور مقاماتي كه رهبري اين دو را بر عهده داشتند چنين بوده باشد ۰اما عبدالرحمن خان ياطبق دستور ويا بنابه اراده خودش ، ازمحمد اعظم خان جد ا گرديده راه آسياي ميانه را د رپيش گرفت كه بودن عبد الرحمن خان د ربخارا يا تاشكينت وبودن محمد اعظم خان د رفارس     د ران زمان كه بين امپراتوري روسيه تزاري واستعمار انگليس رقابتهاي جيو پليتيك وكشوركشائي شد يد وجود داشت  نزد انگليس بسيار مهم وارزنده به حساب مي آ مد زيرا كاريراكه اين د و بنام امير وشهزاده د رفارس وآسياي مركزي بنفع انگليس انجام داده ميتوانستند ازجاسوسان انگليس نژاد ساخته نبود ۰چنانچه د رسال ۱۸۴۲ميلادی پاد شاه بخارا دوجاسوس انگليس را اعدام كرده بود انگليسها قادر نبودند ازداخل آسياي مركزي ازنحوه فعاليت نظامي روسها وچگونگی مناسبات اميربخارا باروسها اطلاعاتي دقيق بدست بياورند ۰ روسها د رسال ۱۸۶۵شهرتاشكينت راكه توسط سي هزار مردان مسلح امارت خوقند محافظت ميشد اشغال كرده بود ۰ شهر تاشكينت د را ن زمان يكصد وپنجاه هزار نفوس داشت با شانزده  كيلومترحصار امنيتي مرتفع اش كه ازسنگ وگل ساخته شده بود يكي ازمعمورترين شهرد رآسياي مركزي محسوب ميگرد يد ۰تاشكينت واژه اوزبيكي است قلعه سنگي معني ميدهد  ۰عبد الرحمن خان اين بار مستقيآ زيرتربيه روسها د رتاشكينت قرار گرفت كه بعدآ اورا بنا به دلايلی به ثمرقند منتقل نموده زيرآموزش نظامی سياسی قراردا د ند ۰روسها  اميد واربو د ند عبد الرحمن خان خادم خوبي د رآينده براي شان خواهد شد ازين سبب اورا زير تربيه گرفته علاوه اززبان روسي امورنظامي وتاكتيك هاي جنگي را به وي آ موزش داده بود ند !                                                                                                                                                ۰ در افغانستان اميرشيرعلي خان د رسال۱۸۶۸ بار د يگر بر تخت نشست به مشوره سيد جمال الد ين افغان ( متولد۱۸۳۸ ومتوفی ـ۱۸۹۶ميلادی)كه استادش بود به يك سلسله اصلاحات دست يازيد، جريده شمس النهار د ر۱۶صفحه انتشاريافت كه تبليغات براي بيداري ورشد شعورسياسي خواننده وشنونده نقش مؤثر ايفانمود ، د ران زمان سيد جمالدين افغان وديگران ازطريق مساجد ومجامع  وعظ ونصيحت ميكرده اند كه هرآنچه مفيد است باسواد هابخوانند وبه اشخاصيكه هنوز به نعمت سواد دست نيافته اند بشنوانند ، ا مير شيرعلي خان كه د رصد د پيداكردن راهي براي دوستي با امپراتوري روسيه تزاري بود باصميميت واخلاص به گورنر جنرال روسيه د رتاشكينت د رمورد عبد الرحمن خان نوشت كه اورا د رحصارخود داشته باشد لقب گورنرجنرال هند كه  بعد ازسركوب قيام های سراسرهند برتانوي د رسال ۱۸۵۳م  لقب وايسرارا بحيث يك رتبه ولقب تشريفاتی از ويكتوريا ملكه انگلستان بد ست آورده بود با آگاهي از اين مطلب ازد ولحاظ مضطرب گشته بود ۰                                                                                                                                        اول اينكه با افشاي رابطه هاي خاص عبد الرحمن خان بامقامات انگليس ، او د رحيطه يك جاسوس دست پرورده انگليس باقي خواهد ماند كه به نفع انگليس نيست ۰ ثاني اينكه انگليسها تشويش داشتند كه مبادا عبد الرحمن خان از مسيراصلي اش كه خد مت به انگليس است دور شده بكام اژدهاي اهداف سياسي نظامي روسيه تزاري فرونرود كه زحمات انجام شده د ر اين راه به هد رخواهد رفت ود رآينده اوبحيث نوكر روس نقش هائي را بر ضد انگليس بازي خواهد نمود كه كاملا به ضرر انگليس تمام خواهد گر د يد ۰ ازهمين رو انگليسهابزودي پيشروي بسوي افغانستان را د رپلان توسعه طلبي خود گنجانيد ند وبا تـفهيم اينكه روسها امارت خيوه را درسال۱۸۷۳م اشغال كرده قصد حركت بسوي قاره هند را دارد موافقه سرداران قلات وكوئيته را د رمورد تا سيس يك پايگاه نظامي بازورزر گرفتند كه د ران وقت د رپشاور سيكها فرمانروائي داشتند ۰ هدف انگليسها مانند هر استعمارگر    د يگركه به بهانه تامين امنيت وثبات وكمك به مردم وحكومت وارد قلمرو كشورهاشده براي رسيدن به اهداف پنهاني بعدي خويش باترساند ن ازحملات احتمالي اين ويا آن كشور پايگاه هاي قوي نظامي تاسيس نموده مردم وحكومت هارا بدام ميكشد پايگاه نظامي خويش را بعنوان حفظ امنيت منطقه د رمربوطات بلوچستان تاسيس نمود ۰ بعد ها پشاور وبلوچستان را اشغال نموده مستقيمآ زيرفرمان خود قرار داد ۰                                        ليتين وايسراي هند اخطاريه تهد يد آ ميزي را كه خواسته هاي انگليس را منعكس ميساخت عنواني اميرشيرعلي خان فرستاد كه د رمقد مه آن نوشته بود :افغانستان بمثابه دانه گندم د ر بين د وسنگ آسيا است بايد  يا  به روس تكيه كند يابه انگليس۰ د رغير آن تجزيه شود وازبين برود ، اگر اميرشيرعلي خان اين شروط راكه د رمتن اخطاريه تذ كار يافت نپذ يرد ، د ولت انگليس با د ولت روس ، مذاكره وموافقه خواهد كرد  تا  افغانستان از روي نقشه جغرافيائي جهان برداشته شود ومحوگر دد۰                                                                اميرشيرعلي خان كه هنوز نتوانسته بود روابط د وستي باروسيه برقرارنمايد زيرتاثير اخطاريه انگليسها قرارگرفت باانگليس قرار گذاشت د رباره خواست مقامات انگليس غور خواهد كرد  انگليسها كه احساس كرده بود ند          ا ختارپه شان بالای شيرعلی خان تاثيربسزائی داشته است به اميراعلان جنگ داد ند تا اورابيشتر زير فشار قرار  بد هند ۰ مقامات روسيه نيزكه اهداف خود را تعقيب مينمود ند د رسال ۱۸۷۷م هيئتي راكه متشكل ازده نفرمسلمانان و۲۵۰نفرمحافظين مسلح آنها بود از تاشكينت به كابل فرستاد كه منظورش اخذ موافقه اميرشيرعلي خان د رمورد بازكردن جبهه جنگ عليه انگليس ها بخاطر ورود به سرزمين قاره هند برتانوي بود ۰ جنرال كافمن رئيس تام الاختيارتاشكينت به اميرشيرعلی خان نوشته بود : اگرموافقت نامه همكاری باروسيه را امضانكند بطور فعال ازعبد الرحمن خان كه زير تربيه اش قراردارد بر عليه حكومت اواستفاده خواهد كرد۰ازطرف ديگربتاريخ ۱۴آگست وايسرای هند برتانوی به اميرشيرعلی خان نوشته بود د رنظر است هيئت انگليس جهت مذاكره روی مسايل ذات البينی به كابل اعزام شود۰۰۰۰ اميرشيرعلی خان گفته بود به مذاكره با انگليس ضرورت ديده نميشود ۰ شايد ازهمين سبب بوده كه جنرال استوليتوف رئيس هيئت روسيه د ر۲۴آگست همان سال با احساس خطرحملات انگليس به كابل ويابه دلايل دپگر به همين رابطه ازكابل به تاشكينت بازگشت واعضای هيئت برای كار بالای جزئيات همكاری های روسيه باامير شيرعلی خان د ركابل ماند ند ۰ به قول  پيترهوپ كيرك مؤلف كتاب بازی بزرگ ، جنرال استو ليتوف رئيس هيئت روسيه به اميرشيرعلی خان گفته بود د رصورت لزوم سی هزار افراد مسلح را برای كمك به امير شيرعلی خان خواهد فرستاد ،  وايسرای هند۰ بتاريخ ۲۰نوامبرهمان سال به اميرشيرعلی خان اولتيماتوم صاد رنمود كه انگيزه صدور اولتيماتوم راپذيرفته شدن هيئت روسها وعدم قبول هيئت هند برتانوی ازطرف اميرشيرعلیخان وانمود ساخته تاكيد كرده بود اگراميرنسبت اين اشتباهش از انگليس معذرت نخواهد عمليات نظامی عليه حكومت اوآغاز خواهد گرد يد ، ضمنآ به روسيه نيز اعتراض كرده بود ، اماوزارت خارجه روس    د رجواب به اين اعتراض ، ازاعزام هيئت به كابل اظهار بی خبری نموده گفته بود موضوع را بررسی خواهد كرد،  اميرشيرعلی خان  د رماه جنوری  ۱۸۷۸م  هيئت عالی رتبه يی راتحت رياست سيد نورمحمد شاه فوشنجی به كلكته پايتخت هند اعزام نمود تاشرط نامه وايسرای هند را امضاوآنراقبول نما يد اماقبل ازامضای اين شرط نامه، بصورت مرموزی پدرود حيات گفت ، سه روزبعدعبدالله نام پسر خورد اميرشيرعلی خان كه وليعهد معرفی شده بود نيز فوت كرد اميرشيرعلی خان كه غرق مصيبت بود ، مقامات هند برتانوی اين مصيبت راپاشنه آشيل امير تلقی كرده به بزودی ۳۵۰۰۰عساكر تعليم ديده خودرابرای حمله به افغانستان آماده ساخته به اميرشيرعلی خان اعلان جنگ داد۰درهمين ا ثنا اميرشيرعلی خان به گورنرجنرال تاشكينت مراجعه نمود تاسی هزار افراد مسلحی راكه باتجهيزاتش به اميروعده داده بود ند به افغانستان اعزام نمايند امامقامات تاشكينت فصل زمستان را بهانه كرده به اميرشيرعلی خان مشوره داد ند كه عجالتآ   با انگليسهاراه صلح ومصالحه را د رپيش بگيرد تا ازجنگ جلوگيری شود۰ انگليس ازيكطرف توسط جواسيس خود عليه اميرشيرعلي خان تبليغ مينمود كه اميرشراب مينوشد ،بامحارم شرعي اش معاشقه ميكند ، احكام قرآنرا قبول ندارد  واز طرف ديگر د رصد د به قد رت رسانيدن عبدالرحمن خان بود كه از۱۲سال به اين طرف گاهی د رتاشكينت وگاهی د رثمرقند زيرتربيه روسها قرارداشت وازوي مطمئين شده بود كه باوجود قرارداشتن د رزيرتربيه روسها بدام آنها نيافتا ده وفاداري بي شايبه خود را به انگليسها حفظ كرده است ۰ انگليسها اين بار باخواهر عبدالرحمن خان كه شاه بو بو جان نام داشت رابطه برقرار نموده ، به وي تفهيم كرده بود ند كه به عبدالرحمن نامه بنويسد وبگويد كه انگليسها منتظرآمدن تو هستند وازتوحمايت مينمايند تا برتخت بنيشيني وزمام اموررابدست بگيري ۰ اين هدايت انگليسها بزودي به عبدالرحمن خان رسانيده شد ۰عبدالرحمن خان ممكن بامطالعه اين هدايت نامه انگليسهاكه توسط خواهرش به اورسانيده شده بود به هيجان افتاده بيدون ضياع وقت ازمقامات روس وبخارااجازه گرفت ۰ اين بار ازراه  قلمرو امارت بخارا  همراه محافظين مسلمان تحت فرمان روسها وارد خاك تخارستان گرديد وبه انگليسها نوشت  من به رخصت واجازه جنرال كافمن حكمران تاشكينت عازم اين د يار شدم قصد د ارم باكمك ملت باخصم مصاف كنم ۰ عبد الرحمن خان بااين نوشته خود روس ها را اميد وار می ساخت كه با انگليسهامقابله خواهد كرد۰ به انگليسها وانمود ميكرد كه اين نامه بمثانه پرده سياهی است كه بالای رابطه های مخفيانه اش باانگليس انداخته شده است۰ مردم را اميدوار می ساخت كه عبد الرحمن خان بهتراز اميرشيرعلی خان كارخواهد نمود وبه رعايا مهربان خواهد شد ، اما عبدالرحمن خان با ا ين همه هوشياری اش د رباره منافع مردم وكشور فكر نميكرد تنها د رباره سيطره جوئی وتقويه موقعيت خاص خودش د رزيرچتر حمايت انگليس می اند يشيد وبا اين چهره چند بُعدی اش د رخدمت انگليس قرارداشت ۰  اميرشيرعلی خان به روايات تاريخی بتاريخ ۲۰قوس۱۲۵۶شمسی د راجلاس عمومی د ربارخود د ركابل اعلام نمود كه من به بلخ مركزتوركستان ميروم وازانجا به سن پطربورگ پايتخت روسيه تزاری سفر ميكنم موضوع تجاوزانگليس را مطرح ميسازم  تا ازافغانستان د فاع نمايم ۰۰۰۰۰اين جملات بمعنی مطالبه كمك مالی ونظامی ازامپراتوری روسيه بخاطر مقابله باانگليسهابود ۰                                                                              وقتی اميرشيرعلی خان د راول جنوری سال ۱۸۷۸ميلادی با شش هزار افراد مسلح وعمله وفعله وارد بلخ شدهنوزاجازه ورود به قلمروروسيه وملاقات با تزار روسيه را د ريافت نكرده بود كه د راول حوت ۱۲۵۷شمسی مطابق ۲۰فبروری سال ۱۸۷۸م به عمر۵۶سالگی چشم ازجهان فروبست ود رمحوطه داخلی روضه آرامگاه خلپفه چارم مسلمانان درشهرمزارشرپف به خاك سپرده شد۰                                                             اميرمحمد يعقوب خان دست نشانده انگليس د راول حمل۱۲۵۸ شمسی مطابق۲۱   ما ر چ ۱۸۷۸ميلادی محمد يعقوب خان پسراميرشيرعلی خان كه نسبت مخالفت  پد رش با سياست تجاوز كارانه انگليس ازوی ناراض و د رصف خد متگاران انگليس قرارگرفته بود اميرشير علی خان برای توبيخ اورا به زندان انداخت ۰ د رهمين وقت بود سردار يحی خان پد رنادرشاه كه خسر يعقوب خان بود واورابه طرفداری از انگليس تشويق می نمود ازترس گرفتاری وزندانی شدن به قلمرو انگليسها به هند برتانوی فرار كرده بود اماوقتی امير شيرعلی خان پس از مد تی بنابه واسطه گری عده يی ازبزرگان يعقوب خان را اززندان كشيده بحيث زمام دار ورئيس تنظيمه كابل مقرر نمود يحی خان خسرش ازترس بكابل نيامد۰بعد ازفوت اميرشيرعلی خان  به حمايت مقامات هند برتانویيعقوب خان  بنام اميرافغانستان اعلام     گرد يد ۰سردارمحمدخان لاتی ، سردار محمد حسن خان وسردار شيرعلی خان قند هاری كه بقول مرحوم غبار جاسوسهای رسمی انگليس بود ند د رجمله مقربين د ربار اوتوظيف گشتند كه بنام همكاری بااميرزمينه رابرای عملی شدن پلان های انگليس مساعد ميگردانيد ند ، سرانجام د راويل ماه جوزامقامات انگليس ، اميرمحمد يعقوب خان رارسمآ دعوت نمود ند وقتی امير به محل دعوت د رمنطقه گند مك باتعدادی ازاراكينش مواصلت نمود با تشريفات خاصی مورداستقبال مقامات انگليس قرار گرفت د رختم ضيافت وصحبت های به ظاهر دوستانه سواد معاهده واگذاری حدود بيست منطقه ، تخمين با د وميليون نفوس آن كه ازطرف مقامات انگليس تهيه وتد وين گرد يده  بود پپشروی اميرمحمد يعقوب خان گذاشته شد امير نيز برای اينكه خود را شخص باپاس ودوست صميمی انگليس نشان بدهد و به آنها ثابت بسازد  كه به انگليسها صد د رصد اعتماد دارد بگفته پيتر هوپ كيرك مؤلف كتاب بازی بزرگ د رحاليكه خلاف ميل انگليسها بالباس نظامی روسها ملبس بود بالب خندان ا ين معاهده راكه بنام معاهد ه گند مك ياد گرد يد امضاومهرنمود ، بااين عمل ساده لوحانه غير ديپلوماتيكش خط جدائی را بين ساكنين جنوب افغانستان بد ست خود كشيد وجلي ساخت كه تا امروز داد وفرياد های بهم پيوستن آنهاد رهيچ مرحله زمانی بصورت دايمی خاموش نشده است بگفته مولانای بلخی :    بشنو ازنی چون حكايت ميكند ــــ وزجدائي هاشكايت ميكند۰ بقول نويسنده بازی بزرگ د روقت امضای معاهده  گند مك كاكايش(سردار نيك محمدخان ، سردار محمد هاشم خان و سردار محمد طاهرخان) نيز د رپهلوی اميرمحمد يعقوب خان حضور داشتند ۰ سردار محمدخان لاتی به كيوناری گفته بود اگر امارت كابل به من داده شود هرگونه پيشنهاد شماراقبول ميكنم ، اما كيوناری گفته بود ترا مردم ميشناسند كه باما همكار استی ازهمين سبب نام ترا لاتی گذاشته اند مردم ازتو اطاعت نميكنند (ص ۶۱۰ بازی بزرگ ) ۰ بعد ازامضای موافقت نامه كند مك كيوناری سر افسرارشد شبكه استخبارات انگليس به كابل آمد ه  د ر بالاحصاركابل مستقر گرد يد امر ونهی ومداخله د رامور افغانستان را شروع نمود  مردم كابل به حمايت افراد مسلح حكومت افغانستان عليه انگليسها قپام نموده كيوناری وتمام انگليس هارا به قتل رسانيد ند بار وبستر آنهارا به آتش كشيد ند ۰ انگليسها بالشكر تازه دم ازراه جلال آباد به كابك هجوم آورده كابل را اشغال نمود ند به قول مرحوم غبار بتاريخ سوم اوكتوبرسال ۱۸۷۹م انگليسها اميرمحمد يعقوب خان را بنام اينكه جلوقيام مردم كابل نگرفته وازجان ومال افراد مسلح انگليس حراست نكرده د ستگيرنموده بالاحصار كابل راباتمام ذخاير سلاح ومهمات لوژيستيكی آن به آتش كشيد ند۰  ۱۲روزبعد انهدام كامل بالاحصاركابل را صاد ركرد ند ، د ربرخی ازنوشته های تاريخی آمده است كه انگليسها  
برای گرفتن انتقام وايجاد وحشت كه به اصطلاح امروز معادل به اعمال تروريستی قلمداد ميگرد د چهارچته كابل راكه بازار سرپوشيده نيز ياد مپگرد يد به آتش كشيد ند وبزعم خود خواستند د ركابل قيامت برپانمايند
انگليسها د رماه دسامبرسال ۱۸۷۹م اميرمحمد يقوب خان راباتعدادی ازمامورين ارشدش به هند تبعيد نمود۰ بعد از دستگيری وتبعيد اميرمحمد يعقوخان به اصطلاح عوام كشور مانند د يگ بی سرپوش ماند وبه اصطلاح سياسی خلای قد رت بوجود آمد ۰مردمان جنگجوی افغانستان با شنيد ن اسارت امير محمديعقوب خان واشغال كابل وبه آتش كشيده شد ن بالاحصار وچهار چته كابل عليه انگليسها شوريد ند ۰                                             كاكه های كابل اميرمحمد يعقوب خان راكه پسراميرشيرعلی خان بود بچه شير ميگفتند از اسارت او بسيار متآ ثرگشته به تحريك مردم پرداختند ، سردارشيرعلی خان قندهاری كه د رخدمت انگليسها قرار داشت به نزد مقامات انگليس رفته گفته بود : قندهار به اختيار شما باشد به آنجا قوای خود را مستقر سازيد اما من بحيث رئيس تنظيمه قندهار كار ميكنم واجازه ميدهم خط آهن ازكوئيته به قندهار تمد يد شود ۰ د رآن وقت انگليسها بسيار آرزو مند بو د ند كه  برای انجام سوقيات عساكر شان بخاطر مقابله سريع د رحين حملا ت احتمالی روسيه با استفاده ازترين وخط آهن بتوا نند آماده شوند وخط آهن را تاهرات احداث نمايند زيرا روسيه د رخاك توركمن ستان تامنطقه مرو سياه كوه كه د رزمان وزيرگل محمد مهمند بنام تورغندی نام گذاری گرد يد خط آهن خود را احداث كرده        د رحال اكمال بود ، ليتين وايسرای هند برتانوی باعملی شد ن مواد مند ر ج د رمعاهده گند مك افغانستان را تجزيه شده وكاملا زپرفرمان خود فكر ميكرد وبامقامات لند ن طرح نموده بودكه كابل به اختيار سردار ولی محمد وقندهار به  اختيار سردار شيرعلی قرار گرفته ازهم مجزاشود اما اشغال نظامی افغانستان د وام نما يد ۰                      د رماه اوكتوبر۱۸۷۹ مقامات لندن به وايسرای هند هدايت دا د ند هرات به ايران داده شود ۰د رسال ۱۸۵۷ بين انگليس وايران پيمان عدم مداخله به قلمر و افغانستان امضاشده بود ، ايران علاقه وافر داشت هرات  راقبضه نمايد ۰ مقامات لند ن به هدايت نامه شان به وايسرای هند نوشته بود شاه ايران آزاد است هرا ت رابصورت مشروط اشغال نماپد امانميتواند به هرات ادعای ارضی بكند ۰ افسر ونماينده هپچ د ولتی بجز انگليس به هرات ومناطق آن داخل شده نمپتواند (منظورش روسيه بود كه شاه ايران راتحت الحمايه خود قرارداده بود ) د رهدايت نامه تذ كار داده شده بود : آينده اگرهرات بصورت دايمی به ايران واگذار گردد فراه شامل آن نخواهد بود ۰                         (ص ۶۲۱ تاریخ غبار )۰
شهر هرات ازد يد گاه روس وانگليس د روازه ورودی به قلمروهند برتانوی ارزيابی گرد يده برای اشغال آن ازهرد و طرف پلانهائی روی دست بود ۰ روسيه مستقيمابه هرات حمله نميكرد تا بالشكر امپراتوری بريتانيامواجه نشود ، انگليس نيز ازمد اخله مستقيم به هرات ومقابله باامپراتوری روسيه خود را دورنگهميد اشت اماتلاش مينمود با تشويق ايران كه تحت الحمايه روسيه قرارداشت جبهه جنگ راباهراتی هابازنموده بهانه ورود به ايران ويا هرات را  بد ست آورده پلان های تعرضی بعدی خودرابه هرات ويا ايران عملی نمايد ۰ازجانبی هم بامشتعل كردن آتش جنگ د رهرات ميخواست چگونگی عملكرد نظامی وتاكتيك های جنگی روس هارا ارزيابی بكند وهمچنان ميخواست ميزان اشتياق شاه ايران رابرای تصرف هرات بالا ببرد تابه مقامات ايران ذهنيتی ايجاد كرده به آنها تلقين نمايد كه اشغال هرات بيد ون همكاری انگليس مقدورنيست وبه اين اساس تمايلات وابستگی ايران رابه روسيه كم وكمتر وبه انگليس بيش وبيشترسازد ۰ پاتينجر يك جاسوس حرفه يی انگليس كه د رماه آگست سال ۱۸۳۷ م برای جمع آوری اطلاعات ازاوضاع هرات به آنجا رفته بود كه د رآن وقت شهزاده كامران بر سرير قدرت بود ، يار محمد خان شخص مقرب د رباراوبود كه بسيار صلاحيت داشت ، پا تينجربه مشوره يك داكتر هراتی كه ۷سال قبل يعنی       د رسال ۱۸۳۰م د ركلكته پايتخت هند برتانوی باوی آشناشده بود به د ربار يار محمد خان راه يافت ۰اين زمانی بود كه ايرانی هاباحمايت روسها قصد اشغال هرات را داشتند ۰ پيتر هوپ كيرك د ركتابی بنام بازی بزرگ بانقل ازچشم د يد های پا تپنجر كه د ركتابی بنام تاريخ جنگ افغانستان توسط سرجان كی(Sarjanky ) تاليف شده بيان كرده است :اگرچه هراتی های سواركار حملات ايرانی هارا د رگذ شته هابه موفقيت عقب زده بود ند اما اين بارشاه ايران باور داشت كه جنرال روسی وقطعه مشتمل ازروسهای مقيم   د رايران د رجنگ هرات حضور دارند دست شاه ايران رابلند خواهند كرد ۰ هرات د راين جنگ مد ت ده ماه د رمحاصره ماند وجنگ دوام يافت ۰افغانها          د رهرات بالای هرانچ ارض خود ميجنگيد ند ۰ يارمحمد خان وزير مقتـد رشهزاده كامران د رهرات ، جنگجو يان راتشويق مينمود وقتی كه د شمنان راكشتند سرهای آنهارا بريده به د ربار بياورند وجايزه بگيرند۰ ده هاسرهای بريده ازكشته شده های جنگ د رهرات بالای ديوار هاقطار چيده شده بود تا د شمنان بدانند كه غلبه بر افغانها بزور شمشير و يراق آسان نيست ۰ ايرانی هازمانيكه افغان هارا به قتل    ميرسانيد ند اول گوش آنهارا می برپد ند بعد شكم آنهارانيز مي د ريد ند واين وحشت ازهردو طرف تاختم جنگ ادامه داشت ۰شهر هرات د رآنزمان هفتاد هزار نفوس داشت كه ازشهر های پر نفوس بحساب می آمد  د ريك جنگ خونين كه مورال جنگجويان هرات پائين آمد ه بود وزير يارمحمد خان سوته راگرفته آنهائی راكه د رجنگ سستی ازخود نشان داده قصد فرارداشتند تهد يد وبه جنگ تشويق مينمود بناءً همه بر مواضع دشمن تاختند ايرانی هامجبور به فرار گشتند ۰ بگواهی تاريخ د ر۱۹جون ۱۸۳۸م قطعات برتانوی د رجزيره خارك د ردهانه خليج عربی كه فعلا خليج فارس گفته ميشود مستقرگشتند ، شايعاتی د رتهران ازطرف مؤظفين ومبلغين انگليس پخش گرد يد كه انگليسها مستقيماً به فارس حمله ميكنند ۰ به تعقيب آن  يكی ازمامورين ارشد استخبارات انگليس نزد شاه ايران آمد وبالحن هوشدار دهنده اظهار داشت : حمله برهرات به كمك روس د رحقيقت تلاش برای ورود به قلمرو بر يتا نيا د رهند است واين برای ما قابل قبول نيست ۰ چند روز بعد شاه ايران چارلزاستوارد، مامور نظامی مؤظف انگليس را خواست وگفت :ماباتمام  تقاضای حكومت بر يتا نيا موافقه داريم ، ماجنگ نميكنيم ، ماد رحقيقت نميخواستيم اينجا به جنگ هرات بيائيم ۰شاه ايران د رمحاذ جنگ د رمقابل هرات د رقرارگاه نظامی خودش بود ۰ اين گفته شاه ايران بدان معنی بود كه روسها اوراتشويق به اغاز جنگ درهرات كرد ند ۰                                                                                       د رسال ۱۸۳۹افسران روسيه ازايران به سن پطربورگ رفتند كه د رآنزمان پايتخت تزار روسيه بودامپراتور روسيه د رآن وقت آرزو داشت تمام جهان رافتح كرده به آن فرمان براند ۰د رنوشته های برخی ازافراد فرانسوی وانگلپسی كه   د رآنزمان بنام سياح وتوريست به قلمرو امپراتوری روسيه سفر نموده اند آمده است : روس ها ميخواهند بزور نيروی نظامی خود كشور های قرب وجوار خود رااشغال نمایند۰ د ركتاب بازی بزرگ آ مده است باوجود آنكه امير دوست محمد خان فرمان بردارانگليس بود اما انگليسها ميخواست شخص فرمان بردار تر ديگری راد رافغانستان به قدرت برسانند ۰ ميكناتن سكرتر امور مخفی وشعبه سياسی كلكته مركز هند برتانوی كه شرق شناس برازنده ومسلط بزبانهای فارسی ، عربی، هندی وانگليسی بود شجاع الملك مشهور به شاه شجاع رابه پاد شاهي افغانستان   پيشنهاد كرده تاكيد كرده بود بشرطی كه اوازادعای ارضی بر پشاور انصراف نمايد ميتواند بحيث اميرافغانستان نسبت به امير دوست محمد خان بهتر به نفع انگليس كار نمايد زيرا اوثابت كرده است كه به انگليس وفادارتر از هر شخص د يگر است ۰ د رآنزمان انگليسها برای رسيد ن به اهداف شان اول تهد پدات وشايعات حمله واشغال رابراه مي انداختند واكنش هارا توسط جواسيس شان جمع آوری كرده د رصورت جدی بودن مقاومت هابه لفاظی ها وتبليغات ادامه ميد اد ند ، دست به عمل نميزد ند ۰ وبادادن رشوت ووعده حمايت دايمی برای حفظ اتوريته    بزرگان آنهاراميخريد ند،اين سياست استعماری هنوزهم جزء سياست كشور های توسعه طلب هست ۰چنانچه   د رآغازحمله به افغانستان د رماه اكتوبر۲۰۰۱ميلادی مامورين سيا با ميليون هادالر وارد تاجكستان شده باجنرال فهيم  وديگران برای جلب همكاری جدی وبی شايبه آنها به معامله خريد ورشوت دادن دست يازيد ، احمد رشيد نويسنده پاكستانی نوشته است :برای اشغال شمال افغانستان ، تركی الفيصل رئيس استخبارات عربستان سعودی ۴۰۰عراده موتر پيكپ برای انتقالات سريع افراد به اختيار طالب هاقرار داد   واداره استخبارات پاكستان نيزدوميليون كلدار را برا تهيه واكمالات مواد لو ژيستيكی به طالبان داد ۰ طالب هاتعدای از قوماند ان های ناراض جنرال دوستم را خريده با جنرال ملك وهوادارانش ائتلاف كرده بتاريخ   ۱۲مارچ ۱۹۹۸فارياب راقبضه كرد ند ، يكصد تانك چين دار ، د راختيار شان قرار گرفت ۸۰۰سربازقوای جنرال دوستم رابه كمك همكاران جد پدشان د رفارياب دستگير نمود ند كه بعداً اكثر آنان تيرباران شد ند ۰ د رنتيجه رشوت دهی وخريد افراد د راول ماه آ گست ۱۹۹۸شبر غان رااشغال نمود ند ۰دوستم وقتی د يد عده يی ازقوماندان هاپش فروخته شده به صف طالبان پيوسته اند، ازجبهه جنگ خودراكنار كشيد ه به تاشكينت رفت وبعداً به توركيه سفرنمود ۰طالبان باكمك جنرال ملك وقوماندان های خريد كرده اش بسوی مزار شريف حركت كرد ند بتاريخ ۸ آگست ۱۹۹۸مزارشريف رااشغال نمود ند ، طبق شايعات طالبان اكثر قوماندان هائی راكه خريده بود ند آنهارا بنام غلام های خريده شده ياد ميكرد ند به قتل رسانيد ند ،وقتی اين قوماندان ها به طالبان ميگفتند ماكه بشما همكاری كرديم ماكه گناه نداريم طالبان به آنها ميگفتند شماهاكه مد تهابادوستم بوديد بخاطر پول بما پيوستيد كدام روزد يگر بخاطت پول به كسی ديگر پيوسته بماهم خيا نت خواهيد كرد لهذا شما بايد كشته  شويد تاد يگر خيانت كرده نتوا نيد ۰                               اد رشيد د ركتحما بش نوشته است :به اساس تخمين اورگان های ملل متحد وصليب سرخ د رماه جولای وآگست ۱۹۹۸د رمزار شريف توسط طالبان بين پنج تاشش هزار نفركشته شده كه به تخمين من اين تعداد كشته شده ها بين شش تاهشت هزار نفر ميباشد علاوتا د رمسير پيشروی طالبان ازميمنه تا مزار شريف قتل عام اوزبيك ها وتاجيك هانيز توسط طالبان صورت گرفته است (ص۱۱۲طالبان تاليف احمد رشيد پاكستانی ) ۰طبق نوشته های تاريخی د راواخر ماه اوكتوبر ۱۸۵۶مد ت كوتاهی هرات بدست ايرانی ها افتاده بود ۰د رماه دسامبر همان سال برای تحت فشار گذاشتن شاه ايران ، انگليس ها منطقه بوشهر ايران را تصرف كرد ند ۰  استعمار گران وتوسعه طلبان برای حفظ سيطره ويا بخاطر رسيد ن به اهداف سياسی ونظامی شان د ست به مانور های گوناگون ميزنند و باپيش اند اختن تبليغات فريبنده بنام احيای دموكراسی توسط اجپران شان دست به كارهائی ميزنند تا مردم اميد وار شده منتظر بمانند وبه خشونت روی نياورند ۰ مثلا :د رسال ۱۸۵۳د رسرتاسر هند شورش هائی برضد اجراات اسارت بارانگليس صورت گرفت ، انگليس ها كه نميتوانستند باعمليات نظامی اين شورش های عموی راكه شكل قيام استقلال طلبی را دا شت خاموش نمايند به نيرنگ وحقه بازی دست زد ند واعلام نمودند كه بنفع ملت هند قانون اساسی راتغيرميد هند ۰ سرانجام قانون اساسی هند را تاحدی تغيرداد ند قد رت را ازكمپنی گرفته به سلطنت داد ند ۰ شورای مشورتی ۱۵عضوی ايجاد نمود ند كه هشت عضو آن توسط شاه وهفت عضو آن توسط  كمپنی انتصاب ميگرد يد كه د رماهيت امر هيچ چيز به نفع ملت هند تغير نكرده بود ، مثليكه انتخابات رياست جمهوری وپارالمانی د رافغانستان همراه باتقلبات وتخلفات آغاز وانجام شد كه  د رمورد تقسپم قدرت سياسی وتامين عدالت اجتماعی مطابق به اصول دموكراسی به نفع مرد مان معذ ب كشور گامی برداشته نشد۰ وقتی قانون اساسی هند تغير داده شد نام گورنرجنرال هند به وايسرا مبدل گرد يد كه ازلحاظ محتواهيچ فرقی نداشت  ۰ برای مردم هند چه فرق ميكرد كه نام حاكم شان گورنر جنرال باشد ويا وايسرا۰ د رقانون اساسی  تجد پد نظر شده هند سرافسران هندی متهم به دلسوزی به هموطنان شده ازسمت های د رجه اول به د رجه های پائينترتنزل داده شده صرفاً برای پست های كليدی نظامی افسران انگليسی الاصل وپاافسران اروپائی نژاد ی كه كشورشان زير فرمان امپراتوری انگليس قرارداشت بصورت مشخص د رنظر گرفته شد ند مخصوصاًتمام قوای توپچی بايستی انگليس می بود ند۰ همين امر سبب شد پيشگا مان ملت هند  انگليسهارا متهم به اعمال تبعيض نژادی كرده تنور مبارزه با استعمار را داغتر نمود ند ۰ممكن است تاثيرات منفی حركت نژاد پرستانه مقامات بر يتانيا بوده است كه حتی وقتی د رسال ۱۸۶۴امير خيوه مخفيانه از انگليس تقاضای كمك وحمايت د رمقابل روس ها نمود انگليس ها نسبت نامطمئين بودن ازاوضاع داخلی هند تقاضای امير خيوه را باخاموشی مسكوت گذاشت ومقابله باروسيه را به نفع خود ند يد ۰زمانيكه روسها د رماه می سال ۱۸۶۸ثمرقند را اشغال كرد سرجان لارنس وايسرای جديدالتقررهند بامقامات مربوط  طرح كرده بود به روسهاهوشدار داده شود به امور افغانستان وهر كشوری كه باهند مرز مشترك دارد مد اخله نكند ،آسيای ميانه بين روس وانگليس تقسيمات شود وتاكيد كرده بود باصراحت گفته شود : اگر روسيه با اين طرح مخالفت  ويابی اعتنائی نمايد د راروپاوآسيا د رجنگ باانگليس مواجه خواهد گرد يد ۰ چنانچه گفته آمد يم انگليسها د ريك معامله خطر ناك جيو گرافيك باروسها كمربه تجزيه افغانستان بسته  د رصد د  روی دست گرفتن پلان های تغيرنقشه افغانستان وجهان بود كه شير مردان ودلاوران افغانستان  به ابتكار وفد اكاری محمد ايوب خان وحفيظ الله خان ناپب سالار د رهرات جهاد عليه انگليس هارا اعلام نمود ند سردار محمد ايوب خان باافراد جنگی وغيرتمند خود بتاريخ ۲۰جولای ۱۸۸۰ به دشت ميوند قندهار رسيد كه انگليسهابه همكاری سردار شيرعلی خان جاسوس انگليس كه بحيث رئيس تنظيمه قندهار گماشته شده بود بايك فرقه ۱۲هزار نفری وضع الجيش گرفته بود ند ۰مدت يكهفته د ردشت ميوند جنگ بين حق وباطل جريان دا شت اماروز ۲۷جولای قوای انگليس شكست خورده ازمجموع لشكرش بقول مرحوم غبار ۲۵نفر زنده مانده بود كه آنهم باشيرعلی جاسوس باتغير لباس ازمحاذ جنگ مخفيانه فرار نموده بود ند ۰ د رهمين جنگ ميهنی د رمنطقه ميوند بود كه ملالی دوشيزه نوعروس همراه با تعدادی ازقهرمان زنان عاشق  حفظ وحدت ملك وملت وعظمت واستقلال طلبان كشور بحيث پرستار ، آذ وقه رسان وامثالهم د رجنگ ضد استعمار فعالانه شركت ورز يده  بود ند زمانيكه علم بردار جنگ كشته شد ملالی به سرعت علم جنگ را بد وش كشيد وبرای تشجيع هم رزمانش اين لندی حماسی را باصدای رساخواند :                                                                                                                                         خال به د يار له وينو كشيژ د م ــــــ چه شينكی باغ كی گل گلاب وشرموينه           كه په ميوند كی شهــيد نشوی ــــــ خدای ژو لاليه بی ننگی ته دی ســا تنه                مبارزان ملی پس ازشكست كامل وفرار ۲۵نفر زنده انگليس ازجنگ ميوند مدت ده روز به انجام مراسم  تد فين وتعزيه شهدای جنگ مصروف شده بعد اً شهر قندهار وپاپگاه انگليسهارا به محاصره كشيد ند سران انگليس       د ركابل پس ازمذاكرات مخفی با عبد الرحمن خان كه مدت ۱۲سال زير تربيه روسها قرار داشته وفاداری خود را   به انگليسها حفظ كرده بودازين سبب انگليس ها اورا برای به قدرت رسانيد ن به كابل خواسته بود که باحماپت او به قندهار سوقيات نظامی را انجام داد ند وطوری وانمود كرد ند كه گويا د رمورد سوقيات نظامی به قند هار از عبد الرحمن خان امير آ ينده افغانستان اجازه گرفته اند وازراه قندهار به كو ئيته ميروند يك خط فرمايشی نيز ازعبد الرحمن خان گرفتند تاد رعرض راه كابل قندهارافراد مسلح  ضد استعمار وانگليس بالای آنها حمله نكنند ۰ جنرال براپمر قوماندان عمومی قوای انگليسها برای مصؤن نگهداشتن محاصره شده گان د رقندهار، ما د ركلان سردار شيرعلی جاسوس انگليس راماد رخوانده و به اوسخنانی را ياد داده به نزد سردار ايوب خان فرستاد ۰ سرلشكر مبارزين هراتی يعنی غازی محمد ايوب خان فاتح مپوند اورا پذ يرفت ، اين پيره زن  گفت :انگليسها ميگويند چهل روز برای شان وقت داده شود تاقوای انگليس باروبستره خود راجمع كرده بسوی كوئيته حركت نمايند ۰                   باآنكه مبارزان ضد استعمار واستقلال طلب هراتی، اصرار نمود ه بود ند كه انگليسها بهانه وفرصت طلبی مينمايند تاخود رابرای جنگ د يگر آماده بكنند ممكن است منتظر رسيد ن قوای تازه نفس ازكوئيته ياجای ديگر باشند  بناً   بيد ون فوت وقت هرچه زود تر دشمن كوبيده شود اماسردار ايوب خان زير تاثيرات رگه های ناسيوناليستی قرار گرفته تقاضای انگليس را اززبان اين پير ذ ال پذ يرفت وحمله بالای انگليس رابه تاخير اند اخت ۰ لشكرانگليس كه   د رهشتم آگست ازكابل بخاطر شكستن محاصره قندهار بعد ازتفاهم با عبدالرحمن خان حركت كرده بود ود رعرض راه به هرگروه مخالف انگليس مواجه ميگرد يد خط وموافقه  عبد الرحمن خان را نشان ميد ا د ، به همين سبب  بيد ون جنگ ومقابله به سرعت ، لشكرش با كار وان  شتر وقاطر به قندهار رسيد بتاريخ ۲۸ماه آگست ۱۸۸۰بالای افراد مسلح تحت فرمان سردار ايوب خان حملات خود را آغازكرد  واعلام نمود كه اميرآ ينده افغانستان عبدالرحمن خان است ۰فاتحان ميوند كه تاب مقابله بالشكر تازه دم انگليس را ند اشتند مجبوراً عقب نشينی كرده قندهار را ترك گفتند  وجانب هرات رفتند ، ازطرف قشون انگليس شهر قندهارمجدداً به گماشته های ديگرانگليس يعنی به سردار شمس الدين خان وسردار امير محمد خان نماينده های عبالرحمن خان سپر ده شد كه د رحقيقت انگليس ها عبد الرحمن خان رانماينده خود می انگاشتند ۰                                                                            هوپ كيرك مؤلف كتاب بازی بزرگ نوشته است :وقتی د رنتيجه توقيف شدن امير محمد يعقوب خان واشغال كابل توسط قوای انگليس ، شورش ها د رهر گوشه افغانستان آغاز گرد يد انگليسها عبدالرحمن خان را ازقلمرو روسيه به كابل خواستند ۰ جنرال كافمن گورنر جنرال تاشكينت از عبد الرحمن خان تقاضاكرده بود قبل از اينكه انگليسها كسی را د ركابل نصب نما يند بحيث مدعی تاج وتخت وارد ميدان شود ۰عبد الرحمن خان باتعد ادی از گماشته های جنرال كافمن نماينده باصلاحيت تزار روسيه د رتاشكينت د ر۱۸۸۰وارد شمال افغانستان شد كه باتفنگ های روس مسلح بود ند ، جنرال كافمن به عبد الرحمن خان گفته بود : د رصورت ضرورت تعداد بيشتر افراد مسلح رابه كمك وی خواهد فرستاد ۰ كافمن فكرميكرد د رصورت به قدرت رسيد ن عبدالرحمن خان ، انگليسها به حمايت مردم ازافغانستان اخراج ميشوند نقش روسيه برجسته ميگرد د۰ بتاريخ ۲۲جولای عبدالرحمن خان متولد سال ۱۸۴۰ به حمايت اقوام مختلف توركستان زمين وارد منطقه پروان شد گرد هم آئی بزرگی هزاران نفر ازمبارزان ضد استعمار وكلونياليزم تشكيل گرد يد كه د رنتيجه مشاركت كننده گان اين گرد هم آئی عبد الرحمن خان را امير خود خواند ند ، انگليسها د رحاليكه ازبه قد رترسيد ن غبد الرحمن خان كه جاسوس شان بود خورسند بود ند ازسوی ديگر غند نظامی انگليس د رپروان ظاهراً مصروف آماده گی های لازم برای يك جنگ احتمالی بود ند  مجاهد ين  كه ازوابسته گی عبدالرحمن خان ونوكر انگليس بودن آن مطلع نبود ند آماده حمله بالای قرارگاه انگليسها بود ند كه   د راين وقت ممكن است به اشاره عبدالرحمن خان ويا با د رايت خود انگليس كه اوضاع را قوياً  ود قيقاً زيرنظر داشت طی نامه يی امارت افغانستان را به وی تبريك گفت وبرايش آرزوی موفقيت نمود ۰عبدالرحمن خان پس ازوصول نامه انگليس د ريك صحنه سازی د راماتيك به افراد مسلح وغير مسلحی كه د راطرافش صف بسته بود ند طی بيانيه يی گفت اكنون كه انگليسها تاب مقابله بامجاهد ين استقلال طلب را د رخود ند يده بر تصميم شماكه مرا بحيث امير افغانستان قبول نمود يد صحه گذاشته وحتی تبريك نامه بما فرستاده گوياكه مرابه صفت اميرافغانستان به رسميت شناخته است جايی برای مقابله با انگليس نميماند ،من بامقامات انگليس گفتگو خواهم كرد تا توافقات خروج انگليس ازكابل وسايرمناطق افغانستان را به فرصت به   امضابر سانيم ۰غريو شاد مانی ازمردم بی خبر ازهنرهای سياسی ود غلبازی ها فضاراپرساخت ، دهل وسرنا بعنوان پيروزی برانگليس نواخته شد ، عبدالرحمن خان بالشكرقومی كه   د رحقيقت اعتبار وعزت عبدالرحمن خان راد رنزد انگليس بالا می برد بسوی كابل براه افتاد ند ۰ بقول نويسنده بازی بزرگ انگليسها طی نامه يی متن معاهده اسارت بار گند مك را به عبدالرحمن خان نوشته وموافقت اورابه خط وقلم خودش قبلا گرفته بود ند ۰عبدالرحمن خان قبلابه انگليسهاتعهد سپرده بود با هيچ قدرت خارجی به استثنای بريتانيا روابط قايم نميكند ، عبد الرحمن خان كوشش مينمود د رظاهر خود را مبارزمستقل ضد انگليس نشان بدهد تا متهم به وابسته به  انگليس ودست نشانده بر يتانيا نگرد د۰                                                 د رجنگ ميوند عبدالرحمن خان از انگليسها حمايت كرده بود ۰ مرحوم غبار نوشته است :زمزمه جهاد عليه انگليس د رماه مارچ آغاز گرد يده بود ،عبد الرحمن خان كه ازقلمرو روسيه ازراه تخارستان به افغانستان بر كشته بود مردم فكر مينمو د ند كه او عليه انگليسهاجنگ خواهد كرد ازرازپشت پرده مطلع نبود ند سردار محمدايوب خان ازهرات به عبدالرحمن خان خط نوشته بود ما ازهرات به قندهار حمله ميكنيم وتوباجلب همكاری توركستانی ها بكابل حمله نما۰۰۰ اماعبدالرحمن خان با ضاپع كردن وقت كه به نفع انگليس تمام مپگر د يد د رجواب ايوب خان نوشته بود :د شمنی با انگليس به نفع افغانستان نپست ۰ چنانچه امير شير علی خان بر ضد انگليس قرار گرفت ازبين رفت ماوشما بايد راه آشتی با انگليس را     د رپيش بگيريم ۰ مرحوم غبارد رجای ديگر نوشته است مستوفی حيبب الله خان كه نزد انگليس بندی بود به غلام حيد رخان  سپهسالار توركستان د ر بلخ  وهمچنان برای ملامشك عالم و جنرال جان محمد خا ن، د رغزنی  مخفيانه نوشته بود : عبد الرحمن خان باانگليسها سازش دارد قابل اعتماد نيست بايد جلو او گرفته شود ۰اما جاسوسان انگليس بامصر ف بيست هزار كلدار نامه مستوفی راد رغزنی بدست آورده  بود كه به دونفر مطلوبش نرسيد، اما نامه كه به بلخ فرستاده شده بود بد ست غلام حيد رخان سپهسالار رسيده بود ۰اما مردم توركستان بی خبراز وابستگی عبد الرحمن خان به انگليس بنام رهبرجهاد كمر به حمايت ازوی بسته بود ند كه ازهمين سبب غلام حيد رخان سپهسالار كاری بر ضد عبد الرحمن خان نتوانسته بسوی بخارا متواری گشته بود ۰(ص۶۳۳ ــ تاريخ غبار ) ۰     ميرغلام محمد غبار مؤلف افغانستان د رمسيرتاريخ باياد آوری ازپيروزی های مجاهد ين د رجنگ ميوند           بر قشون انگليس وعمل خائينانه عبدالرحمن خان نوشته است :عبد الرحمن خان باسپاه قوی كه داشت ميتوا نست شرايط فايقه خود را به انگليس هاتحميل بكند كه نكرد ، صرف برای دست يابی به تاج وتخت آنچه              د رمتن معاهده گند مك كه به امير محمد يعقوب خان تحميل شده بود به خوش خود آنرا پذ يرفت ،وقتی بر تخت نشست وظايف صد راعظم ، وزيرداخله ،وزير خارجه ، وزيرد فاع وساير كار های مهم د ولتی را خود به عهده گرفت ۰ازهمين سبب د رد وره استبد ادی او اشخاص مطيع ، مداهنه گوی، متكی به امير، پرورده شد ند۰ازاين نوشته گلايه آميزمرحوم غبارمستفاد ميگرد د كه اوباوجود آنكه نقل قول هايی را ازمحد ثان د رمرد وابستگی  وجاسوس انگليس بودن عبد الرحمن خان د رتاريخ ثبت نموده اما خود متيقين نبوده است كه عبدالرحمن خان آنقد ر به وطن ومرد مي كه ازوی حمايت داشتند خيانت  نمايد و وطن فروشی بكند د رغير آن ازيك جاسوس انگليس كه مد ت   د وازده سال زير تربيه روس بوده وفاداری خود رابا انگليس حفظ كرده بود گلايه نميكرد ۰                                                                                                                                       هوپ كيرك نويسنده بازی بزرگ نگاشته است :عبدالرحمن خان پس ازبه قدرت رسيد ن نوشت من قاد ر نبودم دوستی خود را باانگليسها علنی بكنم زيرا مردم من جاهل ومتعصب هستند اگر تمايل خود رابه بريتانيانشان ميدادم مردم مرافرنگی ميگفت ،بريتانيا ادا ره كابل را به امير عبدالرحمن خان سپرد قوای خود را ازكابل بيرون برد (ص۳۵۹ بازی بزرگ)۰ انگليس ها د رمورد تخليه قند هار مترد د بود ند ،بعضی ازليد رهای نظامی وملكی انگليس معتقد بود ند اگر قندهار تخليه شود قوای روس باهمكاری غازی ايوب خان فاتح ميوند هرات را اشغال نموده به قند هار داخل خواهد شد واينها احتمالا اشخاصی بود ند كه به عبدالرحمن خان اعتماد نداشتند واورا شخصت چند بُعدی ميشمرد ند اماعده د يگرباد رنظر داشت خصوصيات روانی وكركترسرسپرده گی عبدالرحمن خان به انگليس ،اظهارميداشتند برای آزمايش ، قند هار تخليه شود اگر حركتی ازسوی روس برای اشغال هرات وياقندهار  بملاحظه برسد قند هار مجد داً اشغال گرد د ۰ سرانجام كابينه انگليس فيصله كرد ه بود :بعد ازاين ازمداخلات     د رامور افغانستان خود داری شود ۰باافغانها خصومت ورزی كاهش يابد ،افغانها بيشتر تشويق شوند تاروحيه ضد روس د رآنها ايجاد وتقويت بيابد كه افغانها بر عليه روس به مقا ومت آغاز نمايند ۰د رآن زمان كه انگليس بحيث استعمار گر د شمن آزادی واستقلال مرد مان افغاستاوجهان محسوب ميگرديد باوجود تبليغات رنگارنگ انگليس وجنگ عبدالرحمن خان د رپنجده با روسها كه  به مقصد ايجاد روحيه ضد روس طبق پلان انگليس صورت گرفته بود ، انگلِيسها ونماينده مخفی شان عبدالرحمن خان به اهداف خود دست نيافتند امااين خواست آنها  د رنتيجه فعاليت گسترده برعليه كمونيزم روسيه كه ازسالهای ۱۹۶۰ ميلادی د رآستانه بوجود آمدن سازمانهای سياسی رنگارنگ د رافغانستان كه حد اكثر شان طبق پلان ايجاد روحيه ضد روس د رنهاد مردم افغانستان كه اين بار ازجانب سواك شبكه استخبارات شاه  ايران و آی اس آی شبكه استخبا رات پاكستان سازماندهی ميگرد يد آغاز شده بود كه د رسال ۱۹۸۰ د رمقابل روسها ياشوروی وقت به حمايت مالی ونظامی امريكا وانگليس ومتحد ين مسلمان ونامسلمان ضد باروس ها به يك مقاومت قوی تبد يل گرد يده بنام حفظ آزادی تخمين يك ونيم ميليون نفرافغانستانی جان باختند اماقدرت طلبان حريص نه تنهاخود بحيث غلامان حلقه بگوش استعمارگران مد رن قرار گرفتند بلكه بی شرمانه بنام احيای دموكراسی د رافغانستان ، آزادی كشور رانيز زير سوال برد ند وزنجير اسارت رابه دست وپای مردم افغانستان انداختند ۰اكنون يگانه آرزوی مردم افغانستان ازپارالمان كشوراست تا د رپاره    كرد ن زنجيرهای اسارت بارپكه به دست وپای شان افتاده است همت بگمارند ۰ ( والسلام )
  مؤخذ ها: حقيقت التواريخ تاليف علامه عبدالحق مجددی يكی ازروحانيون افغانستان  ۰                      افغانستان د رمسير تاريخ تاليف ميرغلام محمد غبارمؤرخ مشهور افغانستان ۰                                         بازی بزرگ سرويسهای استخباراتی د رآسيا، ايران وآسيای ميانه ، تاليف پيترهوپ كيرك ترجمه محمد اسحق توخی رئيس دفترواسناد رياست جمهوری دوكتور نجيب الله ۰                                                                     طالبان ،اسلام ،نفت وبازی بزرگ نو د رآسيای ميانه  ، تاليف احمد رشيد۰ ترجمه عبدالودود ظفری۰                   فرآورده های مطالعات وياد داشت های مربوط به آرشيف شخصی نويسند هُ اين مقال ۰

                        تارپخ نکارش : ۱۷/ ۱۱/ ۲۰۰۵ مپلادی

**********************************************************************************

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 

  

                                                                               

+ نوشته شده در  2005/11/17ساعت 6:23 بعد از ظهر  توسط جهان بین 

سرنو شت

                                                                                         سرنوشت                                                                                                                        دوش د يدم كه د وتابازبيرون ازخانه  **بال زد رفت بشد خوب به خلق افسا نه          با زهای د يگری نــيز به پـرو ا زآ مـد ۰۰ ترك ويرانه نـمود ند كه  بو دش خا نـه            به د روخا نه بـيــگا  نـه پـنـاه آ ورد ند۰۰ قسمت اين بودكه شايدبكشيدآ ب ودانه        مرغ زيرك كه د وحلقه به سروگرد ن دا شت ۰۰ گفت ای باز! برولانه خود مــد ا نــه   باز، بگريست بگفـت شعله آ تش بالا ست ۰۰ نی بماكوه وكمرما ند ونه خا نه ! لانه     آ ن ستيغ وكمر كوه كـنـون بی باز است ۰۰ من نـد انم به طرب كيست درآ ن وپرانه گرگ پير وهمهُ گرگ وشــان گــرد آ مد ۰۰ سرنوشت چيست د رآيند ه خدا ميد انه                                                                                                                                                                         سيد احمد شاه د ولتی فاريابی                                                                                                                                                                           ۲۹                                        ۲۹/ ۴/ ۱۹۹۲ ميلادی  

+ نوشته شده در  2005/11/16ساعت 7:48 بعد از ظهر  توسط جهان بین  | 

اپران و سورپه باهم نزدپک شدند 

   تماس با ما | راهنما  | بی بی سی را صفحه اصلی خود کنيد
BBC Persian Launch radio player
BBC World NewsBBC SportBBC World WeatherBBC World ServiceBBC World Service LanguagesBBC Homepage
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
صدای شما
به روز شده: 17:53 گرينويچ - دوشنبه 14 نوامبر 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد   صفحه بدون عکس
عکس های خبری روز از چهارگوشه جهان
 
از عکس های خبری روز دوشنبه چهاردهم نوامبر ۲۰۰۶ عکس های جالب زير را برای شما برگزيده ايم. اگر نظری داريد برای ما بفرستيد:

 
بعدی قبلی
1/7

بشار اسد، رئيس جمهور سوريه، وزير امور خارجه ايران، منوچهر متکی را در دمشق به حضور پذيرفت. متکی با هدف حمايت از حکومت سوريه در مقابل فشارهای بين المللی از سوريه ديدار می کند
 

 
 
نام
شهر
نشانی الکترونيکی
تلفن*
* اختياری
اظهار نظر
 
  
اطلاعات شخصی شما تنها برای بررسی اظهارنظرتان توسط بی بی سی استفاده خواهد شد
 
66 آلبوم عکس
عکس های خبری روز از چهارگوشه جهان
 
 
66 عکس های روز
عکس های خبری روز از چهارگوشه جهان
 
 
66 آلبوم عکس
عکس های خبری روز از چهارگوشه جهان
 
 
66 آلبوم عکس
عکس های خبری روز از چهارگوشه جهان
 
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد   صفحه بدون عکس
 
  هواشناسی|درباره ما
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان|تاجيکستان|دانش و فن|اقتصاد و بازرگانی|فرهنگ و هنر|نگاه ژرف|صدای شما|آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما|تماس با ما|اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر|نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران
 
+ نوشته شده در  2005/11/16ساعت 11:54 قبل از ظهر  توسط جهان بین  | 

پل عظپم بالای درپای مواج 

   تماس با ما | راهنما  | بی بی سی را صفحه اصلی خود کنيد
BBC Persian Launch radio player
BBC World NewsBBC SportBBC World WeatherBBC World ServiceBBC World Service LanguagesBBC Homepage
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
صدای شما
به روز شده: 17:20 گرينويچ - سه شنبه 15 نوامبر 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد   صفحه بدون عکس
عکس های خبری روز از چهارگوشه جهان
 
از عکس های خبری روز سه شنبه پانزدهم نوامبر ۲۰۰۶ عکس های جالب زير را برای شما برگزيده ايم. اگر نظری داريد برای ما بفرستيد:

 
بعدی قبلی
6/9

بازماندگان زلزله کشمير از پل آسيب ديده ای در پاتيکا، در ١٨ کيلومتری مظفرآباد و مرکز بخشی از کشمير که زير حکومت پاکستان است عبور می کنند. زلزله ای که به قدرت ٧.٦ ريشتر، روز ٨ نوامبر ٢٠٠٥ در اين منطقه روی داد، موجب مرگ ٧٣٠٠٠ نفر و زخمی شدن بيش از ٦٩٠٠٠ نفر و بی خانمانی بيش از سه ميليون نفر در منطقه تحت حکومت پاکستان در کشمير و مناطق مرزی شمال غربی اين کشور شد
 

 
 
نام
شهر
نشانی الکترونيکی
تلفن*
* اختياری
اظهار نظر
 
  
اطلاعات شخصی شما تنها برای بررسی اظهارنظرتان توسط بی بی سی استفاده خواهد شد
 
66 آلبوم عکس
عکس های خبری روز از چهارگوشه جهان
 
 
66 آلبوم عکس
عکس های خبری روز از چهارگوشه جهان
 
 
66 آلبوم عکس
عکس های خبری روز از چهارگوشه جهان
 
 
66 عکس های روز
عکس های خبری روز از چهارگوشه جهان
 
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد   صفحه بدون عکس
 
  هواشناسی|درباره ما
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان|تاجيکستان|دانش و فن|اقتصاد و بازرگانی|فرهنگ و هنر|نگاه ژرف|صدای شما|آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما|تماس با ما|اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر|نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران
 
+ نوشته شده در  2005/11/16ساعت 11:50 قبل از ظهر  توسط جهان بین 

اعتراض ملت علپه حکومت کورپای جنوبی 

   تماس با ما | راهنما  | بی بی سی را صفحه اصلی خود کنيد
BBC Persian Launch radio player
BBC World NewsBBC SportBBC World WeatherBBC World ServiceBBC World Service LanguagesBBC Homepage
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
صدای شما
به روز شده: 17:20 گرينويچ - سه شنبه 15 نوامبر 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد   صفحه بدون عکس
عکس های خبری روز از چهارگوشه جهان
 
از عکس های خبری روز سه شنبه پانزدهم نوامبر ۲۰۰۶ عکس های جالب زير را برای شما برگزيده ايم. اگر نظری داريد برای ما بفرستيد:

 
بعدی قبلی
3/9

کشاورزان سئول برای اعتراض به حکومت کره جنوبی، اتوبوس های پليس را در مقابل مجلس ملی اين کشور در سئول آتش می زنند. روز سه شنبه هزاران کشاورز با پرتاب سنگ و چوب به تصميم دولت کره جنوبی در مورد گشودن بازار برنج اين کشور به روی محصولات خارجی اعتراض کردند و هشدار دادند که مبارزه خود را به ملاقات های تجاری کشورهای آسيا - اقيانوسيه در شهر بوسان گسترش خواهند داد
 

 
 
نام
شهر
نشانی الکترونيکی
تلفن*
* اختياری
اظهار نظر
 
  
اطلاعات شخصی شما تنها برای بررسی اظهارنظرتان توسط بی بی سی استفاده خواهد شد
 
66 آلبوم عکس
عکس های خبری روز از چهارگوشه جهان
 
 
66 آلبوم عکس
عکس های خبری روز از چهارگوشه جهان
 
 
66 آلبوم عکس
عکس های خبری روز از چهارگوشه جهان
 
 
66 عکس های روز
عکس های خبری روز از چهارگوشه جهان
 
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد   صفحه بدون عکس
 
  هواشناسی|درباره ما
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان|تاجيکستان|دانش و فن|اقتصاد و بازرگانی|فرهنگ و هنر|نگاه ژرف|صدای شما|آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما|تماس با ما|اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر|نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران
 
+ نوشته شده در  2005/11/16ساعت 11:46 قبل از ظهر  توسط جهان بین 

کنفران پلورالپستی دراترپش 

   تماس با ما | راهنما  | بی بی سی را صفحه اصلی خود کنيد
BBC Persian Launch radio player
BBC World NewsBBC SportBBC World WeatherBBC World ServiceBBC World Service LanguagesBBC Homepage
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
صدای شما
به روز شده: 17:20 گرينويچ - سه شنبه 15 نوامبر 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد   صفحه بدون عکس
عکس های خبری روز از چهارگوشه جهان
 
از عکس های خبری روز سه شنبه پانزدهم نوامبر ۲۰۰۶ عکس های جالب زير را برای شما برگزيده ايم. اگر نظری داريد برای ما بفرستيد:

 
بعدی قبلی
1/9

حامد کرزی، رئيس جمهور افغانستان، جلال طالبانی، رئيس جمهور عراق و محمد خاتمی، رئيس جمهور پيشين ايران، در اولين جلسه کنفرانس 'اسلام در جهان پلوراليستی' در کاخ هافبورگ در وين، به يک سخنرانی گوش می کنند. به گزارش آسوشيتدپرس، محمد خاتمی در اين کنفرانس در باره نقش جهانی اسلام اظهار داشت که اين وظيفه 'کل جامعه مذهبی است که جهان را از بمب های اتمی و اسلحه های شيميايی حفظ کند'
 

 
 
نام
شهر
نشانی الکترونيکی
تلفن*
* اختياری
اظهار نظر
 
  
اطلاعات شخصی شما تنها برای بررسی اظهارنظرتان توسط بی بی سی استفاده خواهد شد
 
66 آلبوم عکس
عکس های خبری روز از چهارگوشه جهان
 
 
66 آلبوم عکس
عکس های خبری روز از چهارگوشه جهان
 
 
66 آلبوم عکس
عکس های خبری روز از چهارگوشه جهان
 
 
66 عکس های روز
عکس های خبری روز از چهارگوشه جهان
 
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد   صفحه بدون عکس
 
  هواشناسی|درباره ما
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان|تاجيکستان|دانش و فن|اقتصاد و بازرگانی|فرهنگ و هنر|نگاه ژرف|صدای شما|آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما|تماس با ما|اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر|نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران
 
+ نوشته شده در  2005/11/16ساعت 11:41 قبل از ظهر  توسط جهان بین 

انفجارات و حملات انتحاری در کابل 

   تماس با ما | راهنما  | بی بی سی را صفحه اصلی خود کنيد
BBC Persian Launch radio player
BBC World NewsBBC SportBBC World WeatherBBC World ServiceBBC World Service LanguagesBBC Homepage
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 11:22 گرينويچ - سه شنبه 15 نوامبر 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد   صفحه بدون عکس
عکسهايی از يک روز باروتی در کابل
 
روز دوشنبه 14 نوامبر، دو حمله انتحاری پياپی در شهر کابل پايتخت افغانستان روی داد که به گفته مقامات دولتی، چهار کشته و دست کم دوازده مجروح برجای گذاشت.

يک سرباز آلمانی عضو نيروهای بين المللی کمک به امنيت (آيساف) و يک کودک افغان، بر اساس گزارشها در ميان کشته شدگان هستند.

اين حملات، يک روز پس از پايان کار کنفرانس "تحکيم صلح" به منظور جستجوی راههای کاستن از مخالفتهای مسلحانه در افغانستان، روی داد.

عکسها از AP

 
 
66 'خونين ترين سال'
وضعيت افغانستان پس از انتخابات وخيم تر شده است
 
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد   صفحه بدون عکس
 
  هواشناسی|درباره ما
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان|تاجيکستان|دانش و فن|اقتصاد و بازرگانی|فرهنگ و هنر|نگاه ژرف|صدای شما|آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما|تماس با ما|اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر|نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران
 
+ نوشته شده در  2005/11/16ساعت 10:54 قبل از ظهر  توسط جهان بین 

هوتل کابل بنام 5ستاره 

   تماس با ما | راهنما  | بی بی سی را صفحه اصلی خود کنيد
BBC Persian Launch radio player
BBC World NewsBBC SportBBC World WeatherBBC World ServiceBBC World Service LanguagesBBC Homepage
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 12:43 گرينويچ - يکشنبه 13 نوامبر 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد   صفحه بدون عکس
عکسهايی از اولين هتل پنج ستاره در کابل
 

 
 
 
بعدی قبلی
2/9

 

 
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد   صفحه بدون عکس
 
  هواشناسی|درباره ما
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان|تاجيکستان|دانش و فن|اقتصاد و بازرگانی|فرهنگ و هنر|نگاه ژرف|صدای شما|آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما|تماس با ما|اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر|نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران
 
+ نوشته شده در  2005/11/14ساعت 0:25 قبل از ظهر  توسط جهان بین 

خشونت بازنان 

   تماس با ما | راهنما  | بی بی سی را صفحه اصلی خود کنيد
BBC Persian Launch radio player
BBC World NewsBBC SportBBC World WeatherBBC World ServiceBBC World Service LanguagesBBC Homepage
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
صدای شما
به روز شده: 14:04 گرينويچ - يکشنبه 30 اکتبر 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد   صفحه بدون عکس
خشونت با زنان افغان؛ حقيقت پنهان
 

 
 
زنان افغان


جنسيت، رنگ، نژاد و... مبنایی برای دسته بندی افراد در يک جامعه پنداشته می شود اما با زنان در يک مورد مشخص، بدون توجه به رنگ، نژاد و يا جايگاه اجتماعی آنان، همواره برخورد یکسان شده است: خشونت، خشونت و خشونت.

"س"، دختری است ۱۹ ساله، پنج سال پيش افراد مقتدر محلی او را به زور از خانواده اش گرفته اند، در اين مدت لت و کوب شده و مورد تجاوز و اهانت قرار گرفته است.

"ج"، دختر ۱۵ ساله است که مجبور به ازدواج با مرد ۶۵ ساله ای شده و در نتيجه از خانه فرار کرده است.

"و"، دختر ۱۲ ساله است که در اثر خشونت پدر و اين که او را به انتقال مواد مخدر از يک جا به جای ديگر مجبور می کرد از خانه فرار کرده است.

اينها داستان های خود ساخته ای نيستند و به يک دختر و يک محل مشخص هم منحصر نمی شوند. دختران و زنان در افغانستان هر روز با انواع مختلفی از خشونت در داخل خانواده، محل کار، و محيط زيست مواجه هستند.

خشونت عليه زنان و برخورد سنتی با آنان در افغانستان و کشورهايی مانند آن، از ديرباز مشهود بوده است و موضوعی است که به گونه ای آشکار، زمينه برای حضور يکسان زنان به حيث شهروندان همطراز با مردان را محدود کرده و مانع بهره مندی آنان از حقوق اساسی و مزايای دموکراسی شده است.

زن افغان
نوع برخورد با زنان در جامعه سنتی افغانستان عمدتا برخورد با يک انسان "درجه دو" بوده است

خشونت عليه زنان در خانواده، از جمله موضوعات فراگير در زندگی زنان افغان به شمار می رود.

اين نوع خشونت می تواند در برگيرنده برخورد فيزيکی، لفظی و يا اقتصادی باشد، اما در همه موارد تحقيقات نشان داده است که عاملان آن در کل، پدران، برادران و شوهران بوده اند و در بعضی موارد خود زنان در خانواده نيز به عنوان عاملان خشونت عليه زنان ديگر شناخته شده اند.

تنبلی دستگاه قضايی و پليس

متاسفانه با پرونده های خشونت عليه زنان در دادگاه ها، ادارات و جامعه افغانستان به شکل جدی و قاطع برخورد نمی شود.

تاکنون قانون مشخصی که بتواند خشونت های خانوادگی عليه زنان را جرم بداند و به آن رسيدگی کند در افغانستان وجود ندارد.

پليس و ارگان های قضايی با اين گونه پرونده ها به سردی برخورد می کنند و چنين می پندارند که خشونت های خانوادگی نسبت به زنان، مسايل داخل خانواده است و بايد در داخل خانواده حل شود.

در حالی که واقعيت امر اين است که بيشتر زنان در افغانستان همه روزه با خشونت های فراوانی روبرو می شوند، از سوی اعضای خانواده هايشان مورد ضرب و شتم قرار می گيرند، آزار و اذيت می شوند، آزادی هايشان محدود می شود و حتی در مواردی در اثر خشونت به قتل می رسند.

زنانی که قربانی خشونت های خانوادگی می شوند بيشترشان به هيچ گونه امکاناتی برای دادخواهی و جلوگيری از بروز اين خشونت ها دسترسی ندارند.

سيستم عدلی و قضايی افغانستان نيز با مشکلات سيستماتيک از جمله مشکلات سليقه ای و فکری مواجه است.

زنان افغان
زنانی که قربانی خشونت های خانوادگی می شوند بيشترشان به هيچ گونه امکاناتی برای دادخواهی و جلوگيری از بروز اين خشونت ها دسترسی ندارند

تنبلی در تعقيب و پيگيری شکايات، کاغذ پرانی (کاغذبازی) در ادارات، کمبود و در بسياری موارد نبود کادر فنی، نفوذ افراد مسلح و نيرومند در دستگاه عدلی و قضايی و نمونه های ديگر، سبب شده است که هيچگاه به پرونده های خشونت عليه زنان در دادگاه های افغانستان رسيدگی کامل نشود.

چرا زنان؟

در نظارت خانه ها (بازداشتگاههای موقت پليس) و زندان ها در افغانستان شماری زيادی از زنان به خاطر ارتکاب جرايم اخلاقی، فرار از منزل و... در حبس به سر می برند اما شايد هيچ مردی در یک زندان در افغانستان یافت نشود که به جرم بدرفتاری، خشونت و اذيت زنان زندانی شده باشد.

فرهنگ معافيت برای مردانی که مرتکب اعمال خشونت بار عليه زنان می شوند سبب شده است تمامی راه های دادخواهی برای زنانی که قربانی خشونت می شوند بسته شده و در نهايت منجر به فرار آنان از منزل شود که اين راه نيز آنان را در برابر توده ای عظيمی از مشکلات قرار می دهد.

'زن؛ انسان درجه دو'

با اين همه، اين تنها خانواده نيست که در آن با زنان برخورد خشونت بار می شود، خشونت با زنان افغان در محيط کار نيز رايج است که بيشتر روی رشد ظرفيت های کاری آنان اثر منفی می گذارد.

نوع برخورد با زنان در جامعه سنتی افغانستان عمدتا برخورد با يک انسان "درجه دو" بوده است.

اگر حق شان را بخواهند

خوشبختانه ظرف سال های اخير موسسات و نهادهای جامعه مدنی فعاليت های علنی را در زمينه محو خشونت عليه زنان شروع کرده اند.

برگزاری برنامه ها و جلساتی در اين مورد، تجليل از روز جهانی محو خشونت عليه زنان در شهرهای افغانستان، تهيه و پخش فيلم هايی در مورد مشکلات اجتماعی زنان و... توانسته تا حدودی در این زمینه موثر باشد.

با اين وجود، به نظر می رسد به هر اندازه که آگاهی زنان از حقوق شان بيشتر می شود، خشونت عليه آنان نیز افزایش می یابد چون ايستادگی زنان در برابر اعمالی که بعد از اين برای آنان معنای تخطی از حقوق انسانی شان را می دهد، می تواند واکنش های خشونت بار مردان را در پی داشته باشد.

قتل "شيما رضايی"، يک مجری تلويزيون خصوصی طلوع در کابل، "ترور" يک زن در بدخشان، کشتن دختری پس از فرار از منزل از سوی خانواده اش و مواردی ديگری که افشا ناشده باقی مانده است می تواند نمونه های روشنی برای اثبات این ادعا باشد.

رشد آگاهی مردان در عين حالی که به زنان برنامه های آگاهی دهنده از حقوق شان ارايه می شود، رشد آگاهی خانواده ها در جلوگيری از برخورد بغض آلود و دوگانه با زنان و دختران، ايجاد دادگاه خانواده، آموزش پليس زن و تربيت پليس با روحيه احترام به حقوق زن، اصلاح و بازنگری قوانين و طرح قوانين جديد از جمله راهکارهايی است که می تواند در جلوگيری و يا دست کم در کاهش موارد خشونت عليه زنان اثرگذار باشد.

در کنار اين، اعضای ارشد خانواده ها بايد به کودکان خود احترام به يکديگر را بياموزند و تا حد ممکن از برخوردهای خشونت بار در برابر آنان خودداری کنند.

از همه مهمتر، بايد در جهت توانمند ساختن زنان و دختران به عنوان يکی از موضوعات کليدی در حل اين بحران توجه کرد و در زمينه تامين استقلال اقتصادی زنان که به بدون شک آنان را در رويارويی با خشونت ها کمک خواهد کرد، تلاش شود.

 
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد   صفحه بدون عکس
 
  هواشناسی|درباره ما
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان|تاجيکستان|دانش و فن|اقتصاد و بازرگانی|فرهنگ و هنر|نگاه ژرف|صدای شما|آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما|تماس با ما|اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر|نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران
 
+ نوشته شده در  2005/11/14ساعت 0:16 قبل از ظهر  توسط جهان بین 

کرزی باطالبان 

   تماس با ما | راهنما  | بی بی سی را صفحه اصلی خود کنيد
BBC Persian Launch radio player
BBC World NewsBBC SportBBC World WeatherBBC World ServiceBBC World Service LanguagesBBC Homepage
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 10:19 گرينويچ - شنبه 12 نوامبر 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد   صفحه بدون عکس
افزايش تلاشهای دولت افغانستان برای نزديکی به طالبان 'ميانه رو'
 

 
 
صبغت الله مجددی رييس کميسيون تحکيم صلح افغانستان
صبغت الله مجددی، رييس کميسيون تحکيم صلح تاکيد می کند که هدف از ايجاد اين کميسيون در افغانستان، تنها تامين امنيت و ايجاد فضای صلح آميز در تمامی نقاط اين کشور است
دولت افغانستان، بار ديگر از اعضای 'ميانه رو' گروه طالبان و حزب اسلامی گلبدين حکمتيار خواسته است اسلحه خود را به زمين بگذارند و به زندگی غيرنظامی باز گردند.

حامد کرزی، رييس جمهور افغانستان در آغاز يک کنفرانس دو روزه به اين منظور در کابل، مخالفان مسلح روند سياسی افغانستان را به ترک مخاصمه فراخواند و گفت: "افغانستان امروز دوباره به خانه مشترک تمامی افغانها تبدیل شده است."

آقای کرزی گفت: "اميدوارم برادران عزيز ما، هموطنان ما، از صدای خير تحکيم صلح در افغانستان استفاده کنند و در بازسازی کشورشان دست به دست هم دهند تا افغانستان از احتياج به ديگران رها شود و مانند هر کشور ديگری روی پای خود بايستد."

کميسيون تحکيم صلح افغانستان که به منظور تشويق "افراد خسته از جنگ" به بازگشت به زندگی غيرنظامی و ترک نبرد ايجاد شده است، ابتکار برگذاری اين کنفرانس را به عهده دارد.

با وجود همه اين تلاشها، فعاليتهای مسلحانه مخالفان دولت افغانستان، در سال جاری ميلادی، به گونه کم سابقه ای افزايش يافته است، تا جايی که خبرنگاران، سال 2005 را، هم زمان به اوج فعاليتهای دولت افغانستان برای نزديک شدن به طالبان، خونين ترين سال پس از هجوم ائتلاف ضدتروريسم به اين کشور می دانند.

حملات مسلحانه مخالفان دولت افغانستان که بيشتر به طالبان نسبت داده می شود، در طول سال جاری ميلادی، بيش از هزار کشته برجای گذاشته است.

اين اولين بار از زمان ايجاد کميسيون تحکيم صلح است که اجلاس سراسری با حضور رييس جمهور، وزرای کابينه، فرماندهان پليس و واليان تمامی ولايات افغانستان در کابل برگزار می شود.

نتيجه؟
جنگجويان طالبان
 فعاليتهای مسلحانه مخالفان دولت افغانستان، در سال جاری ميلادی، به گونه کم سابقه ای افزايش يافته است، تا جايی که خبرنگاران، سال 2005 را، هم زمان با اوج فعاليتهای دولت افغانستان برای نزديک شدن به طالبان، خونين ترين سال پس از هجوم ائتلاف ضدتروريسم به اين کشور می دانند
 
کميسيون تحکيم صلح حدود يک سال پيش بر اساس فرمان رييس جمهور افغانستان ايجاد شد و تاکنون در ولايات کابل، ننگرهار، پکتيا، قندهار، کنر، هرات و کندز دفاتر نمايندگی دارد.

صبغت الله مجددی، رييس کميسيون مستقل ملی تحکيم صلح افغانستان گفت او انتظار دارد ظرف يک سال ديگر، دست کم هزار نفر از مخالفان مسلح دولت به شمول بقايای گروه طالبان، به برنامه های صلح جويانه دولت بپيوندند.

او گفت از آغاز ايجاد اين کميسيون تاکنون۶۴۰ تن از افرادی که "طالبان ميانه رو" خوانده می شوند، در موارد جداگانه به برنامه آشتی ملی پيوسته اند و به گفته آقای مجددی، کار در زمينه جذب شمار بيشتر اين افراد به اين برنامه نيز ادامه دارد.

شماری ازمقامات بلندپايه طالبان، از جمله مولوی وکيل احمد متوکل وزير خارجه، ملا عبدالسلام ضعيف سفير در پاکستان، ملا خاکسار از مقامات ارشد و عبدالسلام راکتی از فرماندهان ارشد گروه طالبان، از طريق کميسيون تحکيم صلح به دولت افغانستان پيوسته اند.

مولوی متوکل، ملا خاکسار و سلام راکتی، در انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر گذشته افغانستان نيز شرکت کردند.

'تنها هدف: تامين امنيت'

از آغاز به کار کميسيون تحکيم صلح، نگرانی هايی در محافل سياسی افغانستان وجود داشته است که مبادا به اين بهانه، افرادی که "جنايت کار" خوانده می شوند به قدرت سياسی در اين کشور دست يابند.

صبغت الله مجددی، رييس کميسيون تاکيد می کند که هدف از ايجاد اين کميسيون در افغانستان، تنها تامين امنيت و ايجاد فضای صلح آميز در تمامی نقاط اين کشور است.

ا
مولوی خاکسار از مقامات بلندپايه طالبان
شماری از مقامات بلندپايه طالبان که از سوی دولت افغانستان عفو شدند، از جمله وکيل احمد متوکل، مولوی خاکسار (عکس) و ملا عبدالسلام راکتی در انتخابات پارلمانی افغانستان نامزد شدند
و گفت: "ما به مردم افغانستان و به تمامی کشورهای جهان اطمينان می دهيم که تنها هدف ما از ايجاد اين کميسيون، بازگرداندن آن دسته از افغانها به کشورشان است که بنا به دلايل مختلفی از دولت فاصله گرفته اند. ما می خواهيم اين افراد دوباره برگردند و به زندگی عادی خود در افغانستان ادامه دهند."

آقای مجددی در اين حال، "مداخله دست های خارجی" به امور افغانستان را از عوامل عمده ادامه نا امنی ها در اين کشور خواند و از کشورهای جهان خواست از ادامه اين روند جلوگيری کنند.

او همچنين اشاره کرد که با حضور هزاران نفر از نيروهای خارجی و داخلی در افغانستان ظرف سه سال گذشته، امنيت در اين کشور به گونه سراسری تامين نشده است و خواستار توجه کشورهای دوست افغانستان و دولت اين کشور در اين زمينه شد.


 
 
66 نظرات شما
دولت افغانستان بايد با سخنگوی اسير شده طالبان چگونه برخورد کند؟
 
 
66 صدای شما برای افغانستان
چرا طالبان ، به ترور علمای مذهبی افغانستان روی آورده اند؟
 
 
66 ديدگاه
چرا طالبان به ملا کشی روی آورده اند؟
 
 
66 'خونين ترين سال'
وضعيت افغانستان پس از انتخابات وخيم تر شده است
 
 
66 گزارش
تشدید حملات طالبان در شرق افغانستان
 
 
مطالب مرتبط
يک مقام محلی در قندهار کشته شد
19 اکتبر، 2005 | افغانستان
کرزی: تروريسم در خارج طراحی می شود
03 اکتبر، 2005 | افغانستان
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد   صفحه بدون عکس
 
  هواشناسی|درباره ما
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان|تاجيکستان|دانش و فن|اقتصاد و بازرگانی|فرهنگ و هنر|نگاه ژرف|صدای شما|آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما|تماس با ما|اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر|نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران
 
+ نوشته شده در  2005/11/14ساعت 0:9 قبل از ظهر  توسط جهان بین 

جلبی فروشی پس کوچه های کابل 

   تماس با ما | راهنما  | بی بی سی را صفحه اصلی خود کنيد
BBC Persian Launch radio player
BBC World NewsBBC SportBBC World WeatherBBC World ServiceBBC World Service LanguagesBBC Homepage
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 11:00 گرينويچ - شنبه 08 اکتبر 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد   صفحه بدون عکس
رمضان در افغانستان
 

 
 

 
 
66 آلبوم عکس
انتخابات افغانستان - عکسهايی از جمع آوری آراء
 
 
66 آلبوم عکس
انتخابات افغانستان - عکسهايی از جمع آوری آراء
 
 
66 آلبوم عکس
انتخابات افغانستان- دومين مجموعه عکس
 
 
66 آلبوم عکس
انتخابات افغانستان - نخستين مجموعه عکس
 
 
66 آلبوم عکس
انتخابات افغانستان - عکسهايی از زنان در انتخابات (بخش نخست)
 
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد   صفحه بدون عکس
 
  هواشناسی|درباره ما
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان|تاجيکستان|دانش و فن|اقتصاد و بازرگانی|فرهنگ و هنر|نگاه ژرف|صدای شما|آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما|تماس با ما|اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر|نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران
 
+ نوشته شده در  2005/11/14ساعت 0:1 قبل از ظهر  توسط جهان بین 

عکسهای پادگاری از کابل 

   تماس با ما | راهنما  | بی بی سی را صفحه اصلی خود کنيد
BBC Persian Launch radio player
BBC World NewsBBC SportBBC World WeatherBBC World ServiceBBC World Service LanguagesBBC Homepage
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 09:50 گرينويچ - چهارشنبه 02 نوامبر 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد   صفحه بدون عکس
خريد عيد فطر، در بازارهای قديمی کابل
 

 
  
 
66 آلبوم عکس
رمضان در افغانستان
 
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد   صفحه بدون عکس
 
  هواشناسی|درباره ما
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان|تاجيکستان|دانش و فن|اقتصاد و بازرگانی|فرهنگ و هنر|نگاه ژرف|صدای شما|آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما|تماس با ما|اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر|نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران
 
+ نوشته شده در  2005/11/13ساعت 11:56 بعد از ظهر  توسط جهان بین 

ملکه زپباپی 

   تماس با ما | راهنما  | بی بی سی را صفحه اصلی خود کنيد
BBC Persian Launch radio player
BBC World NewsBBC SportBBC World WeatherBBC World ServiceBBC World Service LanguagesBBC Homepage
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 10:30 گرينويچ - دوشنبه 05 سپتامبر 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد   صفحه بدون عکس
عکسهايی از دختر افغان، ملکه زيبايی انگلستان
 
 
بعدی قبلی
5/6

 

 
 
66 ملکه زيبايی
دختری افغان، اولين ملکه زيبايی مسلمان انگلستان شد
 
 
سايت های مرتبط
 
بی بی سی مسئول محتوای سايت های ديگر نيست
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد   صفحه بدون عکس
 
  هواشناسی|درباره ما
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان|تاجيکستان|دانش و فن|اقتصاد و بازرگانی|فرهنگ و هنر|نگاه ژرف|صدای شما|آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما|تماس با ما|اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر|نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران
 
+ نوشته شده در  2005/11/13ساعت 11:49 بعد از ظهر  توسط جهان بین 

دو دخترافغان ملکه زپبا پی در لندن

 

Welcome to the Official Miss England website

Miss England 2005 Winners Portfolio Site
[ Click here ]

2005/2006 Regional Heat Listings
[ Click Here ]

Miss England needs your vote!.
TO REACH THE FINAL 15 IN MISS WORLD
SANYA CHINA 10th December 2005 ....

VOTING INFO COMING AS SOON AS IT IS AVAILABLE SEE
[ www.missworld.org ] for latest !

Miss World will be shown on Sky travel in the UK and will be shown via satelite to and estimated 2 billion viewers worldwide .

NEWS ......Miss England featured in CCUK E- magazine for students!
Distributed to all schools and six form colleges throughout the UK.with a heavily used website of 200,000 hits a month and a subscription base of over 30,000 students for the CCUK E-magazine
[ www.courses-careers.com ]
[ www.courses-careers.com/emags ]
[
Click here ] to see article

Subscribe to the Beauty Contest News
Subscribe now to Beauty Competition News
[ Click here ]

Miss England PR & Media Enquires
[ Click here ]

Miss England 2005 
Miss Maya - Hammasa Kohistani

Miss England 2005 - Designed and Implementation
[ eDesigns Multimedia ]

+ نوشته شده در  2005/11/13ساعت 11:44 بعد از ظهر  توسط جهان بین 

فکاهپات

+ نوشته شده در  2005/11/13ساعت 7:20 بعد از ظهر  توسط جهان بین 

شرکت زنان به انتخابات درکابل 

   تماس با ما | راهنما  | بی بی سی را صفحه اصلی خود کنيد
BBC Persian Launch radio player
BBC World NewsBBC SportBBC World WeatherBBC World ServiceBBC World Service LanguagesBBC Homepage
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 13:33 گرينويچ - يکشنبه 18 سپتامبر 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد   صفحه بدون عکس
انتخابات افغانستان - عکسهايی از زنان در انتخابات (بخش نخست)
 

 
 

 
 
66 آلبوم عکس
انتخابات افغانستان- دومين مجموعه عکس
 
 
66 آلبوم عکس
انتخابات افغانستان - نخستين مجموعه عکس
 
 
66 آلبوم عکس
انتخابات در افغانستان - عکسهايی از رای گيری در هرات
 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد   صفحه بدون عکس
 
  هواشناسی|درباره ما
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان|تاجيکستان|دانش و فن|اقتصاد و بازرگانی|فرهنگ و هنر|نگاه ژرف|صدای شما|آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما|تماس با ما|اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر|نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران
 
+ نوشته شده در  2005/11/13ساعت 7:9 بعد از ظهر  توسط جهان بین 

بازگشت مهاجرپن ازپا کستان 

   تماس با ما | راهنما  | بی بی سی را صفحه اصلی خود کنيد
BBC Persian Launch radio player
BBC World NewsBBC SportBBC World WeatherBBC World ServiceBBC World Service LanguagesBBC Homepage
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 08:54 گرينويچ - سه شنبه 11 اکتبر 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد   صفحه بدون عکس
آلبوم عکس: شادی و اندوه بازگشت
 

 
 
ده ها نفر از پناهجويان افغان که اخيرا از پاکستان به افغانستان آمده اند در يک اردوگاه مربوط به کميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در شرق کابل مستقر شده اند.

اين خانواده ها تا زمانی در اين اردوگاه باقی خواهند ماند که محلات مناسبی برای زندگی در ولايات مختلف افغانستان برای آنان تهيه شود.

ظرف سالهای گذشته بيش از سه ميليون پناهجوی افغان از پاکستان به کشورشان بازگشته اند که بر اساس گزارش ها بيشتر در وضعيت بدی در مناطق مختلف افغانستان بسر می برند.

گفته می شود بسياری از پناهجويان بازگشته به افغانستان، به دليل نبود امکانات کافی برای زندگی، دوباره از راه های غيرقانونی به کشورهای همسايه (ايران و پاکستان) می روند.


 
 
مطالب مرتبط
 
 
سايت های مرتبط
 
بی بی سی مسئول محتوای سايت های ديگر نيست
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد   صفحه بدون عکس
 
  هواشناسی|درباره ما
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان|تاجيکستان|دانش و فن|اقتصاد و بازرگانی|فرهنگ و هنر|نگاه ژرف|صدای شما|آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما|تماس با ما|اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر|نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران
 
+ نوشته شده در  2005/11/13ساعت 6:58 بعد از ظهر  توسط جهان بین 

کرزی متکی به دوستم دپده مپشود

يادداشت: بنده سه روز پيش ازدر تماس تيلفونی ايکه با کابل داشتم، ازجريان اين مظاهره که خبرش در زير آمده است، آگاه شدم. درين سه روز بار بار به سايت فارسی بی بی سی رفتم تا مگر خبر اين رويداد نشر شده باشد، اما اثری ازين خبر دران نيافتم. مظاهرهء سه حزب سياسی در مرکز شهرکابل به اشتراک شخصيت های شناخته شدهء سياسی و فرهنگی کشور از نظر خبر نگاران بی بی سی پنهان ميماند. اما روز ديگر خبر کنفرانسی در ارتباط نقش سازمانهاو احزاب سياسی را با آب و تاب نشر ميکند. هموطنان ما شاهد اند که بار بار حوادث بسيار کوچکی که درشمال کشور رويداده باشد از طرف بی بی سی چنان رنگ وروغن شده نشر ميشود که همه تصور کنند که گويا در شمال خوراک آدم ها گوشت يکديگر شان است. اگر در شمال ازبکی به روی کدام تاجک سيلی زده باشد، آنرا به نام جنگ ميان عطا و دوستم به نشر ميرسانند. اما از مظاهرات سه حزب سياسی در مرکز کشور چشم ميپوشند....

اينهم خبری که در وبسايت پيام مجاهد به نشر رسيده است.

مظاهره چيان درکابل:دولت در فارياب وهرات دسيسه چيده است  

 

26حمل: حاميان سه گروه سياسي افغانستان طي مظاهراتي درکابل، خواهان تأمين عدالت وپايان دادن به سياست هاي دوگانه دولت شدند ودولت را مجري دسيسه ها درفارياب وهرات دانستند.

مظاهره چيان که عمدتاً از جناح هاي سياسي حزب وحدت اسلامي افغانستان، کنگره ملي افغانستان وگروه طرفدار محمد اسماعيل خان والي هرات بودند، در چهارراهي ملک اصغر تجمع نموده وبه ايراد سخنراني پرداختند.
شرکت کنندگان شعارهايي چون مرگ برطالبان، مرگ بر فاشيزم ومرگ برتوطئه گران در دولت انتقالي سردادند.
دراين مظاهره آقاي لطيف پدرام که عضو کنگره ملي افغانستان است گفت که دولت انتقالي بايد درخط مشي خود تجديد نظرکند وبايد به مردم زمينه انتخابات آزاد ميسرگردد تا خود زعيم آينده خود را انتخاب کنند.
اکبرباي نماينده جنش ملي آقاي دوستم نيز از سخنرانان ديگر اين مظاهرات بودکه ضمن تقبيح کردن سياست هاي دوگانه دولت گفت که تيم کرزي در دولت عاملين اصلي حوادث هرات وفارياب اند. آنها مردم را خسته کرده اند.
قراربود همزمان با برگزاري اين تظاهرات، مظاهرات مشابهي در تعدادي ازشهرهاي ديگر افغانستان نيز برگزار گردد.
کابل طي دو روز اخير شاهد برگزاري مظاهراتي بوده است. روز گذشته نيز تعدادي از باشندگان ولايت جديدالتاسيس دايکندي درکابل مظاهره نموده خواهان خلع سلاح عمومي درولايت دايکندي وپايان دادن به ستم وظلم قوماندانان محلي شدند. دايکندي طي روزهاي اخير شاهد درگيريهاي خونين ميان طرفداران آقاي خليلي وکاظمي
 بوده است.
اين درحاليست که پس از بروز حوادث نگران کننده درفارياب نيز مظاهراتي به طرفداري والي رانده شده فارياب درکابل راه اندازي شده بود.
اوضاع سياسي، نظامي طي روزهاي اخير درافغانستان داغ ترشده مي رود. رويدادهاي هرات وفارياب همزمان است با تنش ها وفعاليت هايي درجنوب افغانستان که درآن طالبان والقاعده بيشتر خودنمايي مي کنند.
تحليل گران معتقد اند که طالبان به گونه مرموزي درجنوب قوت مي يابند.
مبارزه برضد طالبان در بخشهاي وسيعي از جنوب وجنوب شرق بي رونق وعاقبت نا انديشانه است واين کار موجب شده است که اين ذهنيت را دراذهان عامه تقويت بدهد که دولت دراين کار جديتي ندارد.شنبه، 29 فروردين، 1383

 

هیـــچ

 

 

تمثل و حکایت های اندرز گونه و آموزنده در هر فرهنگ و زبانی میتواند به وفور یافت شود. بنا به گفته ای، مولوی جلال الدین بلخی شاید در مثنوی معنوی خویش برترین تمثیل ها وروایت های آموزنده را گرده آورده باشد. واما در کشور ما افغانستان بخشی دیگری از تمثیل ها وجود دارند که دارای ریشه های نیم قاره یی هستند. ازانجمله است، حکایت هایی درمورد «بیربل». بیربل مرد هندوستانی ايست که در اثر یک تصادف خیلی جالب به دربار جلال الدین اکبر پادشاه مغولی هند میرسد.

 

حکایت چگونگی رسیدن بیربل به دربار مغل باشد به وقت دیگر، چراکه میخواهم حکایت دیگری از بیربل را درینجا بیاورم. تطبیق این حکایت را میگذارم به خوانندگان «گردراه» تا دریابند که روی چه کسی و کدام حالتی در کشور ما میتواند همخوانی داشته باشد.

 

حکایت:

 

گویند روزی از روز ها جلال الدین اکبر به بیربلگفت:

-         برایم «هیچ» را نشان  بده.

بیربل وقت خواست و به شاه اطمینان داد که به زودی «هیچ» را برایش نشان خواهد داد.

وقتی به خان رفت مدتی به تفکر پرداخت. بعد ازان نوکران را نزد خود خواست و به آنها گفت»

-         بروید و از هرقدر مرغ و پرنده ایکه میشناسید، خریطه ای از پر آنها را برایم بیاورید.

نوکران بدون تاخیر به بازار و جنگل رفتند و تا شام هرکدام پر چندین نوع مرغ را با خود نزد بیربل آورند. بیربل امرکرد تا آن پر ها را به روی اتاقی فرش کنند. نوکران همان کردند که بیربل میخواست. فردای آنروز بیربل جامه از تن بدر کرد و سرتاپای بدنش را با سرش اندود. پس از آن به «پرخانه» درآمده و بروی پر های فرش شده در روی اتاق لولید و آنقدر لولید که پرهای مرغ ها و پرنده گان گوناگون روی سرتاسر بدنش چسپیدند. پر مرغی از مشرق در یک پهلو و در پهلوی دیگرش پر مرغی از غرب، به فرقش پر مرغ شمال چسپیده بود و به پاهایش پر مرغان جنوب. به همین ترتیب، سرتاسر بدنش پر بود از پر های رنگارنگ.

وقتی ازین کار فارغ شد، برخاسته و نوکران خود را امر کرد تا او را همان سان به قصر نزد پادشاه ببرند. نوکران هم پذيرفتند و پس از ساعتيچند بیربل دم در قصر از رهوار پائين شد.  

 

بیربل به حاجبان و دربان ها فهماند که چه میخواهد. بنابران کسی مانع ورودش به دربار نشد. هنگامی که بیربل درمیان آنهمه پرهای رنگارنگ به تالار درآمد، شاه اکبر شگفت زده پرسید:

-         این چیست ودرینجا چه میکند؟

درین وقت بیربل از میان پرها صدا کرد:

-         قربان، این «هیچ» است که در برابر شما قرار دارد. شما از من خواسته بودید که هیچ رابرایتان بنمایم. اینهم آنچه میخواستید. اکبر صدای بيربل را شناخت و دريافت که بازهم آن وزير چيزی برای گفتن دارد.

 

 اکبر توضیح خواست، و بیربل چنين گفت:

-         قربان دروجود من پر تمام مرغ هاییست که میشناسید. من نشانی از هر مرغ دارم اما باز به هيچيک از آنها مشابهت کلی ندارم. درمیان اینهمه پر، آدمیزادهم قرار دارد. و چون آدمیزاد پر ندارد، بنا بران این موجود آدمی هم بوده نمیتواند. ازینرو گفته میتوانم «هیچ» یعنی همین.

 

حاضرین در تحسین از بیربل برای آن تمثیل جالبش پادشاه را همراهی کردند و بیربل خلعت دیگری نصیب شد...  

 
شنبه، 22 فروردين، 1383

«ستراتيژی های ناکاره»‌ در سايت صدای مردم.

+ نوشته شده در  2005/11/13ساعت 1:27 قبل از ظهر  توسط جهان بین 

احزاب سپاسی راجسترشده افغانستان

فهرست احزاب ثبت شده کشور

 

 در يک تصويرآماری ساده

 

تهيه و ترتيب از: عصردولتشاهی

 

تا کنون شصت حزب سياسی در افغانستان به ثبت رسيده اند. اگر آمار ساده ای از واژه های به کار رفته در نام اين حزب ها درنظر گرفته شود، میتوان دریافت که دو واژه «ملی» و «اسلامی» کاربرد بسیارگسترده ای داشته اند. از جمله شصت حزب بیست تای آن کلمهء «اسلامی» را در نام خود جاداده اند. و پانزده حزب واژه  «ملی» را یدک میکشد. هشت حزب ديگر ترکیبی از هردو کلمه (ملی و اسلامی) را زیب نام خود ساخته اند.

 

به همین ترتیب واژه های همبستگی، ترکیبات گونه گونی از وحدت و اتحاد، جنبش، حرکت، نهضت و غورځنګ را میتوان ازواژه هایی دانست که درکار نامگذاری احزاب به کار رفته اند.

 

شاید احزابی وجود داشته باشند که این واژه ها را برای عوامفریبی به کار برده و در  اصل هدفی برای تحقق اندیشه هایی که این واژه ها تلقین میکنند نداشته باشند، اما نفس انتخاب این واژه ها بیانگر این مطلب است که حقایقی در متن و روح جامعه وجود دارد که احزاب نو بنیاد مجبور به جا دادن این واژه ها در نام  شان بوده اند.  

 

مطلب دیگری که میتوان آنرا به روشنی دید، کمبود نام زن در فهرست روسای حزب هاست. بازهم، جامعه همان جامعهء مرد سالار است. همین شاخص به تنهایی میتواند بیانگر این نکته باشد که پس از بیش از دوسال فریاد ها و گلو پاره کردن ها درپشتيبانی از حقوق زنان، هيچ زنی نتوانسته است به تشکيل حزبی جرئت کرده ويا توانايی رسيدن به رياست يک حزب را بيابند. اينست جايگاهی که زن درجامعهء ما تاکنون ميتواند داشته باشد. اين بازتابی است از حقيقت تلخ حاکم برجامعه. حقوقی که برای زن در ساير عرصه داده شده است نمايشی بوده و همه مشروط بر عوامل بيرونی است. زن زمانی ميتواند به حقوق خويش برسد که خود آنرا بدست آورده باشد. حقی که کودتاهای سرخ و سبز وگلابی به زنان ميدهد، حقی است که با بادی می آيد و با باد مخالفی از چنگ شان بدر ميرود...

 

در فهرست اعلام شده، کم از کم درراس چهار حزب نام اعضای با سابقه و شناخته شده کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق به چشم میخورد. مانند، عبدالرشید جلیلی، عبدالرشید آرین ، نورالحق علومی، شهنواز تنی.  به عبارت دیگر حزب خلق به چهار یا پنج شاخه تقسیم شده و اینک هریک به مثابهء یک حزب مستقل وارد کارزار شده اند.  با آنکه اصل اندیشه و خواست مشخصی که احزاب کمونیستی شامل فهرست را از هم جدا نماید به کسی معلوم نیست و تصور هم نمیرود در اساس کدام مباینتی با یکدیگر داشته باشند اما تا جایی که معلوم میشود دو عامل عمده را میتوان بازشناخت که جدایی این احزاب را میتواند توضح بدارد. نخست کشش های قومی و دوم سوابق انشعابی به میراث مانده از حزب خلق که همانا خلقی ها دریکطرف و پرچمی ها درسوی دیگر میباشد. البته باید اذعان داشت که اشتراک فکری میان این احزاب همانا اندیشه های مارکسيستی و یا هم ترسبات مارکسزم در مغز های شان خواهد بود، اما خصوصیت عمدهء همگون آنها عقده در برابر جهاد و مجاهدین است. قومیت تنها وسیله ایست که این احزاب در پناه آن سنگر گرفته اند.

 

درمیان احزاب سابقهء جهادی نیز انشعاباتی به میان آمده است که برخی را میتوان دستوری و فرمایشی دانست.

 

به گونهء نمونه، حرکت اسلامی شیخ آصف محسنی نوزاد دیگری به جامعهء احزاب تقدیم داشته که به ریاست سید حسین انوری وارد کارزار شده است. پیر سیداحمد گیلانی و سید اسحق گیلانی که هردو از یک تیره و تبار روحانیون سنتی با نقش و وظایف به خصوص تاریخی در کشور اند، نیز دو حزب جداگانه ساخته اند. جمعیت اسلامی و نهضت ملی دو حزبی اند که به مشکل میتوان میان شان فرق قابل ملاحظه ای قايل شد.  

 

حزب وحدت اسلامی نیز اکنون با سه شاخه به رهبری خلیلی، محقق و اکبری وارد عمل شده است.

 

با آن که اسمعیلیه های افغانستان از باشندگان باستانی این مرز وبوم اند برای اولین بار حزبی به رهبری سید منصور نادری ساخته اند.  اما سلفی ها که تنها پس از تجاوز شوروی و نفوذ وهابیون عربستان سعودی زیر نام کمک به مردم افغانستان به وجود آمدند نیز اکنون رسماً حزبی دارند. به عبارت دیگر مردم افغانستان نه تنها در ازبین بردن احزاب وارداتی کمونیستی بعد از بیست و شش سال تلاش و مبارزه و جهاد پیروزی ای نداشتند بلکه حزب از بنیاد تازهء دیگری را نیز باید پذیرا شوند که ریشه و پیشینه ای درین وطن نداشته است.

 

از هيچيک اين احزاب ما تاحال برنامهء مشخصی که دید وسیع و تحلیل واقع بینانه و رهنمود دهنده ای از اوضاع کشور داشته باشد، دردست نداريم.

 

باآن که تلاش های قومگرایان فاشیست کشور را به لبهء انقطاب خطرناکی به پیش میبرد و بیشتر ازین احزاب به دور محور های قومی تشکل و تجمع میکنند، اما تشکیل حزب میتواند این امید را به میان آورد که افکار قومپرستانه نتواند به صورت لجام گسیخته پا به میدان بگذارند. زیرا فاشیزم و قومگرایی آمیخته با تعصب با اندیشه های والای دموکراسی، و پلورالیزم سیاسی در مغایرت تام قرار دارد. از سوی دیگر فاشیست ها هرگز نمیتوانند در چوکات احزاب به پخش ونشر افکار بیمار گندیدهء خود بپردازند. بلکه هميشه مجبور خواهند بود در خفا عمل کرده ميدان عمل آنها محدود گردد.

 

تشکیل احزاب یک امر مثبت است. با آنکه در حال حاضربیشتر این حزب ها به خاطر کسب قدرت سیاسی و یا دریافت سهمی از قدرت از سوی اشخاص و افراد به میان آمده اند، اما  احتمال بسیار وجود دارد که در آیندهء نزدیک با امتزاج بسیاری ازین احزاب دریکدیگر چند حزب بزرگ و کاری تازه ساخته شود که درمیدان عمل و تجربه  برای آبادی کشور کمر همت ببندند.

 

فهرست احزاب تازه ثبت شده در وزارت عدليه:

 

 

شماره               نام حزب                                                             رهبر (رئیس حزب)

 

1-         حزب جمهوریخواه افغانستان                                 صبغت الله سنجر

2-       حزب استقلال افغانستان                                  دوکتور فاروق نجرابی

3-       تحریک وحدت ملی افغانستان                            سلطان محمود غازی

4-       حزب همبستگی ملی جوانان افغانستان             محمد جمیل کرزی

5-       حزب وحدت ملی افغانستان                                 عبدالرشید جلیلی

6-       حزب ملی وحدت اقوام اسلامی افغانستان               محمد شاه خوگیانی

7-       حزب کار و توسعهء افغانستان                                ذوالفقار خان امید

8-       نهضت همبستگی ملی افغانستان                          پیر سید اسحق گیلانی

9-       محاذ ملی اسلامی افغانستان                              پیر سید احمد گیلانی

10-     افغان ملت                                                       انوارالحق احدی

11-     حرکت اسلامی افغانستان                                   محمد آصف محسنی

12-     نهضت  آزادی و دموکراسی افغانستان                    عبدالرقیب جاوید کوهستاني

13-     حزب افغانستان واحد                                         محمد واصل رحیمی

14-     حزب سعادت مردم افغانستان                                محمد زبیر پیروز

15-     حزب حرکت ملی وحدت افغانستان                          محمد نادر آتش

16-     حزب حفاظت  از حقوق بشر وانکشاف افغانستان        بریالی نصرتی

17-     حزب ملی                                                       عبدالرشید آرین

18-     گنگرهء ملی افغانستان                                         بشیر احمد بیژند

19-     دافغانستان د سولی غورځنګ ګوند                        شهنواز تنی

20-     حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان                      حاجی سید حسین انوری

21-     حزب عدالت اسلامی افغانستان                            قاضی محمد کبیر مرزبان

22-     حزب رسالت مردم                                             نور آغا روئین

23-     حزب رفاه مردم افغانستان                                     میا گل وثیق

24-     حزب صلح و وحدت                                              عبدالقادر امامی غوری

25-     حزب آزادی افغانستان                                         عبدالملک

26-     حزب جمعیت اسلامی افغانستان                           استاد ربانی

27-     حزب رستاخیز اسلامی مردم افغانستان                   سید زبیر

28-     دافغانستان دملي مبارېنو اسلامي ګوند                   امانت ننگرهاری

29-     حزب عدالت افغانستان                                        محمد حسن فیروز خیل

30-     حزب رفاه ملی                                                  محمد حسن جعفری

31-     حزب آزادیبخش ملی افغانستان                             شمس الحق نایب خیل

32-     حزب لیبرال آزادیخواه مردم افغانستان                      اجمل سهیل

33-     نهضت ملی صلح افغانستان                                 سید سمیع الله سادات

34-     حزب اسلامی تمدن افغانستان                              محمد نبی نافع

35-     حزب مردم افغانستان                                           احمد شاه اثر

36-     حزب افکار عامهء افغانستان                                  بی نام

37-     سازمان اسلامی افغانستان جوان                          سید جاوید حسینی

38-     حزب رفاه افغانستان                                           میر محمد آصف ضعیفی

39-     دافغانستان دسولي اسلامي ګوند                        تاهنوز معلوم نيست

40-     حزب فلاح مردم افغانستان                                   محمد ظریف

41-     حزب متحد ملی                                               نورالحق علومی

42-     جماعت دعوت الی القرآن والسنه                          مولوی سمیع الله نجیبی

43-     حزب تفاهم و دموکراسی افغانستان                       احمد شاهین

44-     حزب میهن                                                      پوهندوی محمد رحیم

45-     حزب وحدت اسلامی افغانستان                             محمد کریم خلیلی

46-     حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان                      حاجی محمد محقق

47-     حزب صلح ملی اسلامی اقوام افغانستان                 عبدالقادر شريعتی

48-     حزب اتفاق  حقوقخواهان اسلامی افغانستان            سید عبدالقهار

49-     حزب پیوند ملی افغانستان                                   سید منصور نادری

50-     حزب آرمان مردم افغانستان                                  الحاج سراج الدین ظفری

51-     حزب تنظیم دعوت اسلامی افغانستان                     عبدرب الرسول سیاف 

52-     تنظیم جبههء ملی نجات  افغانستان                        صبغت الله مجددی

53-     حزب نهضت ملی افغانستان                                  احمد ولی مسعود

54-     حزب حرکت انقلاب اسلامی و ملی افغانستان           احمدنبی

55-     حزب سعادت ملی اسلامی افغانستان                 محمد عثمان سالک زاده

56-     حزب وحدت ملی اسلامی افغانستان                      محمد اکبری

57-     نهضت حاکمیت مردم افغانستان                            حیات الله سبحانی

58-     حزب اعتدال افغانستان                                        معلوم نیست

59-     حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان                      عبدالرشید دوستم

60-     مجمع ملی فعالین صلح افغانستان                         معلوم نیست

 

 

 خانه | آرشيو | نشانی ایمیل ]

+ نوشته شده در  2005/11/13ساعت 1:14 قبل از ظهر  توسط جهان بین 

گفته های سفپرامرپکادرتاجکستان

 
Advertise Here

گردراه

دوشنبه، 7 دى، 1383

ريچارد هوگلند، سفير آمريکا در تاجيکستان
 
ريچارد هوگلند
ريچارد هوگلند
"من در سال ۱۹۸۰ در شهر پيشاور پاکستان ديپلمات بودم.

در کنار کمک به جنبش مقاومت با انجمن مطبوعات بين المللی نيز در تماس بودم. مطبوعات سوالاتی را مطرح می کرد که جواب آنها برايم آسان نبود. يکی از اين سوالات در مورد موشکهای استينگر بود. موضوع اين راکت ها و آموزش افغان ها در اين رابطه موضوعات بسيار محرمانه ای بودند.

در سال اول تصميم من چنين بود که از استينگر ياد نکنم اما بعدا مقررات تغيير کرد. تعداد بيشتری از اعضای کنگره آمريکا از نزديک اوضاع جنگ بين افغانستان با شوروی را نظارت می کردند.

يک روز گروهی از اعضای کنگره را برای ملاقات با يکی از فرماندهان مقاومت بردم. چون فرمانده هنوز آماده ملاقات با ما نبود، معاون وی ما را در خانه ای مصروف ساخته بود. او گفت، می خواهيد چيزی را برايتان نشان دهم؟ دروازه گاراژ را باز کرد، داخل گاراژ پر از صندوق های حامل موشک استينگر وجود داشت.

موضوع ديگری که از ياد من نمی رود، اين است که يکی از عصرهای تابستان بود که من تا دير وقت کار می کردم. منشی من آمد و گفت که يک جوان افغان می خواهد با شما ملاقات کند، اجازه بدهم يا خير؟

گفتم، بله، اجازه دهيد. او در حالی که لباس مرتب و تميزی به تن داشت، در مقابل من نشست. او گفت، شما در مورد افغان ها هيچ معلوماتی نداريد. من می خواهم در اين مورد برايتان معلومات دهم، تا شما آنها را خوب بشناسيد.

از حرف های وی خوشم آمد. با هم دوست شديم. او برايم درس می داد. سالها با هم دوست باقی مانديم. اسم او حامد کرزی بود."


 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ

+ نوشته شده در  2005/11/13ساعت 0:56 قبل از ظهر  توسط جهان بین  | 

بپرق افغانستان ازسال 2002به بعد

+ نوشته شده در  2005/11/12ساعت 10:19 بعد از ظهر  توسط جهان بین 

بپرق طالبان 1996 تا ماه دسامبرسال2001

+ نوشته شده در  2005/11/12ساعت 10:13 بعد از ظهر  توسط جهان بین 

بپرق ربانی 1992 تا 2002

+ نوشته شده در  2005/11/12ساعت 10:6 بعد از ظهر  توسط جهان بین 

بپرق داکترنجپب 1987 تا 1992

+ نوشته شده در  2005/11/12ساعت 10:1 بعد از ظهر  توسط جهان بین 

بپرق ببرک کارمل 1980 تا 1987

+ نوشته شده در  2005/11/12ساعت 9:55 بعد از ظهر  توسط جهان بین 

بپرق خلقی ها (نورمحمدتره کی و حفپظ الله امپن )

+ نوشته شده در  2005/11/12ساعت 9:49 بعد از ظهر  توسط جهان بین 

بپرق داودخان 1974 تا 1978

+ نوشته شده در  2005/11/12ساعت 9:36 بعد از ظهر  توسط جهان بین 

بپرق ظاهرشاه 1930 تا 1974

+ نوشته شده در  2005/11/12ساعت 9:29 بعد از ظهر  توسط جهان بین 

بپرق نادر خان

+ نوشته شده در  2005/11/12ساعت 9:18 بعد از ظهر  توسط جهان بین 

بپرق امان الله خان سال 1919

+ نوشته شده در  2005/11/12ساعت 9:1 بعد از ظهر  توسط جهان بین 

جنرال دوستم و رسول پهلوان

نويسنده: انتونيو گيوتازي                 
ساختار نظام جنگسالاري:
تا اواسط دهه 1990 هزاران فرد سياسي ونظامي در افغانستان وجــود داشت که ميتوان آن ها را جنگسالار ناميد؛ اما تنها چند نفر آن ها توانستند با وادار کردن ديگران به اطاعت خود صاحب نيروي قابل ملاحظه گرديده و مشهور شوند.

جنگسالاران بزرگ با استفاده از شبکه يي از جنگسالاران کوچک وابسته به خود ساحات وسيعي را تحت نفوذ خود در آورده بودند. قابل تذکر است که در داخل اين ساحات نيز همه مردم و يا همه جنگسالاران و رهبران محلي به جنگسالار بزرگ وفادار نبودند، اما آنها مجبور بودند؛ تا سلطه او  را پذيرفته و يا کاملاً غير فعال باشند.
موفقيت هاي جنگسالاران بزرگ چندين عامل داشت که از همه مهمتر رابطه آن ها با کشور هاي همسايه  بود. جذابيت آنها به حيث يک فرمانده نظامي و توانايي ها شان در ايجاد اتحاد با ديگران در تبديل شدن آن ها به حاکمان منطقه نيز نقش داشت. قومانده مستقيم  تعدادي از دسته هاي نظامي با انضباط که ممکن در گذشته بخشي از اردوي فروپاشيده دولت بودند، در بزرگ شدن آن ها نيز موثر بود.  در اواسط دهه 1990 ساختار نظام جنگسالاري چنان انکشاف يافته بود که هر يک از جنگسالاران بزرگ بر چند ولايت تسلط پيدا کرده بودند. پايان تر از آن اتئــلافي از گروه هاي مختلف قرار گرفته بود که گاهي با دل ناخواسته به اين ائتلاف پيوسته بودند و گاه گاه گروه هاي ناراضي به بغاوت آشکار عليه جنگسالار بزرگ دست مي زدند.
هرجنگسالار کوچک در اتئلاف، ممکن به ده ها و يا صدها قريه کنترول داشته و در هر قريه گروه هاي مسلح وجود داشت و گروه هاي مسلح قراء از ده نفر جنگجو تشکيل مي شد.
ارتش هاي جنگسالاران از راه هاي مختلف تمويل مي گرديد. براي برخي از اين جنگسالاران کمک خارجي يک منبع عمده بود. همه جنگسالاران بزرگ تلاش مي کردند؛ تا به منابع مالي مطمئن دسترسي داشته باشند. در جاهايي که گمرک وجود داشت عايد گمرک يک منبع خوب مالي به حساب مي آمد، زيرا بر مردم  تاثير  غير مستقيم داشت. اما تنها از چند بندر پول زياد به دست مي آمد که عبارت بودند از بندر سرحدي هرات با ايران، سپين بولدک و تورخم در مرز با پاکستان و حيرتان در مرز با ازبکستان.
در جاهاي ديگر جنگسالاران با اخذ ماليه از مردم پول به دست مي آوردند.
اکثر ماليات وضع شده از طريق گرفتن محصول از وسايل ترانسپورتي به دست مي آمد. اين طريق به دو دليل مقبول بود: يکي اينکه جمع آوري اين نوع ماليه آسان است و ديگر اينکه اين ماليات بر مسافريني وضع مي شد که از مردمان مناطق ديگر بودند.
 تخمين زده مي شود که در سال 2002 پول جمع آوري شده از درک ماليه از مناطق روستايي در سطح کل کشور به 40 مليون دالر  مي رسيد درحاليکه طي همين سال محصول گمرکي به 500 تا 600 مليون دالر بالغ مي شد. عايد از ناحيه ماليات وضع شده بر وسايل ترانسپورتي ثاب ماند، اما محصولات گمرکي به خاطر بهبود در تجارت خيلي بالا رفت. در برخي مناطق قاچاق ترياک نيز بر عايدات جنگسالاران مي افزود. اثر قاچاق ترياک بر ازدياد عايدات جنگسالاران  در ولايت هلمند مشهود بود.در مناطق جنوب، شرق و شمال شرق کشور نيز ترياک توليد مي شد. در سال 2003 ملل متحد گزارش داد که کشت خشخاش در شمال غرب افغانستان نيز آغاز گرديده و عايدات سالانه از فروش ترياک در کل کشور به 1200 مليون دالر در سال بالغ مي گرديد. البته قسمت اندکي از اين پول به جيب جنگسالاران مي افتاد.
کنترول مستقيم  جگسالاران بر فعاليت هاي اقتصادي محدود بود زيرا وضعيت بد اقتصادي در کشور اين مجال را براي آنها نمي داد، اما بعضي از جنگسالاران کنترول مستقيم بعضي فابريکه ها را در دست داشتند و يکي از آنها احمدشاه مسعود بر معادن سنگ هاي قيمتي در شمال شرق افغانستان کنترول داشت. توانايي جنگسالاران در اعمال نوع نفوذ بر تمام ابعاد زندگي مردم، به گونه مثال، سيستم قضايي يک منبع عايد اقتصادي براي آنها بود، زيرا سرمايه دار ها و تاجران وادار مي شدند مطابق به ميل آنها رفتار نمايند.
به خاطر عدم موجوديت يک پيمان رسمي ميان جنگسالاران بزرگ و نبودن يک سيستم نظارتي در نظام جنگسالاري، رابطه ميان آن ها اکثراً متشنج مي بود. دو نوع منازعه  ميان آنها  در مي گرفت: يکي از آن تلاش براي تصرف مناطق طرف مقابل و حتي نابود کردن  تشکيلات طرف مقابل و ديگري مبارزه برسر تصرف نهادهاي دولتي، که جنگ به خاطر تصرف کابل نمونه آن بود. درحاليکه ظاهراً چنين معلوم مي شود که پايتخت يک کشوري که نظام دولتي اش از هم پاشيده است،  از اهميت چنداني برخوردار نيست، اما به همه کس معلوم بود هرکسي که پايتخت را در دست مي داشت چانس بهتري براي شناسايي بين المللي را مي داشت و در صورت حل سياسي منازعه سهم بهتري براي او در نظر گرفته مي شد. جنگ برسر تصرف مناطق ابعاد وسيعتر داشت و در آن همه جنگسالاران (کوچک و بزرگ ) دخيل بودند، گرچه شايد برخي به پيمانه بيشتر از ديگران.  افزايش عايدات و به دست آوردن فرصت براي حفظ نظم در ميان نيروهاي جنگي جنگسالاران شايد ريشه اصلي اين جنگ ها را تشکيل مي داد.
جنگ بر سر کابل به دلايل جغرافيايي مورد توجه همه جنگسالاران قرار نداشت. اسماعيل خان که برقسمت اعظم غرب افغانستان حکم مي راند علاقه زيادي به تحولات درکابل نشان نمي داد. از سوي ديگر جنگسالاراني که براي تصرف کابل باهم مقابله مي کردند دلايل متفاوتي براي اين کار داشتند. درحاليکه کنترول برکابل هدف اصلي مسعود را تشکيل مي داد،  هدف  دوستم از جنگيدن در کابل اين بود تا مسعود را وادار نمايد؛ تا سلطه او را در شمال افغانستان به رسميت بشناسد.
از سوي ديگر، جنگ ميان جنگسالاران بر نيروي  نظامي نسبي آن ها تغيير چنداني وارد نمي کرد؛ تا آن که طالبان وارد صحنه نبرد شدند. تا اواسط دهه 1990 يک نوع تعادل قوا ميان جنگسالاران پيدا شده بود، نيروي برتر يکي از آن ها با اتحاد ميان گروه هاي ضعيف تر باعث ايجاد تعادل قوا مي گرديد. مشکلات در بخش هاي ارتباطات و انتقالات سبب ميشد؛ تا يک جنگسالار نتواند نيروي بزرگي را براي نابودي کامل طرف مقابل وارد صحنه کار زار نمايد.
از جنگسالار تا سياستمدار:
چهار نوع، متفاوت:
کدام نوع جنگسالار بيشتر توفيق خواهد داشت؛ تا از رقابت مسلحانه به رقابت نسبتاً صلح آميز رو آورد؟ جنگسالار براي رهبري نيروهاي تحت فرمانش بايد مهارت هاي اداري را دارا باشد، يعني او بايد نظم و دسپلين را در ميان افراد تحت فرمانش برقرار نموده و شخص با جاذبه باشد. پيروزي در سياست به مهارت هاي اضافي نيازمند است. او بايد مهارت برقراري اتحاد با گروه ها را داشته و در باره سيستم جهاني فهم لازم  را دارا باشد، زيرا اين مهارت زمينه برقراري ارتباط او با کشور هاي خارجي و جلب کمک دوامدار آنها را مساعد مي سازد. جنگسالار مي تواند از فهم و تجربه اشخاص و افراد با ديد باز، مثل تجار، سرمايه دار و روشنفکر در زمينه استفاده نمايد. براي جنگسالاري که بخواهد به سطح يک سياستمدار ارتقا نمايد ضرور است تا متوجه شهرت خوب خود باشد و در دنياي معاصر اين کار نياز به رابطه خوب با مطبوعات دارد. به عباره ديگر، جنگسالار بايد يک دفتر ارتباط عامه فعال داشته و توان آن را داشته باشد تا از ارزش هاي فرهنگي و باور هاي ديني و آيديولوژيک  به خاطر کسب مشروعيت  استفاده کند. در اينجا نيز به مشوره کساني که در معامله با خارجي ها و مطبوعات مهارت دارند، ضرورت است. اگر جنگسالار براي دستيابي به آرزوهايش اقدام به تشکيل حزب سياسي نمايد، به نفع او تمام خواهد شد. بالآخره داشتن يک تعداد قابل ملاحظه و جالب توجه از پشتيبانان براي او ضرور است؛ تا گروه هاي ديگر آماده تقسيم قدرت سياسي با او شوند.
به منظور خلاصه سازي اين  بحث به بررسي برخي از رهبران نظامي به حيث نماينده قشري از جنگسالاران افغانستان مي پردازيم  که شامل يک افسر نظامي سابق، يک رهبر قبيلوي، يک اسلام گراي مبارز و يک محافظه کار مسلمان مي شود  که مي خواست دست به تشکيل امارت اسلامي بزند.
مرد نظامي: عبدالرشيد دوستم
اگرچه دوستم اکثراً به خاطر تعليمات رسمي محدودش، که شامل چند سال مکتب ابتدايي مي شود، مورد انتقاد و حتي تمسخر قرار مي گيرد، اما او از خود مهارت سياسي زيادي نشان داده است. شايد او در اين راه از مشوره اعضاي حزب دموکراتيک خلق که به دور او حلقه زده اند، کار گرفته باشد. با آن هم، توانمندي او در برقراري روابط با کشور هاي همسايه چندان چشمگير نبود. رابطه دوستم با تهران به سطح رابطه حزب وحدت و جمعيت اسلامي، رقيب دوستم، نمي رسيد. شايد دليل آن اين باشد که رهبري دو حزب فوق از فارسي زبانان  تشکيل شده بود در حاليکه زبان مادري دوستم و رفقاي نزديک وي ازبيکي است. ديد لائيک (سيکولريستي) دوستم نيز شايد مورد پسند ايـــراني ها نمي بود. از سوي ديگر ايراني ها در يک مقطع بسيار حساس به پشتيباني از جمعيت پرداختند، زيرا آن سازمان را يک گروه يک پارچه يافتند و حتي نزديکي آنها به جمعيت به رابطه ايران با وحدت صدمه زد. از همه دلچسپتر اينکه روسيه نيز در آخر به طرفداري از جمعيت، به خصوص بخش شوراي نظار آن، تمايل بيشتر نشان داد. اين انکشاف در ظاهر تعجب برانگيز است زيرا دوستم و متحدين او در گذشته از طرفداران روسيه به شمار مي رفتند و ممکن با دولت روسيه تماس هاي نيز مي داشتند. اما نه دوستم و نه افراد نزديک او در سطح رهبري نظامي دولت کمونستي قرار داشتند و يا در مرکز قومانده اردوي افغانستان کــــــار مي کردند. در سال 1992 بسياري از جنرال هاي کمونيست تاجيک تباري که به مسعود پيوستند با روسيه در تماس بودند. در حقيقت مسايل جغرافيايي باعث خوشبيني روس ها نسبت به جمعيت گرديده بود، زيرا اين سازمان مناطق هم سرحد با تاجکستان را در اختيار داشت و روس ها در تاجکستان نفوذ و حضور نظامي فعال داشتند.
{تبصره: برداشت نويسنده در باره روابط ايران و روسيه با جمعيت و  احمد شاه مسعود مرحوم مبني بر گزارش هاي مطبوعاتي  سازمان هاي خبري است که اکثراً در پاکستان مرکز داشتند.  اين گزارش ها  آگنده از تبليغات آي.اس.آي و افغان هاي طرفدار پاکستان بود.
تا زمان سقوط هرات بدست طالبان ايران نه تنها از دولت استاد ربــــاني حمايت نمي کرد بلکه بـه مخالفين آن همکاري مي نمود.  سقوط هرات ايران را دچار تشويش نمود زيرا رهبـــــري آن کشور مي دانست که حرکت طالبان راه را براي نفوذ پاکستان در منطقه باز مي کرد. براي مقابله با اين وضعيت تهران به همکاري محدود با دولت استاذ رباني آغاز نمود، اما رابطه ايران با   حزب وحدت و دوستم نيز به عين سطح بود. پس از سقوط مزار شريف براي ايران چاره يي باقي نمانده بود مگر اين که با احمدشاه مسعود همکاري همه جانبه کند؛ زيرا او يگانه رهبر نظامي بود که درصحنه باقي مانده بود.
برداشت نويسنده در مورد رابطه روسيه با احمدشاه مسعود نيز دقيق نيست. روسيه تا زماني که طالبان به کابل تسلط حاصل نکرده بودند ، نه تنها به مسعود کمک نمي کرد بلکه به خاطر حضور مهاجرين تاجيک در تخار و بدخشان، مناطق تحت اداره دولت در اين مناطق را  بمباران هوائي مي کرد. مطلب اساسي اين است که روسيه؛ تا آخر براي احمدشاه مسعود کمک نظامي نکرد. چيزي که روسيه مي کرد اين بود که براي او مهمات و مقداري سلاح مي فروخت. سياست هاي شجاعانه امام علي رحمانوف رئيس جمهور تاجيکستان در تأئيد  از مقاومت عليه طالبان زمينه ارتباط مقاومت با جهان خارج را مساعد ساخته بود و روس ها نيز به خاطر تشويش هايي که از حرکت طالبان داشتند با آن کار مخالفت نمي کردند. مترجم}
دوستم نتوانست رابطه مطمئن و دوامداري با دولت ازبکستان برقرار نمايد. اين مسئله تعجب برانگيز است زيرا بر علاوه از مشترکات قومي وزباني  ميان دوستم و ازبکستان، تاشکند همواره خواهان برقراري نظم و ثبات در جنوب مرز هايش بود و دوستم توانايي برقراري ثبات در اين مناطق را به اثبات رسانيده بود. با درنظرداشت مشکلات اقتصادي که ازبکستان خود به آن مواجه بود، آن کشور نمي توانست به پيمانه ايران و روسيه به دوستم کمک کند. اختلاف دوستم با عبدالملک سبب شد؛ تا جنبش توانايي خود به حفظ ثبات در شمال را از دست بدهد و اين کار سبب شد؛ تا ازبکستان بر دوستم بي اعتماد شده و او را به حال خود بگذارد. از همه مهم اينکه وقتي دوستم در سال 1998 در برابر تهاجم طالبان تاب نياورده و فرار کرد، دولت ازبکستان از دادن پناه سياسي به او خودداري نموده و تنها به او اجازه داد از طريق ازبکستان به ترکيه برود. بعدها ديده شد که ازبکستان و دوستم در اواخر سال 2001 بارديگر باهم متحد شدند. آن کشور نه تنها سلاح و مهمات به دوستم ارسال کرد، بلکه عساکر خود را فرستاد؛ تا در پهلوي جنبش بجنگند. بعد از سقوط طالبان عساکر ازبکستان وظيفه حفاظت از جان دوستم را به عهده گرفتند.
بزرگ ترين نقطه ضعف دوستم دربخش ارتباط عامه بود. اين مسأله هنوز قابل بحث است که تاچه حد دوستم شخصاً در فجايعي که توسط نظاميان وابسطه به او عليه مردمان  ملکي صورت گرفته بود دخالت داشت، اما او اين مسأله را پنهان نمي کند که از روش بسيار خشن براي حفظ انضباط در بين جنگجويان خود کار مي گرفت. ممکن برخورد خشن او با جنگجويانش مورد اعتراض مردم ملکي مناطقي که عساکر دوستم بر آن کنتـــرول داشتنـــد قرار نمي گرفت، زيرا آن ها از برخورد عساکر دوستم نگران بودند. اما آمادگي او براي ريختاندن خون و اعتراف به آن يک مانع عمده در راه برقراري اعتبار او به حيث يک رهبر سياسي خواهد بود. با درک اين مشکل او در سال 2002 لباس نظامي را از تن کشيد، کانگره جنبش را داير نموده و براي ايفاي نقش سياسي  درکشور وارد عمل شد. اما دوستم در نظر روشنفکران غير ازبيک و در ميان ژورناليست ها و  موسسات خيريه غير دولتي خارجي و فعالين حقوق بشر هنوز يک چهره نامطلوب به حساب مي آيد.
با آن همه دوستم توانست پس از 2001 جنبش را به حيث يک حزب سياسي با اعتبار تبديل نمايد. وابستگي او به حزب دموکراتيک خلق به او در اين کار کمک کرد و هم چنين حضور تعداد زيادي از اعضاي سابق حزب دموکراتيک در جنبش دردستيابي به اين هدف مفيد بود.
بايد خاطر نشان نمود که عضويت دوستم در حزب دموکراتيک خلق تنها يک فرصت طلبي نبود، قسمي که برخي از افسران نظامي ديگر به آن پيوسته بودند. او در اين حزب در جواني زماني که هنوز کارگر فابريکه بود، شامل گرديده بود.
در دوران لويه جرگه 2002 حزب وي از خود انضباط و نظم خوبي به نمايش گذاشت. يگانه حزب ديگري در خور توجه  است جمعيت اسلامي مي باشد،  ولي اين حزب دچار تفرقه شده است. دوستم در مرحله اول از طرفداري روشنفکران ازبيک برخوردار بود. گرچه تعداد روشنفکران ازبيک به خاطر عدم دستيابي ازبيک ها به تعليمات عالي کم است اما تاييد آن ها از دوستم در کشانيدن مردم عادي ازبيک تبار به طرفداري از او بسيار موثر است. استفاده دوستم از نيروي نظامي به خاطر حفظ مقامش باعث آزردگي برخي از روشنفکران ازبيک گرديد، اما او توانست طي سال هاي 2002 و 2003 موقعيت خود به حيث يک گروه خاص را تثبيت نمايد. با اصرار بر تقرر افرادي چون نورمحمد قرقين به حيث وزير و نعمت الله شهراني به  صفت معاون رئيس جمهور دوستم بر نفوذ خود افزود، با آنکه گزارش هايي از بدرفتاري و بي بندباري عساکر او داده مي شد.
جنگجوها: رسول پهلوان و پادشاه خان زدران:
تلاش هاي دوستم به خاطر تبديل شدن به يک سياستمدار با اعتبار با موفقيت کمي همراه بوده است. اما با معيار هاي يک جنگسالار متوسط افغان، او  دست آورد هاي قابل ملاحظه اي داشته است.
رسول پهلوان، رقيب ديرينه دوستم در داخل جنبش (1992 تا1997)، که مي کوشيد به نفوذ خود بيفزايد در تلاش بود؛ تا روزي به حيث يک جنگسالار مستقل عرض وجود نمايد، از مهارت و هوشياري کمتري نسبت به دوستم برخوردار بود. رسول پهلوان يک مرد بيسواد بود که به روشنفکران اعتنايي نداشت. نيروي رسول پهلوان کاملاً به رهبري نظامي او استوار بود. موفقيت هاي او در ميدان نبرد سبب شده بود؛ تا دشمنانش از وي چنان بترسند کـه وقتي مي شنيدند رسول پهلوان به سوي آن ها مي آيد، تسليم شده و يا فرار مي نمودند. در دهه  1990 او چندين قوماندان بزرگ را  در ولايت فارياب به تسليمي به خود وا داشت وعده ديگر را  کشت.  او هم چنين به پخش نفوذش با استفاده از طرق متعارف غير نظامي مي پرداخت. مثلاً او به خاطري که با يک روحاني معروف در ولايت غور رابطه برقرار نموده بود، در آن جا نفوذ زيادي پيدا نمود. اما او از نگاه سياسي هم وزن دوستم نبود. دست داشتن شخص او در تجاوز و قتل عليه افراد ملکي به شهرت او ضربه مي زد و کشتن يک قوماندان که او را براي مذاکره دعوت کرده بود ديگران را از اتحاد با او  مي ترسانيد. (اشاره يي است به کشتن قوماندان جمعيت ارباب حفيظ که به خاطر مذاکره در معيت يک هيأت دولتي به خانه رسول پهلوان رفته بود ولي  پهلوان او را  کشت.)
از سوي ديگر تلاش او براي تماس با کشور هاي خارجي ناکام بود و اين تلاش ها به واسطه استخبارات دوستم و يا حاميان خارجي دوستم کشف شده بود. ناتواني او در تشکيل اتحاد با گروه هاي ديگر از پخش ساحه نفوذ او جلوگيري مي کرد. مرکز قدرت رسول ولايت فارياب بود. گرچه او براي پخش نفوذ خود در ولايات بادغيس و غور عمليات نظامي اي  به راه انداخت اما ساحه نفوذ او از ولسوالي هاي هم سرحد فارياب در اين ولايات تجاوز نمي کرد.
رسول پهلوان فرصت نيافت؛ تا براي وضعيت بعد از جنگ آماده گي بگيرد، زيرا او در سال 1996 کشته شد. او بعد از آن کشته شد که کودتايش عليه دوستم افشا گرديد.
 بسياري از جنگسالاران، مخصوصاً جنگسالاران محلي، به  پيچيده گي هاي  سياست هاي مرکزي با راحتي برخورد نمي کنند. اما آنها مجبور اند؛ تا در دوران بعد از جنگ تصميم بگيرند که بايد به کدام طرف بروند.  تعداد اندکي از آن ها به داشتن بخشي از قدرت در مرکز علاقه مند اند در حاليکه اکثريت شان براي داشتن قدرت محلي باهم رقابت مي کنند.
قضيه پادشاه خان زدران اين موضوع را روشن مي سازد. پادشاه خان زدران که از  قبيله زدران در ولايت خوست است نقش چنداني در جنگ عليه شوروي نداشت. او  با استفاده از کمک هاي سخاوتمندانه امريکا و پس از سقوط طالبان  به يک نيروي عمده در منطقه تبديل شد. پادشاه خان در سياست ملي تجربه نداشت و مشاوريني هم نداشت که به او در زمينه مشوره مي دادند. او براي رسيدن به مقام ولايت در پکتيا چندين اشتباه را مرتکب شد. پادشاه خان که  به حيث والي پکتيا مقرر شده بود، به آساني در دام چند قوماندان محلي که به وزارت دفاع پيوند داشتند، افتيد.
بعد از اينکه بر او کمين زده شد و او  در اين کمين تعدادي از افراد خود را از دست داد،  با دولت کرزي بناي مخالفت را گذاشت و باعث چندين برخورد مسلحانه گرديد.اين کار باعث آن شد؛ تا کمک امريکا  را از دست داده و چانس او براي رسيدن به مقام ولايت از ميان برود.
او در جنگي خود را درگير کرده بود که چانس موفقيت را در آن نداشت زيرا او ديگر به کمک هاي امريکا دسترسي نداشت در نتيجه نيروهاي نظامي او، که  زماني به 3000 مرد جنگي مي رسيد، به سرعت از هم پاشيد. تعدادي از آن ها از سوي دولت تطميع شده و ديگران به قريه هاي خود برگشتند. پادشاه خان بعداً  کنترول خوست را نيز از دست داد. حکومت کابل يک استاد علوم اجتماعي را به جاي او والي خوست مقرر کرد. او با استفاده از امکانات تاجر ها، که از بي امنيتي رنج مي بردند، توانست نيرويي تشکيل داده و کنترول گمرک خوست را از  افراد پادشاه خان بگيرد. بدين ترتيب پادشاه خان تمام منابع عايداتي خود را از دست داد. ادامه دارد

 
مطالب خواندني

پارلمان؛ وظايف، مسووليت ها و امتيازات
جنگ اشباح


پرخواننده ترين مطالب
عيـــد
جــامــعه عـــيد
کرزي چگونه فهيم را کنار گذاشت؟
وزير دفاع ملي افغانستان ازمقامش استعفي داد
آيا اين جعل و تقلب وزير ترانسپورت منافي مقام وزارت و مفاد قانون اساسي نيست؟!

آمار سايت
269225 بيننده

 
Go to top of page  صفحه اصلي | سرمقاله | اخبار | مقالات | شعر و ادب | آرشيف | پرسش و پاسخ | تماس با ما | لينك ها |
Copyright 2004, Payamemojahed.com. All rights reserved
+ نوشته شده در  2005/11/12ساعت 7:8 بعد از ظهر  توسط جهان بین 

پپمان افغانستاوامرپکا :

   

يكشنبه 08/03/1384

 

اعلاميه مشترك استراتژيك آمريكا - افغانستان اعلاميه مشترک ايالات متحده امريکا وجمهوري اسلامي افغانستان در مورد همکاري استراتيژيک در پي سرنگوني رژيم طالبان در دسامبر 2001 ايالات متحده امريکا و افغانستان در جهت تحقق اهداف مشترک استراتيژيک شان پيشرفت هاي چشمگيري داشته اند. ما مشترکآ شبکه هاي بين المللي تروريزم را نابود و در اين جهت تلاش کرديم که افغانستان ديکر هرگز به پناهگاه امن براي تروريست ها مبدل نشود. ايا لات متحده از مردم افغانستان در جهت ايجاد يک دولت معتدل و متکي بر اراده مردم حمايت نموده است. در اين راستا مردم و حکومت ايالات متحده پابندي شان را به تعهد براي ايجاد افغانستان دموکرات، آزاد و کشوري که بتواند خودش به امنيتش بپردازد به نمايش گذاشتند. افغانستان صميمانه ترين مراتب سپاس مردمش را به مردم ايالات متحده امريکا ابراز مي دارد. در نتيجه کمک سخاوتمندانه مردم و نقش رهبري ايالات متحده امريکا، مردم افغانستان قادر شدند اميد و اعتماد دوباره بيابند و نظر تازه اي در رابطه به رسيدن به موفقيت و صلح پيدا کنند. افغانستان به چالش هاي مهمي در جهت استقرار امنيت و تلاش هايش در جهت ساختن يک دولت مبتني بر اصول دموکراسي، احترام به حقوق بشر و اقتصاد بازار روبروست. به خاطر پاسخ گفتن به اين چالش ها، افغانستان پيشنهادنموده است که ايالات متحده امريکا با اين کشور وارد يک همکاري استراتيژيک شده و همياري نزديکي را به شمول تبادل نظر در سطح عالي در زمينه هاي سياسي، و اقتصادي مندرج در اين موافقتنامه و مسايل ديگر مورد علاقهء دو جانب پا يه گذاري کنند. ايالات متحده امريکا و افغانستان همچنان در نظردارند تا مشترکآ مساعي توافقتنامه مقتضي را براي اجراي همکاري استراتيژيک شان به عمل اورند. اين تلاش مشترک بر مبناي شماري از اصول کليدي از جمله تعهد براي حاکميت قانون، حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي مدني تمام افراد بدون در نظرداشت تعلقات قومي يا جنسي، حمايت از حاکميت دموکراتيک و اتکا به بازار آزاد به عنوان بهترين روش پيشرفت اقتصادي افغانستان، استوار خواهد بود. نخستين هدف همکاري استراتيژيک ، تقويت روابط بين ايالات متحده و افغانستان به منظور تامين امنيت درازمدت، دموکراسي و رفاه در افغانستان خواهدبود. اين همکاري بايد مناسبات صلح آميز و ثمر بخش ميان افغانستان و همسايه هايش را تقويت کند اين همکاري استراتيژيک بر ضد هيچ کشور سومي نيست. اين همکاري بنيادي است براي تلاش هاي مشترک ما در جهت همياري در جنگ عليه تروريزم بين المللي و مبارزه بر ضد خشونت افراط گرائي، براي استقرار ثبات و رفاه در منطقه و به منظور ثابت قدم ماندن در حمايت از مبارزه افغانستان در ريشه کن کردن کشت کوکنار و مبارزه بر ضد توليد و قاچاق مواد مخدر و حمايت از تآمين معيشت بديل اين همکاري بر پايه قوانين اساسي کشور هاي ما و مکلفيت هاي ايالات متحده و افغانستان در برابر منشور سازمان ملل متحد، موافقتنامه ها و ساير پيمانهاي بين المللي استوار خواهدبود. چند دهه جنگ داخلي، خشونت سياسي و مداخله در امور داخلي افغانستان سبب شده تا امنيت، حاکميت، استقلال، و تماميت ارضي اين کشور عرصه هاي مبرم در همياري ايالات متحده و افغانستان باشد. براي گسترش دموکراسي، رفاه و امنيت پايدار ما مصمم هستيم تا در همبستگي با هم تلاش نمائيم به منظور دموکراسي و اصول حکومتداري و حمايت از اداره سالم دموکراتيک در حکومت داري و توسعه جامعه مدني مبتني بر حاکميت قانون و حقوق بشر و فراهم آوري زمينه هاي مشارکت سياسي با پايه وسيع در افغانستان. کمک به ساختن دولت نيرومند و دير پاي افغانستان و نهاد هاي مدني و حمايت از سنت هاي سياسي موثر و پاسخگوي نياز هاي مردم افغانستان. تشويق توسعهء آزادي و دموکراسي در گسترهء منطقه. حمايت از ابتکار افغانستان براي احياي نقش تاريخي اين کشور به عنوان پلي ميان اسياي مرکزي و جنوبي و ارتقاي مناسبات منطقه ئي از رقابت به همکاري اقتصادي وسياسي . تقويت همکاري ميان افغانستان و همسايه هاي آن و دفع مداخلات در امور داخلي اين کشور . حمايت از روابط دوستانه همکاري ميان مردم و تقويت روابط ميان جوامع امريکا و افغانستان براي دسترسي به ديد گاه مشترک و همکاري در زمينه چالش ها و ظرفيت هاي موجود. مساعدت و حمايت از باز گشت افغانستان به اقتصاد منطقه يي و جهاني و سازمانهاي مورد نظر بين المللي . کمک به توسعه چهار چوب قانوني و نهادينه براي بخش خصوصي و تشويق سرمايه گذاري هاي بين المللي در افغانستان. تشويق و فراهم آوري سهولت براي حضور متصديان ايالات متحده در بخش هائي که توسعه شرکت هاي افغاني و بخش خصوصي را در افغانستان سرعت مي بخشد . ادامه حمايت از باز سازي افغانستان وسرمايه گذاري جهت رشد قواي بشري افغانستان و تشويق کشور هاي ديگر در اين راستا. کمک به سازماندهي ، آموزش ، تجهيز و تمويل نيروهاي ا منيتي افغانستان تازماني که اين کشور خود قادر به برعهده گرفتن اين مسووليت شود. مشورت و اتخاذ تصاميم مقتضي مشترک در مواردي که به باور افغانستان تماميت ارضي ، استقلال و امنيت انکشور در معرض تهديد و خطر قرار گرفته است . مساعدت به دولت افغانستان براي اصلاحات بخش امنيتي . ادامه انجام عمليات هاي ضد تروريزم در همکاري با نيروهاي افغانستان . حمايت از مساعدت هاي ائتلاف از برنامه ضد مواد مخدر دولت افغانستان . تداوم تبادل اطلاعاتي و استخباراتي . تقويت روابط افغانستان با ناتو . حمايت از ابتکار امنيت در مرز هاي افغانستان . اين واضح است که به منظور دسترسي به اهداف مندرج دراين موافقتنامه ، نيروهاي ايالات متحده مستقر در افغانستان همچنان به تاسيسات ميدان هواي بگرام و تسهيلات آن و تسهيلات واقع در ديگر مناطق که ميتواند با توافق جانبين تعيين گردند دسترسي خواهند داشت . نيروهاي ايالات متحده و ائتلاف بين المللي در اجراي عمليات نظامي مقتضي براساس مشوره و ضوابط از قبل تعين شده آزادي عمل خواهند داشت . پا به پاي افزايش توانمندي دولت افغانستان ، اين کشور همکاري اش را در مبارزه با تروريزم ، تقويت امنيت منطقه يي و جلوگيري از قاچاق مواد مخدر ادامه مي دهد دولت افغانستان به مرور زمان هزينهء نيروهاي امنيتي اش را خود برعهده خواهد گرفت ، دولت افغانستان خواهان آنست تا نگهداري از زندانيان اين کشور را که در جنگ ضد تروريزم توقيف شده اند بر عهده بگيرد . پابه پاي رشد سيستم سياسي افغانستان ايالات متحده انتظار دارد که اين کشور حقوق بشر را رعايت و جامعه عادلانه ، مبتني بر اصل برابري را گسترش دهد . انتخابات منظم ، آزاد ، عادلانه و دموکراتيک ، مطبوعات آزاد . رعايت فعالانه قانون اساسي افغانستان معيار هايي اند از تعهد اين کشور به الزامات ناشي از اين اصول ايالات متحده امريکا به دولت افغانستان در زمينه رعايت تعهدات قبلي اش مبني بر مبارزه عليه توليد پروسس و قاچاق مواد مخدر وبه عهده گيري مسووليت متناسب با رشد و افزايش ظرفيت ها پوليس براي تعقيب و توقيف ، تکيه مي کند . در پايان ، ايالات متحده به تعهدات دولت افغانستان در جهت ساختن چهار چوب قانوني و محيط مساعد براي بخش خصوصي و سرمايه گذاري ملي وبين المللي که منتج به فراهم اوري فرصت هاي اقتصادي براي تمام مردم افغانستان شود باور دارد . مردم افغانستان براي تحقق آزادي قرباني هاي بي شمار و دلاوري بي مانندي ازخود نشان داده اند ايالات متحده امريکا با اين باور افغانها که ميهن شان يک کشور دمواتيک صلح اميز و فعال در جهت بهتر ساختن زندگي تمام افغانها و به عنوان کشوري که نقش مثبت و مهمي را در امور منطقه يي وجهاني بازي کنند ، هم نظر است ، ما مطمئن هستيم که همکاري ستراتيژ يک ايالات متحده و افغانستان نقش محوري را در کمک به رسيدن افغانستان به اين اهداف بازي خواهد کرد . از جانب ايالات متحده امريکا -------- ازجانب جمهوري اسلامي افغانستان ----- چورج واکر بوش ------------------- حامدکرزي دوم جوزا 1384 - واشنگتن دي سي

 

???? ???? <../INDEX.HTM>

 

+ نوشته شده در  2005/11/10ساعت 11:48 بعد از ظهر  توسط جهان بین 

33وکپل انتصابی

 

انتخابات تعيين اعضاي مجلس سنا

اجلاس اعضاي شوراهاي ولايتي براي انتخاب نمايندگان شوراهاي ولايتي و شوراهاي ولسوالي ها براي عضويت در مجلس سناي افغانستان ، شنبه هفته آينده برگزار خواهد شد.
پيترآربن رئيس اجرايي دفتر مشترك تنظيم انتخابات، با اعلام اين مطلب گفت كه پنجشنبه اولين جلسه شوراهاي ولايتي در سراسر كشور به غير از قندهار برگزار خواهد شد و در آن در باره نحوه برگزاري انتخابات و انتخاب نمايندگان شوراهاي ولايتي و ولسوالي ها براي عضويت در مجلس سنا به آنان معلومات داده مي شود.
وي افزود كه پس از برگزاري انتخابات، 48 ساعت براي دريافت اعتراضات در نظر گرفته شده است و تا بيستم ماه جاري ميلادي اسامي 68 نماينده شوراي ولايتي و ولسوالي ها براي عضويت در مشرانوجرگه اعلام خواهد شد.
طبق قانون اساسي مشرانوجرگه مركب از اعضاي انتخابي و انتصابي است و تعداد كرسي هاي آن سه برابر تعداد ولايات افغانستان مي باشد.
يك ثلث اعضاي مجلس سنا توسط شوراي هاي ولايتي، يك ثلث ديگر آن توسط شوراهاي ولسوالي ها انتخاب و ثلث باقيمانده توسط رئيس جمهور انتصاب مي گردد.
با در نظر داشت اين كه حدود مرزي تعدادي از ولسوالي ها تا هنوزمشخص نگرديده است ، انتخابات شوراهاي ولسوالي ها برگزار نگرديد و مجلس سنا در سال 1384 بدون اعضاي شوراهاي ولسوالي ها خواهد بود.
به منظور حفظ توازن ميان اعضاي انتخابي و انتصابي، براساس فرمان رييس جمهور مجلس سنا با انتخاب دو عضو( يكي به نمايندگي ازشوراهاي ولسوالي ها) از هر شوراي ولايتي تاسيس مي گردد.
در انتخابات روز شنبه ميان اعضاي شوراهاي ولايتي يك عضو شوراي ولايتي براي دوره كامل چهار سال انتخاب، عضو ديگر ( عضو انتقالي يا موقتي ) زماني كه شوراهاي ولسوالي ها تشكيل گردد با نماينده شوراهاي ولسوالي ها تعويض مي گردد براي عضويت در مجلس سنا انتخاب مي گردد.
عضوي كه براي دوره مكمل انتخاب مي گردد عضويت و كرسي خويش را در شوراي ولايتي به طور دايمي از دست داده و توسط كانديد بعدي ايكه بيشترين راي را كسب نموده باشد از عين جنس تعويض مي گردد.
عضو موقتي موقتاً كرسي خود را در شوراي ولايتي از دست داده و توسط كانديد ديگري كه بيشترين آراء را كسب نموده باشد و يا به عبارت ديگر، كانديد غير انتخابي كه به درجه دوم بيشترين آراء را كسب نموده باشد ازعين جنس تعويض مي گردد.
زماني كه نمايندگان شوراهاي ولسوالي ها در مجلس سنا انتخاب گرديدند اعضاي موقتي مي توانند كرسي شوراهاي ولايتي خويش را دوباره احراز نمايند.
عضو شوراي ولايتي كه به عوض عضو موقتي آمده است عضويت خويش را در شوراهاي ولايتي از دست مي دهد.

+ نوشته شده در  2005/11/10ساعت 11:23 بعد از ظهر  توسط جهان بین 

تظاهرات نظامی ها

 

پنجاهمين تظاهرات تغاوتي هاي اردو

جمع كثيري از افسران سابق وزارت دفاع ملي افغانستان عصر روز شنبه در شهر كابل تظاهرات كردند.
تظاهر‌ كنندگان با سردادن شعارهايي خواهان رسيدگي به وضعيت آنان و پرداخت حقوق معوقه خود شدند.
نجيب‌الله كه خود را سخنگوي تظاهركنندگان معرفي مي ‌كرد، گفت: اين پنجاهمين تظاهراتي است كه آنان طي دو سال اخير برگزار كرده و از مسوولان وزارت دفاع مي‌ خواهند كه در جمع اعتراض‌ كنندگان حضور يافته و خواسته ‌هاي آنان را مورد توجه قرار دهند، اما تاكنون هيچ يك از مسوولان اين وزارتخانه حاضر به پاسخگويي نشده اند.
وي افزود : باوجود وعده‌ هايي كه مسوولان وزارت دفاع در گذشته به آنان داده ‌اند، تاكنون هيچ يك از اين قول‌ها عملي نشده است.
نجيب‌الله تصريح كرد : افراد معترض در صورت توجه نكردن به ‌خواسته ‌هايشان، در برابر دولت دست به تحركات نظامي خواهند زد.
دو هفته قبل نيز صدها تن از افسران و درجه داران اردوي سابق افغانستان در شهرهاي كابل و قندهار عليه مقامات وزارت دفاع ملي تظاهرات كرده و از دولت خواستار روشن شدن وضعيت اشتغال و معيشت خود شدند.
تظاهركنندگان با سردادن شعارهايي عليه دولت تهديد كردند كه چنانچه وضعيت اشتغال آنان روشن نشود، تظاهرات خشونت‌ بار برگزار خواهند كرد.
جنرال محمد ظاهر عظيمي سخنگوي وزارت دفاع ملي افغانستان در اين رابطه گفته بود : وزارت دفاع مشكلات تظاهركنندگان را درك مي ‌كند و در اين رابطه تلاش مي ‌شود هرچه زودتر مشكل حقوقي و معيشتي آنان حل شود.
وي گفته بود : در اين رابطه يك كميسيون تخصصي از وزارت دفاع ملي تشكيل شده تا با كار كارشناسي، هرچه زودتر وضعيت اشتغال افسران و درجه داران اردوي ملي سابق افغانستان روشن شود.
اين چندمين بار است كه افسران و درجه ‌داران اردوي سابق افغانستان در شهرهاي مختلف بويژه شهر كابل تظاهرات كرده و خواستار عضويت مجدد در اردوي افغانستان و يا پرداخت حقوق ماهانه خود از سوي وزارت دفاع ملي شدند.
پس از تشكيل دولت موقت و روي كار آمدن حامد كرزي، اردوي ملي سابق منحل شد و عده كثيري از افسران و درجه‌ داران بي كار شدند.

+ نوشته شده در  2005/11/10ساعت 10:52 بعد از ظهر  توسط جهان بین 

تبصره سپاسی

نتايج انتخابات چرابه وقت معين اعلام نشد ؟      *********************************                                                                                     د ركشورهائی كه سردم د اران آن حقيقت پسند وعدالت گرابوده پرنسيپ های د موكراسی رابحيث يك خواست همگانی ومقررات مد نی مراعات مينمايند بعدازختم انتخابات بزود ترين فرصت نتايج آنرابه اطلاع عموم ميرسانند زيرا د رصورت تعلل د راعلام نتايج آن شهر وندان آگاه ، سر وصد اهای افشا گرانه يی  توام باانتقا د ات شد يد اللحن وكوبنده رابراه می اندازند وعاملين اصلی وتعلل كننده گان را متهم به غفلت د روظيفه ، مآل اند يشی وزمينه سازی برای كار برد تقلب وبازی با آرای شهروند ان مينمايند ۰ازهمين سبب د رچنين كشورها ، هم مسؤلين اموروهم شهروند ان علاقه يی برای به تعويق اند اختن مد ت رأ گيری و رأ شماری نشان نميد هند بلكه علاقمند اعلام هرچه سريعتر نتا يج انتخا بات بصورت شفاف هستند ۰  اما د رافغا نستان كه حكومت وخارجی های حا می اين كشورتلاش دارند افغا نستان را ازجا ده دموكراسی عبور بدهند ازچند لحاظ بصورت عمدی نميخواهند نتايج انتخا با ت را پس ا زختم آن اعلام نما يند : حكومـت وحا ميان او ميخوا هد قبل ا ز اعلام نتا يج انتخابا ت ، آرای مخالف وموافق خود رابيلانس نمايد   تا د رصورت سنگين بود ن پله ترازو به نفع مخا لفينش تد ابيری بسنجد وشاهين  ترازو را به نفع خود ميلان د هد ۰                                                                                                                                                           تقـلبا تی كه د رانتخا با ت ريا ست جمهوری وپا رالمان افغا نستان صورت گرفـت د رتاريخ انتخا با ت تمام    قاره ها بی نظـيـروآنـچنـا ن آشكاروآفتا بی است كه نیاز به تبصره ند ا رد اما آنچه قابل ياد آوری است اين است كه ملت افغانستان اميد وار بود ند با استفاده ازتجا رب انتخا با ت گذ شته جلو هر گونه تقلب وتخلف د رانتخا با ت مجلس نما يند گان ازطرف حكومت گرفته خواهد شد ولی علی الر غم اين آرزومندی   مرد م ۷۰۰مراكز رأ گيری كه كا ند يدا های مخالف پا ليسی حكومت د رآن احتمال پيروزی بيشتر وقويتـر داشتند به بها نه حملات احتمالی طالبان بروی رأ دهنده گان با زنگرد يد كه اين عمل ازطرف مرد م تلاش برای كاهش داد ن آرا به نفع هواداران حكومت تلقی گرد يد ۰ اما رأ شماری ها نشان داد كه حد سيات وتلقيات ملت د رمورد زمينه سا زیها برای بالا برد ن ميزان آرای طالب صفت ها كا ملاد قيق بوده است  ۰  غوغا برعليه تقلبا ت د رحين رأ شماریها وپركاری صند وقهای افراد مورد نظرحكومت آنقد راوج گرفت كه  برای فرو نشا ند ن احساسا ت به غليا ن آمده مرد م  مسؤلين امور مجبور گرد يد ند پنجاه نفر از كارمند انی راكه ممكن به هد ا يت با داران شان د ليرانه به د سكاری ها سهم فعال داشته اند ازوظيفه كنار بزنند ، نزد عا مه ملت اين سوال وجود دارد كه اگر اين برطرف شد ه گان  واقعآ خود سرانه دست به تقلبات زده با شند چرامورد بازخواست قرار نگرفتند ؟ انتخا با ت پارالما نی افغا نستان نسبت عدم توا نائی شركت عده كثيری ازساكنين ولايا ت جنوب وجنا ح   شرق وغرب آن كه زير آشوبگری طالبا ن قرار داشت ازآغازغير دموكراتيك بشمار ميرفت مسد ود نگهداشتن ۷۰۰حوزه راگيری ازطرف مسؤلين امور ، غير دموكراتيك بودن آن را جلی تر ساخت تقلباتی كه د رحين رأ شماری ها صورت گرفت اين موضوع را برسوائی كشيد ، چهره های سياه كسانی كه با برخ كشيدن ماسك دموكراسی  ميخواستند د رميد ان نقش مغرضانه ايفا نما يند از زير ماسك برای مرد م وملت برملاگرد يد ۰ حقيقت اين است كه وقتی د رآستا نه انتخا با ت تبليغا ت گماشته های حكومت عليه جها د ی ها وقوما ند انها ی مخالف طالبا ن وطالب صفتان ازطريق رسانه ها براه افتاد مرد م وملت حق شناس افغانستان پيش بينی مينمود ند كه د رعقب اين تبليغات خصما نه وتفرقه افگنا نه ترس از پيروزی هواداران دموكراسی واقعی وپيشگام شد ن ملت به خشم آ مده ضد طا لب صفتان وهواد ا ران آنها نهفته است ۰ مرد م افغا نستان به مد عيان د موكراسی نشا ن داد ند كه با دادن شعار دموكراسی نميتوانند بر ضد دموكراسی حركت كنند۰ اين يك هوشدارجدی به حكومت است كه با يد آنچه ميگويد عمل نمايد وخلاف آيت  )اوفوا بعهد كم ( حركت نكند ۰                                                                                                                            قابل يا د آوری است كه بعد از ظاهر شدن تقلبا ت د رشمارش آرا نه تنها د ركابل پايتخت سه ميليونی كشور بلكه د ربرخی ولايا ت ومحلات افغا نستان نيز تظاهرات گسترد ه اعتراض آميز بصورت مكرر صورت گرفته عمل تقلب وتقلبكاران انتخا با ت رامحكوم نمود ند وخواهان شمارش مجد د آرا شد ند كه  به آن تر تيب اثر داده نشد ۰هيئت منصفه خارجی نيز با چشم پوشی ازحقا يق آشكار دست كاری د رشمارش آرا ، با همسوئی با د و لت خاموشی اختيار نمود ند وتعد ا د ی ازطالب صفتان وبگفته مردم طالب های   نيكتا ئی د ا ركه فكر ميكر د ند آ نچه ازطريق رسا نه ها ومطبوعا ت عليه مخالفان شان تبليغا ت صورت     گرفته ممكن است آ نها را ازتوده ها تجريد كرده باشد اما همين تبليغا ت مغرضانه هودار طالبان تا ثير معكوس بجا گذ ا شته ميزان كل آرای انتخا با ت رابه بيش از پنجا ه د رصد به نفع جهادی ها وقوماندان های ضد طالبان وهوا دا ران آنها تغير د اد ، اين مانند آنكه كشتی مبلغان مغرض به گل نشسته باشدهم خود شان وهم حاميان شان را مشوش ساخت ۰                                                                                              حد و د دوماه ازختم اتخا با ت ميگذ رد هنوز بازنده گان حاكم بر سرنوشت مرد م افغا نستان راه های غلبه برحر يف را جستجو ميكنند ۰ سلب صلا حيت عده يی ازكاند يد اها به بهانه های مختلف كه با آرای مرد م به پيروزی د ست يا فته بود ند نمونه ازاينگونه تلاش های غير د موكراتيك است ۰                                                  علاوه بر اين نا بسا ما نی ها هنوز د رافغا نستان طبق سنت های ديرين استبد ا د سلطنتی انتصا ب۳۳ ٪   اعضای مجلس اعيان ازطرف رئيس جمهور افغا نستان صورت ميگيرد ، د رحاليكه د رهيچيك ازكشورها  كه بامعيار های دموكراسی اداره ميشود چنين پرنسيپ غير دموكراتيك وجود ندارد۰                                            عمل انتصا ب اعضای پا رالمان يك د ستبرد نادرست وغير دموكراتيك است كه امور انتخابی بودن يك        ارگان ملی را مخد وش مينما يد ۰ باوجود همه اين حركا ت ناهنجار وناپسند ملت وعلاقه مندان دموكراسی بی صبرانه انتظار دارند هرچه زود ترنتايج انتخابا ت اعلام گرد د  ۰ ) والسلام ( ۱۰/ ۱۱/ ۲۰۰۵ م ۰

+ نوشته شده در  2005/11/10ساعت 7:48 بعد از ظهر  توسط جهان بین 

ماپن رو بی د ر افغانستان

 


 

   تماس با ما | راهنما 
BBC Persian Launch radio player
BBC World NewsBBC SportBBC World WeatherBBC World ServiceBBC World Service LanguagesBBC Homepage
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 14:16 گرينويچ - پنج شنبه 20 اکتبر 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد   صفحه بدون عکس
هشدار: با همان قدمهايی که آمده ايد بازگرديد
 

 
 
از نزديک به سه دهه جنگ در افغانستان، افزون بر تلفات و ويرانيهای بی شمار، ميليونها مين و مهمات منفجر نشده نيز در اين کشور جنگ زده برجای مانده است که همچون اجل معلق، در هر گوشه ای جان مردم را تهديد می کند.

مين روبی، کار پر هزينه و نفس گيری است که سالهاست در افغانستان آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد

 مين روبی در شمالی
هالوتراست يکی از موسساتی است که در سراسر افغانستان، به کار مين روبی مشغول است. اين موسسه از تانکهای ويژه ای به اين منظور استفاده می کند که قابليت کار در مناطق ناهموار کوهستانی را نيز دارد( عکس از منطقه ای در شمال کابل)

 پنجشير
آغاز يک روز کاری برای تيم مين روبی در ولايت پنجشير

 پنجشير
مين روبهای ارشد، پيش از شروع کار، ابتدا جزييات عمليات مين روبی می نويسنده و در معرض ديد کارگران پروژه قرار می دهند (پنجشير)

 پنجشير
کارگران مين روب (Mine Cleaners) از دستگاههای فلزياب هشدار دهنده استفاده می کنند (پنجشير)

شمالی
سنگهای سرخ نشان دهنده مناطقی است که خطر مين در آنها وجود دارد

 غزنی
پرچم سرخ رنگ هم نشان می دهد که کارگر مين روب، در حال جستجوی مين است. او به محض شنيدن هشدار دستگاه فلزياب، بر روی زمين می نشيند و با يک کارد مخصوص، به دقت و با آرامش، اطراف مين را می کاود( ولايت غزنی)

پنجشير
اين سنگ سفيد هم نشان می دهد که اين منطقه بدون مين تشخيص داده شده است (پنجشير)

تيمهای مين روبی، با اين گونه پرچمهای سرخ رنگ، به مردم هشدار می دهند که به مناطقی که دارای مين است نزديک نشوند

اين هم شايد نشانه بی توجهی به پرچمهای سرخ باشد


 
 
مطالب مرتبط
 
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد   صفحه بدون عکس
 
  هواشناسی|درباره ما
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان|تاجيکستان|دانش و فن|اقتصاد و بازرگانی|فرهنگ و هنر|نگاه ژرف|صدای شما|آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما|تماس با ما|اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر|نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران
 
+ نوشته شده در  2005/11/10ساعت 7:26 بعد از ظهر  توسط جهان بین 

تبصره سپاسی

                      

                                 نتايج انتخابات چرابه وقت معين اعلام نشد                                                                                            **************************                                                     د ركشورهائی كه سردم د اران آن حقيقت پسند وعدالت گرابوده پرنسيپ های د موكراسی رابحيث يك خواست همگانی ومقررات مد نی مراعات مينمايند بعدازختم انتخابات بزود ترين فرصت نتايج آنرابه اطلاع عموم ميرسانند زيرا د رصورت تعلل د راعلام نتايج آن شهر وندان آگاه ، سر وصد اهای افشا گرانه يی  توام باانتقا د ات شد يد اللحن وكوبنده رابراه می اندازند وعاملين اصلی وتعلل كننده گان را متهم به غفلت د روظيفه ، مآل اند يشی وزمينه سازی برای كار برد تقلب وبازی با آرای شهروند ان مينمايند ۰ازهمين سبب د رچنين كشورها ، هم مسؤلين اموروهم شهروند ان علاقه يی برای به تعويق اند اختن مد ت رآ گيری و رأ شماری نشان نميد هند بلكه علاقمند اعلام هرچه سريعتر نتا يج انتخا بات بصورت شفاف هستند ۰ اما د رافغا نستان كه حكومت وخارجی های حا می اين كشورتلاش دارند افغا نستان را ازجا ده دموكراسی عبور بدهند ازچند لحاظ بصورت عمدی نميخواهند نتايج انتخا با ت را پس ا زختم آن اعلام نما يند : حكومـت وحا ميان او ميخوا هد قبل ا ز اعلام نتا يج انتخابا ت ، آرای مخالف وموافق خود رابيلانس نمايد تا د رصورت سنگين بود ن پله ترازو به نفع مخا لفينش تد ابيری بسنجد وشاهين ترازو را به نفع خود ميلان د هد ۰                                                                                                                                                           تقـلبا تی كه د رانتخا با ت ريا ست جمهوری وپا رالمان افغا نستان صورت گرفـت د رتاريخ انتخا با ت تمام    قاره ها بی نظـيـروآنـچنـا ن آشكاروآفتا بی است كه نیاز به تبصره ند ا رد اما آنچه قابل ياد آوری است اين است كه ملت افغانستان اميد وار بود ند با استفاده ازتجا رب انتخا با ت گذ شته جلو هر گونه تقلب وتخلف د رانتخا با ت مجلس نما يند گان ازطرف حكومت گرفته خواهد شد ولی علی الر غم اين آرزومندی   مرد م ۷۰۰مراكز رأ گيری كه كا ند يدا های مخالف پا ليسی حكومت د رآن احتمال پيروزی بيشتر وقويتـر داشتند به بها نه حملات احتمالی طالبان بروی رأ دهنده گان با زنگرد يد كه اين عمل ازطرف مرد م تلاش برای كاهش داد ن آرا به نفع هواداران حكومت تلقی گرد يد ۰ اما رأ شماری ها نشان داد كه حد سيات وتلقيات ملت د رمورد زمينه سا زیها برای بالا برد ن ميزان آرای طالب صفت ها كا ملاد قيق بوده است  ۰  غوغا برعليه تقلبا ت د رحين رأ شماریها وپركاری صند وقهای افراد مورد نظرحكومت آنقد راوج گرفت كه  برای فرو نشا ند ن احساسا ت به غليا ن آمده مرد م  مسؤلين امور مجبور گرد يد ند پنجاه نفر از كارمند انی راكه ممكن به هد ا يت با داران شان د ليرانه به د سكاری ها سهم فعال داشته اند ازوظيفه كنار بزنند ، نزد عا مه ملت اين سوال وجود دارد كه اگر اين برطرف شد ه گان واقعأ خود سرانه دست به تقلبات زده با شند چرامورد بازخواست قرار نگرفتند ؟ انتخا با ت پارالما نی افغا نستان نسبت عدم توا نائی شركت عده كثيری ازساكنين ولايا ت جنوب وجنا ح   شرق وغرب آن كه زير آشوبگری طالبا ن قرار داشت ازآغازغير دموكراتيك بشمار ميرفت مسد ود نگهداشتن ۷۰۰حوزه راگيری ازطرف مسؤلين امور ، غير دموكراتيك بودن آن را جلی تر ساخت تقلباتی كه د رحين رأ شماری ها صورت گرفت اين موضوع را برسوائی كشيد ، چهره های سياه كسانی كه با برخ كشيدن ماسك دموكراسی  ميخواستند د رميد ان نقش مغرضانه ايفا نما يند از زير ماسك برای مرد م وملت برملاگرد يد ۰ حقيقت اين است كه وقتی د رآستا نه انتخا با ت تبليغا ت گماشته های حكومت عليه جها د ی ها وقوما ند انها ی مخالف طالبا ن وطالب صفتان ازطريق رسانه ها براه افتاد مرد م وملت حق شناس افغانستان پيش بينی مينمود ند كه د رعقب اين تبليغات خصما نه وتفرقه افگنا نه ترس از پيروزی هواداران دموكراسی واقعی وپيشگام شد ن ملت به خشم آ مده ضد طا لب صفتان وهواد ا ران آنها نهفته است ۰ مرد م افغا نستان به مد عيان د موكراسی نشا ن داد ند كه با دادن شعار دموكراسی نميتوانند بر ضد دموكراسی حركت كنند۰ اين يك هوشدارجدی به حكومت است كه با يد آنچه ميگويد عمل نمايد وخلاف آيت   (اوفوا بعهد كم ) حركت نكند ۰ قابل يا د آوری است كه بعد از ظاهر شدن تقلبا ت د رشمارش آرا نه تنها د ركابل پايتخت سه ميليونی كشور بلكه د ربرخی ولايا ت ومحلات افغا نستان نيز تظاهرات گسترد ه اعتراض آميز بصورت مكرر صورت گرفته عمل تقلب وتقلبكاران انتخا با ت رامحكوم نمود ند وخواهان شمارش مجد د آرا شد ند كه  به آن تر تيب اثر داده نشد ۰هيئت منصفه خارجی نيز با چشم پوشی ازحقا يق آشكار دست كاری د رشمارش آرا ، با همسوئی با د و لت خاموشی اختيار نمود ند وتعد ا د ی ازطالب صفتان وبگفته مردم طالب های   نيكتا ئی د ا ركه فكر ميكر د ند آ نچه ازطريق رسا نه ها ومطبوعا ت عليه مخالفان شان تبليغا ت صورت گرفته ممكن است آ نها را ازتوده ها تجريد كرده باشد اما همين تبليغا ت مغرضانه هودار طالبان تا ثير معكوس بجا گذ ا شته ميزان كل آرای انتخا با ت رابه بيش از پنجا ه د رصد به نفع جهادی ها وقوماندان های ضد طالبان وهوا دا ران آنها تغير د اد ، اين مانند آنكه كشتی مبلغان مغرض به گل نشسته باشدهم خود شان وهم حاميان شان را مشوش ساخت ۰ حد و د دوماه ازختم اتخا با ت ميگذ رد هنوز بازنده گان حاكم بر سرنوشت مرد م افغا نستان راه های غلبه  برحر يف را جستجو ميكنند ۰ سلب صلا حيت عده يی ازكاند يد اها به بهانه های مختلف كه با آرای مرد م  به پيروزی د ست يا فته بود ند نمونه ازاينگونه تلاش های غير د موكراتيك است ۰علاوه بر اين نا بسا ما نی ها  هنوز د رافغا نستان طبق سنت های ديرين استبد ا د سلطنتی انتصا ب۳۳ ٪   اعضای مجلس اعيان ازطرف رئيس جمهور افغا نستان صورت ميگيرد ، د رحاليكه د رهيچيك ازكشورها  كه بامعيار های دموكراسی اداره ميشود چنين پرنسيپ غير دموكراتيك وجود ندارد۰ عمل انتصا ب اعضای پا رالمان يك د ستبرد نادرست وغير دموكراتيك است كه امور انتخابی بودن يك        ارگان ملی را مخد وش مينما يد ۰ باوجود همه اين حركا ت ناهنجار وناپسند ملت وعلاقه مندان دموكراسی بی صبرانه انتظار دارند هرچه زود ترنتايج انتخابا ت اعلام گرد د  ۰     والسلام ( ۱۰/ ۱۱/ ۲۰۰۵ م ۰

+ نوشته شده در  2005/11/10ساعت 2:47 بعد از ظهر  توسط جهان بین  

   تماس با ما | راهنما  | بی بی سی را صفحه اصلی خود کنيد
BBC Persian Launch radio player
BBC World NewsBBC SportBBC World WeatherBBC World ServiceBBC World Service LanguagesBBC Homepage
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 09:20 گرينويچ - جمعه 04 نوامبر 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد   صفحه بدون عکس
عکسهايی از عيد فطر در افغانستان
 

نماز عيد فطر در مسجد عيدگاه کابل؛ مردم افغانستان نيز، مانند ديگر مسلمانان جهان، عيد فطر را، با برگزاری نماز ويژه اين روز، در مساجد و عيدگاهها آغاز کردند

پيرمرد افغان، در حال نيايش در نخستين روز عيد فطر

مردی در روز عيد، به کبوتران زيارتگاه منسوب به حضرت علی در شهر مزارشريف دانه می دهد. اين زيارتگاه، در روزها عيد پذيرای شمار زيادی از زائران و مومنان است

و شادمانی کودکان افغان در عيد فطر 
 
66 آلبوم عکس
خريد عيد فطر، در بازارهای قديمی کابل
 
 
66 آلبوم عکس
رمضان در افغانستان
 
 
مطالب مرتبط
عيد فطر در افغانستان
03 نوامبر، 2005 | افغانستان
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد   صفحه بدون عکس
 
  هواشناسی|درباره ما
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان|تاجيکستان|دانش و فن|اقتصاد و بازرگانی|فرهنگ و هنر|نگاه ژرف|صدای شما|آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما|تماس با ما|اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر|نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران
 
+ نوشته شده در  2005/11/9ساعت 9:5 بعد از ظهر  توسط جهان بین  | 

انتخابات پارلمانی

English
{
پښتو
درى
آژانس خبرى پژواك
اخبار

آرشيف تصاوير
براى مشاهده آرشيف تصاوير اينجا كلِك نماييد

القاعده، دو قوماندان جديد عرب را درافغانستان تعيين نموده است بنياد فرهنگ وجامعه مدنى فعاليت هاى هنرى هرات راکمک مى کند موترحامل مواد براى نيروهاى امريکايى به آتش کشيده شد هفته حساب دهى دولت به ملت،از ٢٨ عقرب آغاز مى گردد مسابقات فوتبال (جام فتح ) آغاز گرديد١٨ محبوس جنايى در بلخ و بغلان رها گرديد در دوحادثه ترافيکى يک تن کشته و ١٧ تن ديگر مجروح گرديد١١٠٠ ماين ضد پرسونل انفجار داده شدآمر المپيک پکتيکا دريک حمله مجروح گرديدنمايشگاه صنايع و توليدات٣٠ کشور جهان ، در کابل افتتاح شد
Welcome to Pajhwok Afghan News :: Please subscribe to receive news stories!

 

 

 

+ نوشته شده در  2005/11/9ساعت 7:5 بعد از ظهر  توسط جهان بین 

باغ بابر 

   تماس با ما | راهنما  | بی بی سی را صفحه اصلی خود کنيد
BBC Persian Launch radio player
BBC World NewsBBC SportBBC World WeatherBBC World ServiceBBC World Service LanguagesBBC Homepage
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 09:37 گرينويچ - چهارشنبه 09 نوامبر 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد   صفحه بدون عکس
بازسازی باغ بابر در کابل
 

 
 
باغ بابر
نمايی از باغ بابر (عکسها از مسعود حسينی)

کار بازسازی باغ بابر، در حاشيه جنوبی شهر کابل که از سوی موسسه غير دولتی آقا خان آغاز شده است، هفتاد در صد پيشرفته و آنگونه که مسئولان اين موسسه می گويند، اين باغ ، تا سال آينده ميلادی به بهره برداری خواهد رسيد.

باغ بابر از زمان نخستين پادشاه سلسله ترکان هند برجا مانده است و دست کم پنج قرن سابقه تاريخی دارد.

رديفی از درختان کهنسال، ساختمان يک مسجد با سبک معماری اسلامی هند، قصر منسوب به ملکه، يک رستوران سنتی، مهانخانه ای موسوم به "کاروان سرا"، يک حمام بزرگ و نهری که از ميانه مجموعه می گذرد، از نماها و داشته های تاريخی باغ بابر است.

از آنجايی که باغ بابر در دامنه های کوه زنبورک شاه در جنوب شهر کابل واقع شده است، بخش های شمالی و غربی شهر کابل را به خوبی می توان از حاشيه های بالايی این باغ تماشا کرد.

هم اکنون ده ها کارگر مشغول کار بازسازی باغ بابر هستند.

ديوارهای این باغ که متصل به مقبره بابر است از نو ساخته شده و اکنون کاروان سرای واقع شده در سمت راست در ورودی باغ با خشت پخته به صورت گنبدی در حال بازسازی است.

حفظ اصالت تاریخی

مسجد باغ بابر
باغ بابر و بناهای تاريخی آن، دست کم پنج قرن پيشينه تاريخی دارد
باغ بابر از جمله محلاتی است که در نتيجه درگيری های داخلی گروههای مجاهدين در کابل، آسيب فراوان ديد و بسياری از زيبايی های معماری آن تخريب شده است.

يکی از مسئولان بازسازی اين باغ می گويد که آنان تلاش دارند در بازسازی باغ بابر، اصالت تاريخی آن حفظ شود.

او گفت: "به این منظور به باغ های مشابهی که بابر در محلات ديگری در اطراف کابل و نيز در هند بنا کرده است رفتيم و تلاش کرديم به منظور بازسازی درست باغ بابر، از آنها الگوبرداری کنيم."

او افزود که ديوارهای اطراف اين باغ، با سنگ و خاک، آنگونه که پيش از اين بود، ساخته شده است.

صدها نهال توت، چارمغز (گردو)، آلو، انجير و بادام در محوطه اين باغ از نو کاشته شده است.

اين نهالها از حوض بزرگی که در انتهای جنوبی باغ قرار دارد سيراب می شود.

بازسازی باغ بابر در سال ۲۰۰۲ ميلادی آغاز شد و انتظار می رود تا سال ۲۰۰۶ اين کار تکميل شود.

باغهای تاريخی که ديگر نيست

عبدالله کارگر، پژوهشگر مسايل باستانی افغانستان که تا کنون چند جلد کتاب در زمينه آثار تاريخی افغانستان نوشته است، باور دارد که در کنار باغ بابر، بناها و محلات ديگری نيز در زمان ظهيرالدين محمد بابر در افغانستان ساخته شده که با گذشت زمان نابود شده است.

او از محلی به نام "بوستان سرا" ياد کرد که زمانی در شهر کابل وجود داشته اما اکنون اثری از آن وجود ندارد.

مقبره ظهيرالدين محمد بابر، بنيانگذار سلسله بابری
بابر شاه پس از فتح هند هيچگاه به کابل باز نگشت اما جسد او در باغ بابر در کابل دفن شده است
آقای کارگر می گويد بناهايی در ولايات ننگرهار و قندهار، در شرق و جنوب افغانستان نيز در زمان محمد بابر احداث شده بود.

ظهير الدين محمد بابر که اين باغ به نام او مسما است، در اوايل قرن شانزدهم ميلادی کابل را فتح کرد و پس از آن رو به هندوستان آورد و در آنجا سلطنت بزرگ بابريان را اساس گذاری کرد.

بابرشاه پس از فتح هند هيچگاه به کابل باز نگشت اما جسد او در باغ بابر در کابل دفن شده است.

ادامه بازسازی

مسئولان موسسه آقا خان می گويند که آنان پس از تکميل کار بازسازی باغ بابر، احتمالا به بازسازی ساير باغ ها و محلات تاريخی افغانستان نيز خواهند پرداخت.

يک مسئول اين موسسه گفت که بازسازی باغ استالف در شمال کابل و باغ ميمله در شرق افغانستان از ديگر اهداف موسسه آقا خان در آينده خواهد بود.


 
 
مطالب مرتبط
نياز موزه کابل به بازسازی
گرينويچ 25/11/2002 | فرهنگ و هنر
معرفی شهرهای مهم افغانستان
گرينويچ 11/11/2001 | صفحه نخست
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد   صفحه بدون عکس
 
  هواشناسی|درباره ما
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان|تاجيکستان|دانش و فن|اقتصاد و بازرگانی|فرهنگ و هنر|نگاه ژرف|صدای شما|آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما|تماس با ما|اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر|نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران
 
+ نوشته شده در  2005/11/9ساعت 6:30 بعد از ظهر  توسط جهان بین 

. A.R _ abdurrahman nkhaan

سيد احم

د شاه د ولتی فاريابی
عبد الرحمن خان دست پرورده روس د رخدمت انگليس *********************************************
وقتی د رسال ۱۸۶۲ميلادی امير د وست محمد خان پسر پاينده محمدخان د رهرات فوت كرد شيرعلی خان يكی از۲۷پسرش زمام امور كشور را بد ست گرفت كه افضل خان پسر ديگر او د ربلخ مركز توركستنان بحيث رئيس تنظيمه كار مينمود كه براد رش محد اعظم خان ازهرات برای او نامه نوشته بود از شيرعلی خان اطاعت نكند اماافضل خان به امير شيرعلی خان بيعت نامه ارسال نموده امارت به وی تبريك گفته به وظيفه اش ادامه داده بود كه اين عمل او سبب نارضائيتی عبد الرحمن پسرش وساير هواداران محمد اعظم خان گديده ٱتش نفاق را بين خاند ان امير مشتعلتر ساخته بود كه د رنتيجه ازترس اينكه مباد ا دستگيرشود عبد الرحمن خان به قلمرو امير بخارا فرار كرده بعدٱ طرف ا لطاف بخاراقرار گرفته به ٱموزش علوم متداوله ٱنزمان واداشته شده بود ومحمد اعظم خان نيز به قلمرو هند برتانوی فرارنموده زير حمايت انگليس قرار گرفته بود ، انگليسها به اميد از ٱينده او مبلغ سه هزار كلدار بنام مد دمعاش به وی تعين نموده دست وپای محمد اعظم خان را باتار ورسن شبكه استخباراتی بسته با موزش های لازم به خدمت گرفته بود ۰ محمدعليخان براد رديگر امير شيرعلی خان كه والی قندهار بود نسبت بی اطاعتی از امير نرای جنگ ٱماده گی گرفت ، د رسال ۱۸۶۴م بين د وبراد ر جنگ ٱغاز گرديد بگفته مرحوم غبار مؤرخ مشهور افغانستان بخاطر تصفيه حساب شان ۸۰۰۰ نفر بقتل رسيد ،محمد علی نام پسر امير شيرعلی خان نيز كشته شد ۰ ناامنی هاهنوز فروكش نكرده بود كه انگليس هااحتمالا نسبت داشتن رابطه های مخفی سازمان يافته باعبدالرحمن خان ، تصميم گرفت اورا ازبخارا خواسته بجای امير شيرعلی خان كه خلاف ميل انگليس كار مينمود به قدرت نرساند محمد اعظم خان معاش خور انگليس مؤظف گرد يد بهمكاری تعدادی ازمعتمد ين هند برتانوی ازراه چترال وارد بد خشان شده باعبدالرحمن خان رابطه بر قرارنمود و دساتير حكومت انگليس رابه وی رسانيد . عبد الرحمن خان باستفاده ازروابط پدرش كه بامردم توركستان داشت ازبند ر كلفت وارد جوزجان شد وتبليغات رابراه انداخت كه برا ی جهاد عليه كفار ٱ مده است ، ازهمين سبب بزرگان اقوام بدور او جمع گشتند وبه اتفاق محمد اعظم خان كاكايش باحمايت ۸۰۰۰ مردان مسلح كه همه ٱن جوانان اوزبيك ها و تركمن ها بو دند بصوب كابل حركت نمود ند ، وقتی به كابل رسيد ند محمد ابراهيم خان پسر امير شيرعلی خان را وليعهد بود د رحرم سرا يش توقيف كرده كابل رااشغال كرد ند ، د رهمين اثنا۶۰۰۰ افراد مسلح قوم قزلباش كه تورك تبار هستند به ايشان پيوستند به قصد غزنی وقندهار براه افتاد ند كه طبق نوشته حقيقت التوريخ رطقه قره باغ غزنی بالشكر ۴۰هزار نفری امير شيرعلی خان مواجه گشتند كه د رنتيجه جنگ خونين پنجهزار نفر ازطرفين كشته و۱۶۰۰ نفر زخمی ومعلول شد ند۰ هنوز جنگ پايان نيافته بود كه بزرگان اقوام د رغزنی افضل خان پد ر عبدالرحمن خان را كه برا درش امير شيرعلی خان محبوس ساخته بود ٱزاد نموده اورا پاد شاه اعلام كر د ند ۰ افضل خان به كابل ٱ مده تاج پوشی نمود حكمت انگليس بلاد رنگ امارت افضل خان را برسميت شناخت زيراكه بپسرش عبدالرحمن خان وبرادرش محمد اعظم خان رابطه های محكم سری داشت ۰ امیرمحمد افضل خان د رسال ۱۸۶۷چشم ازجهان پوشيد ، انگليسهاكه بالای عبد الرحمن خان سرمايه گذاری نموده توسط محمد اعظم خان اورا رهنمائی ميكرد عبدالرحمن خان مصمم بود كه خود زمام امور رابدست بگيرد اما شايد به اشاره مقامات امپراتوری انگليس خود راعقب كشيد ، محمد اعظم خان معاش خور انگليس ، امير افغانستان اعلام گر د يد ۰ محمداعظم خان امير عبدالرحمن خان را برای تنظيم امور توركستان به شمال افغانستان اعزام نمود ۰ عبد الرحمن خان كه ٱدم كشی را تمرين مينمود بقول مرحوم غبار ۲۵۰۰ نفررابه بهابه های مختلف اعدام كرد ازهمين سبب نام اورا قتال گذاشتند كه معنی اش كشنده افراد زياد ميباشد ۰ عبالرحمن خان برای شكار مخالفينش به ميمنه مركز ولا يت فار یاب امروزين رفته بود ازطرف محمد اعظم خان فرمان رسيد كه اورا به كابل خواسته بود تا بالشكر وفادار به اميرشير علی خان كه مقابله نمايد ۰ عبدالرحمن خان بلاتوقف به كابل رفت بين طفداران كاكايش اميرعلی خان شب نامه پخش نموده ازٱ نها خواست :ازاميرمحمد اعظم خان حمايت نمايند اماسران لشكر وفادار به اميرشيرعلی خان به جواب شب نامه اش شبنامه ديگری پخش نمود ند كه د رٱن نوشته شده بود : محمد عزيزخان پسر محمد اعظم خان يك عروس راكه به خانه داماد برده ميشد ازراه برای خود گشتانده است ،اميرمحمداعظم خان به مردم ظلم بيحد نموده است ۰ يك ملا كه د رمنطقه زمين داور قندهاريك عسكر را بخاطرتجاوزبالای زنش بعنوان دفاع از ناموس به قتل رسانيده بودتوسط محمد عمرپسر ديگر محمد اعظم خان ا ين ملا را به دهن توب بسته به توپ پراند ۰ اين شبنامه بدست هرشخص كه رسيد بر محمد اعظم خان تحريك گرد يد به صف طرفداران اميرشيرعلی خان پيوست ۰ ازهمين سبب وقتی بين هواداران امير شيرعلی خان وامير محمد اعظم ٱ رتش جنگ مشتعل گر يد يد با ىنكه محمد اعظم خان وعبدالرحمن خان ازحمايت انگليسها برخوردار بود ند شكست خورد ند وثابت گرد يد كه ۰مورچه گان گربكنند اتفاق + شير ژيان رابد رارند پوست ۰ محمد اعظم خان وعبد الرحمن خان بعد ازشكست به قلمرو هند برتانوی رفتند مد تی د روزيرستان ومناطق قبايل مانه پس ازطرح پلان ديگرهر دو بسوی مشهد حر كت نمود ند ۰ محمد اعظم مصمم بود به نزد شاه فارس رفته باجلب حمايت او خودرا به جنگ ديگر بمقابل اميرشيرعلی خان ٱماد ه كند ممكن دستور مقاماتی كه رهبری اين دو را بر عهده داشتند چنين بوده باشد ۰اما عبدالرحمن خان ياطبق دستور ويا بنابه اراده خودش ، ازمحمد اعظم خان جد ا گرديده راه ٱسيای ميانه را د رپيش گرفت كه بودن عبد الرحمن خان د ربخارا يا تاشكينت وبودن محمد اعظم خان د رفارس د رٱن زمان كه بين امپراتوری رسيه تزاری واستعمار انگليس رقابتهای جيو پليتيك وكشوركشائی شد يد وجود داشت نزد انگليس بسيار مهم وارزنده به حساب می ٱ مد زيرا كاريراكه اين د و بنام امير وشهزاده د رفارس وٱسيای مركزی بنفع انگليس انجام داده ميتوانستند ازجاسوسان انگليس نژاد ساخته نبود ۰چنانچه د ر۱۸۴۲پاد شاه بخارا دوجاسوس انگليس را اعدام كرده بود انگليسها قادر نبودند ازداخل ٱسيای مركزی ازنحوه فعاليت نظامی روسها اطلاعاتی بدست بياورند ۰ روسها د رسال ۱۸۶۵شهرتاشكينت راكه توسط سی هزار مردان مسلح امارت خوقند محافظت ميشد اشغاكرده بود ۰ شهر تاشكينت د رٱ ن زمان ۱۵۰۰۰۰ نفوس داشت با ۱۶كيلومترحصار امنيتی مرتفع اش كه ازسنگ وگل ساخته شده بود يكی ازمعمورترين شهرد رٱسيای مركزی محسوب ميگرد يد ۰تاشكينت واژه اوزبيكی است قلعه سنگی معنی ميدهد ۰ عبد الرحمن خان اين بار مستقيٱ زيرتربيه روسها د رتاشكينت قرار گرفت ۰روسها به اميد اينكه عبد الرحمن خان خادم خوبی د رٱينده برای شان خواهد شد زير تربيه گرفته علاوه اززبان روسی امورنظامی وتاكتيك های جنگی را به وی ٱ موزش داده بود ند۰ در افغانستان اميرشيرعلی خان د رسال۱۸۶۷ بار ديگر بر تخت نشست به مشوره سيد جمال الدين كه استادش بود به يك سلسله اصلاحات دست يازيد، جريده شمس النهار د ر۱۶صفحه انتشاريافت كه تبليغات برای بيداری ورشد شعورسياسی خواننده وشنونده نقش مؤثر ايفانمود ، د رٱن زمان سيد جمالدين افغان وديگران ازطريق مساجد ومجامع وعظ ونصيحت ميكرده اند كه هرٱنچه مفيد است باسواد هابخوانند وبه اشخاصيكه هنوز به نعمت سواد دست نيافته اند بشنوانند ۰ ا مير شيرعلی خان كه د رصد د پيداكردن راهی برای دوستی با امپراتوری روسيه تزاری بود باصميميت واخلاص به گورنر جنرال روسيه د رتاشكينت د رمورد عبد الرحمن خان نوشت كه اورا د رحصارخود داشته باشد ۰ مقامات وايسرای هند برتانوی با ٱگاهی از اين مطلب ازد ولحاظ مضطرب گشته بود ند ۰ اول اينكه با افشای رابطه های خاص عبد الرحمن خان بامقامات انگليس ، د رحيطه يك جاسوس دست پرورده انگليس باقی خواهد ماند كه به نفع انگليس نيست ۰ ثانی اينكه انگليها تشويش داشتند كه مبادا عبد الرحمن خان از مسيراصلی اش كه خد مت به انگليس است دور شده بكام اژدهای اهداف سياسی نظامی امپراتو ری روسيه تزاری فرو خواهد رفت كه زحمات انجام شده د اين راه به هد رخواهد رفت ود رٱينده اوبحيث نوكر روس نقش هائی را بر ضد انگليس بازی خواهد نمود كه كاملا به ضرر انگليس تمام خواهد گر د يد ۰ ازهمين رو انگليسهابزودی پيشروی بسوی افغانستان را د رپلان توسعه طلبی خود گنجانيد ند وبا تـفهيم اينكه روسها امارت خيوه را درسال۱۸۷۳م اشغال كرده قصد حركت بسوی قاره هند را دارد موافقه سرداران قلات وكوئيته را د رمورد تا سيس يك پايگاه نظامی بازورزر گرفتند كه د رٱن وقت د رپشاور سيكها فرمانروائی داشتند ۰ هدف انگليسها مانند هر استعمارگرد يگركه به بهانه تامين امنيت وثبات وكمك به مردم وحكومت وارد قلمرو كشورهاشده برای رسيدن به اهداف پنهانی بعدی خويش باترساند ن ازحملات احتمالی اين ويا ٱن كشور پايگاه های قوی نظامی تاسيس نموده مردم وحكومت هارا بدام ميكشد پايگاه نظامی خويش را بعنوان حفظ امنيت منطقه د رمربوطات بلوچستان تاسيس نمود ۰ بعد ها پشاور وبلوچستان را اشغال نموده مستقيمٱ زيرفرمان خود قرار داد ۰ ليتين وايسرای هند اخطاريه تهد يد ٱ ميزی را كه خواسته های انگليسرا منعكس ميساخت عنوانی اميرشيرعلی خان فرستد كه د رمقد مه ٱن نوشده بود :افغانستان بمثابه دانه گندم د ر بين د وسنگ ٱسيا است بايد يابن روس تكيهكند يابه انگليس۰ د رغير ٱن تجزيه شود وازبين برود ، اگر اميرشيرعلی خان اين شروط راكه د رمتن اخطاريه تذكار يافت نپذيرد ، د ولت انگليس با د ولت روس ، مذاكره وموافقه خواهد كرد تا افغانستان از روی نقشه جغرافيائی جهان برداشته شود ومحوگر دد ۰ اميرشيرعلی خان كه هنوز نتوانسته بود روابط د وستی باروسيه برقرارنمايد زيرتاثير اخطاريه انگليسها قرارگرفت د رماه جنوری سال ۱۸۷۶يك هيئت عاليرتبه راتحت ريا ست سيد نورمحمد شاه كه حيثيت صد راعظم راداشت به نزد وا يسرای هند برتانوی اعزام نمود تا خط قبولی شروط راقبول وامضانمايد اماسيد نومحمدشاه قبل امضای اين شرط نامه د راثرسكته قلبی چشم پوشيد ، ازقضاسه روز بعد عبدالله پسرخورد اميرشيرعلی خان كه وليعهد ناميده شده بود فوت كرد انگليسها اين حودس را پاشنه ٱشيل ايرشيرعلی خان تلقی نموده د رحينيكه اوغرق مصيبت بود به اميراعلان جنگ داد ۰ مقامات روسيه نيزكه اهداف خود را تعقيب مينمود ندد رسال ۱۸۷۷م هيئتی راكه متشكل ازده نفرمسلمانان بود به كابل فرستاد كه منظورش اخذ موافقه اميرشيرعلی خان د رمورد بازكردن جبهه جنگ علیه انگليس بخاطر ورود به سرزمين قاره هند برتانوی بود ۰ امانظر به موقعيتی خاصی كه اميرشیرعلی خان قرارداشت به هيئت روسيه جواب مثبت داده نتوانست ۰ ميرغلام محمدغبارمؤلف افغانستان د رمسیر تاريخ نوشته است : انگليسها توانسته بود ازبين خاندان سلطنتی سردارمحمدخان لاتی ، سردارشيرعلی خان قندهاری ،سردارمحمد حسين خان وتعداد ديگررابحيث جاسوسان خود جذب نمايد ،قاضی قاد راسرار سياسی د رباررامستقيمٱ به اختيار انگليسها ميگذاشت ۰ انگليس ازيكطرف توسط جواسيس خود عليه اميرشيرعلی خان تبليغ مينمود كه اميرشراب مينوشد ،بامحارم شرعی اش معاشقه ميكند ، احكام قرٱنرا قبول ندارد واز طرف ديگر د رصد د به قد رت رسانيدن عبدالرحمن خان بود كه د رتاشكينت زيرتربيه روسها قرارداشت وازوی مطمئين شده بود كه باوجود قرارداشتن د رزيرتربيه روسها بدام ٱنها نيافتا ده وفاداری بی شايبه خود را به انگليسها حفظ كرده است ۰ انگليسها اين بار باخواهر عبدالرحمن خان كه شاه بو بو جان نام داشت رابطه برقرار نمود ند ، به وی تفهيم كرد ند كه به عبدالرحمن نامه بنويسيد وبگوئيد كه انگليسها منتظرٱمدن تو هستند وازتوحمايت مينمايند تا برتخت بنيشينی وزمام اموررابدست بگيری ۰۰۰۰۰ اين هدايت انگليسها بزودی به عبدالرحمن خان رسانيده شد ۰ عبدالرحمن خان ممكن بامطلعه اين هدايت نامه انگليسهاكه توسط خواهرش به اورسانيده شده بود به هيجان افتاده بيدون ضياع وقت ازمقامات روس وبخارااجازه گرفت ۰ اين بار ازراه قلمرو امارت بخارا به خاك تخارستان وارد گرديد وبه انگليسها نوشت من به رخصت واجازه جنرال كافمن حكمران تاشكينت عازم اين ديار شدم قصد د ارم باكمك ملت باخصم مصاف كنم ۰
+ نوشته شده در  2005/10/27ساعت 5:58 بعد از ظهر  توسط جهان بین  | 

    

خزان

 

*****

 

آمـــــد خـزان و دسـت تـطــاول بکار شـــد

خرم درخت ودشت و دمن بی بــهار شـــد

بشکست آن تبســـم گـــیرای گل به لــب

ســبزینه باغ جامه بــدل کــرد و زار شــــد

بلبل خـــمـوش و با غ خمود و چمن جمود

اشجار ماســـــــوا زهمه برگ و بار شـــــد

درباغ هــــــر که می گذرد درک می کـــند

گویا که از بـــــــــهار زمــن لیل و نهار شـد

باد خزان دل شکن آن ســان وزید سخت

مرغ دلـــــم میان قفـــــــــس بیـــقرار شد

اشکی زهردو دیده به دامن چنان بریخت

پهنا گرفت وسیل شــــد و نــــامهار شــد

پرورده های فصل بهاران خزان ربود

القصه دولتی همه گی تار ومار شد

                                               سید احمد شاه دولتی فاریابی

                                                               

 

 

        

 

خزان                                

*****************                                                          

آمدخزان ودست تطاول بکا ر شد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      خرم درخت ودشت ودمن بي بهارشد                                                      بشكست آ ن تبسم گــيراي گل بلــب                                                      سبزينه باغ جـامـه بـدل كـرد و زارشد                                                           بلبل خموش وباغ خمود وچمن جمود                                                   اشجارماســوا زهـمـه بـرگ وبـا رشد                                                             درباغ هـــركي ميـگذ رد درك ميـــكند                                                           گوياكه ازبهارزمن ليل ونهارشد                  ِِ                                                    باد خزان دل شكن آنسان وزيدسخت                                                             مرغ دلم ميان قفس بي قرارشد                                                                      اشكي زهرد ود يده بدامن چنان بريخت                                                    پهناگرفت وسيل شد ونامهارشد                                                               پرورده  هاي فصل بها ران خزان ربود                                                                 

 القصه د ولتي همگي تار ومارشد

+ نوشته شده در  2005/10/27ساعت 0:3 قبل از ظهر  توسط جهان بین 


             تبصره سياسی   ۲۵/ ۱۰/ ۲۰۰۵
            ****************************
۲۰هزارقوای نظامی ائتلاف جهانی برهبری امريكا، ۱۵نيروهای پيمان ناتوبنام ISAF وامثال آن مدت تقريبآ پنجسال است كه د رافغانستان عليه تروريزم ودهشت افگنی و تامين امنيت وثبات فعاليت مينمايد مخصوصآ قوای نظامی ائتلاف برهبری امريكا كه تنها برای جلوگيری ازحملات چريكی وگوريلائی افراد مسلح طالبان ، القاعده وشركای ديگر آن د رجنوب كشور بصورت متمر كز به عمليات نظامی پرداخته ده هامنطقه را بنام مخفيگاه طالبان والقاعده بمبارد نموده نتيجه كه ازآن بدست آورده ا ند بتناسب تلفاتی كه د راين راه داده اند ناچيزبوده است يعنی ازآغازسال روان تاماه اكتوبر تلفات نظامی امريكائی ها،  اعلام شده ازطريق رسانه ها۲۰۰ نفرباچند طياره نظامی وتلفات مقابل آنها بيشتراز ۱۰۰۰ نفر بوده است د رحاليكه قرارمعلوم افراد عادی كه وابسته به طالبان نبوده اند نيز د راثر بمبارد هاكشته شده د رشمار مقـتـولين طا لبان محاسبه گردیده است ۰ ازمردمان افغانستان بارها شنيده شده كه گفته اند جنگ ائتلاف جهانی برهبری امريكا ،  ارتش ناتو وسربازان آيساف باطالبان مخالف مسلح دولت مانند جنگ فيل وپشه است ، اين بدان معنی است كه اگر  پشه بتواند با اين ضعيفی به فيل عظيم الجثه ضربه وارد آورد ولو اين ضربه ناچيز هم باشد ازلحاظ مقائیسه باجسامت وقوت فيل ، تعجب آور بنظر ميرسد اماكشته شدن پشه هابحركات فيل جالب توجه نيست ۰امريكائی ها ده هانفر ازمردم را ازقندهار ، پكتيا ، خوست ، جلال آباد وساير ولايات بعنوان وابسته به طالبان والقاعده بازداشت نموده د رزندانهای شان د رداخل افغانستان وگوانتانامو زيرشكنجه وفشار روحی نگهداشته مد تها بعد نظر به لزوم ديد خود شان ويا بعنوان پاسخ به تقاضای رئيس جمهور افغانستان از زندان آزاد نموده اند كه د رجمله همين آزادشده گان وكيل احمد متوكل وزير خارجه وملا راكتی قوماندان ارشد طالبان ملا ضعيف سفير طالبان د راسلام آباد پاكستان نيز وجود دارد كه چند نفر  با تعدادی ازرهبران ومامورين ارشد طالبان به انتخابات پارلمان نيز شركت نموده عده يی ازايشان به پارلمان راه يافته اند ۰امريكا ورئيس جمهور افغانستان كه به اميد جذ ب افراد مسلح ومامورين ارشد طالبان به ارگانهای دولتی بگونه يی سياست ناكام دوكتور نجيب الله راد رمورد جذب افراد مسلح مجاهدين تكرار مينمايند اكنون به دو مشكل مواجه اند : يكی اينكه افراد طالبان بر اساس نفوتيزم دولتی د رهرارگانی كه جذب شوند به همان راه شوينستی وتحجر گرائی كانسرواتيستی خود روی نموده اصوك اساسی وكلی دموكراسی را زير پا خواهد كرد وازد رون حاكميت آنچه رهبران طالبان بخاطر آگاهی از نقاط ضعف وپاشنه آشيل دولت ضرورت دارند به گونه های مختلف د راختيار آنها قرار خواهند داد و اين بمعنی رسوخ جواسيس مخالفين مسلح دولت د ربتن دولت خواهد بود كه عدم توجه به اين موضوع حكم قرارگرفتن د ربرابر مكروب مرض واگيرمحسوب ميگردد ۰دوم اينكه برعلاوه از اشتباهاتيكه نظاميان امريكا د رگذشته ها مرتكب شده اند ، اشتباهات بزرگی را د رهمين ماه اوكتوبرامسال نيزمرتكب گرد يده اند ۰                    بتاريخ ۷ اوكتوبرمقامات نظامی امريكا د ركابل اعلام نمود ندكه سربازان امريكائی اشتباهآ چهار پوليس افغان راكشته ويكنفر رازخمی كرده است ۰ بقول والی قندهار بتاريخ ۱۶ اوكتوبرچهار پوليس افغان                       د رولسوالی ميوند توسط سربازان امريكائی ها بقتل رسیده است۰ قتل وكشتار پوليس ونظاميان افغان كه همكاران نزديك سربازن امريكائی محسوب ميشوند هرناميكه به آن گذاشته شودنه تنها قابل قبول به مردم نيست ۰ احساسات ملی ومذهبی آنهارا تحريك خواهد نمود كه پيامد های ناشی ازاينگونه اشتباهات به نفع امريكائیها ورئيس جمهوركرزی نخواهد بود ۰ موضوع مشكل آفرين دیگر به دولت افغانستان وحاميان آن ورود افراد طالبان وهمفكران فاشيستی وماكيا وليستی آنها د رداخل پارلمان  افغانستان ميباشد اين    تيپ بخصوص باداشتن روحيه ضد ملی ونژاد پرستانه خويش خواهد كوشيد به موازين دموكراسی وقعی نگذاشته بنام اينكه ازحمايت دولت برخورداراست دست به اقدامات ناهنجار وغير قابل قبول بزند كه اين  عمل نها سبب بروز واكنش های ديگران شده مجلس به يك محل تجمع مشاجره مبدل خواهد گرديد ،  طالبان راهمه مردم افغانستان به استـثـنای عده يی ازهمفكران نها افراد متحجر، قبيله گرا ، راسيست ونژاد پرست ميد انند۰اكنون كه  تعدادی از رهبران طالبان  بنابه پاليسی خاص د و لت به پارلمان راه داده شده امكان دامن زده شدن هرگونه اختلافات نژادی ، زبانی ، مذهبی ومنطقوی ازطرف نها متصوراست ۰                                                                        پيام مابه نماينده گان معززملت افغانستان كه د ركانون تقنينی د ولت احرازكرسی نموده انداين است كه بامتانت واستواری تام ازاصول وپرنسيپ های اساسی دموكرا سی كه پايه گذار عدالت اجتماعی وسياسی د ركشورماخواهد بود پيروی نموده باخون سردی عالمانه وهوشيارانه هر گونه د سيسه تفرقه افگنانه راكه چهره های شناخته شده ضد مردمی براه می انداز ند وياسازمان دهی مينمايند باروحيه همبستگی ملی  خنثی كنند وبا ارايه طرح های معقول ملی ومشترك د رانسداد رسوخ اند يشه های مخرب وضد دموكراتيك د رپارلمان تلاش نموده باوضع قوانين ملی به منفعت عامه دست های سياه تفرقه افگنان مسلح با انديشه های نازيزم مخرب    وحد ت ملی را ، ازدامن زدن به افتراق ملی كوتاه نمايند ۰ والسلام۰                                                       (سيد احمد شاه دولتی فاريابی

+ نوشته شده در  2005/10/26ساعت 4:51 بعد از ظهر  توسط جهان بین